ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Καταργήθηκε η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

Το ΓΕΩΤΕΕ θα λαμβάνει 50 ευρώ για την αναγγελία έναρξης Επαγγέλματος για τους Γεωτεχνικούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης(ΠΕ-ΑΕΙ). 
Οι Πτυχιούχοι Γεωτεχνικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης(ΤΕ-ΑΤΕΙ) εξακολουθούν να μην έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ΓΕΩΤΕΕ.

 

H απαιτούμενη διαδικασία για την έναρξη άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος είναι η ακόλουθη: Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, όπως ισχύει, στο ΓΕΩΤΕΕ , από τον ενδιαφερόμενο ή με εξουσιοδότηση αυτού.

Η αναγγελία αντικαθιστά την αίτηση για απόκτηση άδειας που ίσχυε μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, για την οποία αποδίδεται στον αναγγέλλοντα Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας (ii) Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την έναρξη άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος προβλέπονται στα άρθρα 3 και 19 του ν. 1474/1984, 21 του ν. 2040/1992 και 1, 4 και 5 του π.δ. 344/2000, όπως κάθε φορά ισχύουν. (iii) Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., μετά τη λήψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση της συνδρομής αυτών των προϋποθέσεων, για τη νόμιμη έναρξη άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος. (iv)

Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται με τη χορήγηση Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών .

Παράλληλα, ενημερώνεται σχετικά το Μητρώο Απασχόλησης που τηρεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 344/2000 και η ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου στο Διαδίκτυο με τα στοιχεία του εν λόγω Μητρώου, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. (v) Μαζί με τη χορήγηση της Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. χορηγεί στους αναγγέλλοντες και Δελτίο Ταυτότητας Γεωτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του π.δ. 344/2000 όπως ισχύουν, με το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα τους ως γεωτεχνικών, η ειδικότητά τους κατά τους κλάδους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. του άρθρου 4 του ν. 1474/1984, καθώς και η υποβολή της αναγγελίας έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγγέλματος. (vi)


Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η έναρξη άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. (vii) Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης έναρξης άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, η οποία αποστέλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος ασκεί το Γεωτεχνικό επάγγελμα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από αυτόν. (viii)

Για τη συνέχιση της άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, ο γεωτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εντός του πρώτου διμήνου κάθε τρίτου έτους μετά την υποβολή της Αναγγελίας, Δήλωση Συνέχισης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος , στην οποία δηλώνει:

(α) την ακριβή επαγγελματική του απασχόληση ως γεωτεχνικός και τα στοιχεία εργασίας του,

(β) ότι δεν έχει στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του και ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση, και

(γ) ότι δεν του έχει επιβληθεί από τα αρμόδια όργανα πειθαρχικού ελέγχου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. η ποινή της προσωρινής ή της οριστικής διαγραφής για τα πειθαρχικά παραπτώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 1474/1984.

Με την υποβολή της ως άνω Δήλωσης επικαιροποιούνται τα στοιχεία του Μητρώου Απασχόλησης του άρθρου 6 του π.δ. 344/2000 που τηρεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και χορηγείται στον Γεωτεχνικό Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος . Σε περίπτωση μη υποβολής της ως άνω Δήλωσης, ο γεωτεχνικός διαγράφεται από το Μητρώο Απασχόλησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. (ix)

Οι Γεωτεχνικοί που κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου έχουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., οφείλουν, για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής, να υποβάλλουν ατελώς, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της, την ως άνω Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος. Με την υποβολή της δήλωσης αυτής, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. χορηγεί στον Γεωτεχνικό τη σχετική Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος. (x) Η παροχή υπηρεσιών από τις ειδικότητες των Γεωτεχνικών περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα επιστημονικά αντικείμενα των άρθρων 3 και 4 του π.δ. 344/2000, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, είτε υπό οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έργου είτε κατά την απασχόλησή τους ως ελευθέρων επαγγελματιών και ιδίως:

α) Τη σύνταξη μελετών και η επίβλεψη της εκτέλεσής τους,

β) Την εκτέλεση έργων,

γ) Τη σύνταξη πραγματογνωμοσύνης και γνωμοδότησης,

δ) Την παροχή συμβουλών εμπειρογνώμονα,

ε) Τη διενέργεια ερευνών,

στ) Την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών,

ζ) Τη διενέργεια εκτιμήσεων,

η) Την εκπροσώπηση φυσικών ή νομικών προσώπων και η παράσταση για λογαριασμό των προσώπων αυτών, για υποθέσεις γεωτεχνικού ενδιαφέροντος.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 344/2000, οι Γεωτεχνικοί έχουν δικαίωμα:

α) Να εργάζονται ως υπεύθυνοι σε αντικείμενα αντίστοιχα της επιστημονικής ειδικότητάς τους, στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα.

β) Να ιδρύουν και να λειτουργούν επιστημονικά εργαστήρια ανάλυσης και ελέγχου ανάλογα με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

γ) Να αποκτούν άδεια λειτουργίας καταστήματος εμπορίας φαρμάκων, υλικών και συσκευών που αντιστοιχούν στην ειδικότητά τους.


Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, οι γεωτεχνικοί «είναι οι μόνοι αρμόδιοι να εκδίδουν συνταγές φαρμάκων που αφορούν αντικείμενα της ειδικότητάς τους, μπορεί να εξελίσσονται σε όλη την κλίμακα της διοικητικής, επιστημονικής και τεχνικής ιεραρχίας σε αντίστοιχες με την ειδικότητά τους επιχειρήσεις, να απασχολούνται αυτοδύναμα ή ως μέλη ομάδων με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή θεμάτων της ειδικότητάς τους, να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, και να παρίστανται ως επιστημονικοί σύμβουλοι κατά την εκδίκαση διαφορών και εξέταση υποθέσεων ενώπιον διοικητικών οργάνων που αφορούν αντικείμενα της ειδικότητάς τους».


Η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος και η χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης απαιτούνται και για τον διορισμό ή την πρόσληψη, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε θέση του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτοί οριοθετούνται κάθε φορά. Δικαιολογητικά

1) Έντυπο Στοιχείων Εργασίας και Γνώσεων (περιλαμβάνεται στην δήλωση)

2) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου

3) Βεβαίωση οικονομικής ενημερότητας ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

4) Απόδειξη κατάθεσης 50 Ευρώ υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την έκδοση Βεβαίωσης Αναγγελίας Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού (Τράπεζα Πειραιώς, Αρ. Λογ.: 6215030021086)


www.dikaiologitika.gr
Καταργήθηκε η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Reviewed by RIVER on 9:39 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: