ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Δημοσιεύθηκαν οι 4 Κανονισμοί της νέας ΚΑΠ και ο Κανονισμός για το 2014


ΚΑΠ 2014-2020


Αφού υιοθετήθηκε και τυπικά το πακέτο κανονισμών της ΚΑΠ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, το τελευταίο υπό τη Λιθουανική Προεδρία, που πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ οι 4 βασικοί κανονισμοί για την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Πρόκειται για τον Κανονισμό που αφορά τις άμεσες ενισχύσεις (πρώτο Πυλώνα), τον Κανονισμό για την Αγροτική Ανάπτυξη (δεύτερο Πυλώνα), τον λεγόμενο Οριζόντιο Κανονισμό και τα μέτρα στήριξης της αγοράς (ΚΟΑ). Μαζί με αυτά τα κείμενα δημοσιεύθηκε και ο Κανονισμός που αφορά την κατανομή ενισχύσεων το 2014. Αυτά τα νομοθετικά κείμενα αντικατοπτρίζουν την πολιτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ (στο Συμβούλιο) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Στον Κανονισμό που αφορά τις άμεσες ενισχύσεις καθορίζεται ότι όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να φθάσουν το ελάχιστο επίπεδο σύγκλισης έως το οικονομικό έτος 2020. 

Αναπροσαρμογή ενισχύσεων (άρθρο 8) 
Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα ποσά για τη χρηματοδότηση της ΚΑΠ τηρούν τα ετήσια ανώτατα όρια που προβλέπονται, θα πρέπει να γίνει μείωση στις άμεσες ενισχύσεις, που θα αφορά όμως μόνο ενισχύσεις που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ ετησίως. 

Ενίσχυση μικροκαλλιεργητών (άρθρο 10) 
Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χορηγούν άμεσες ενισχύσεις σε μικροκαλλιεργητές μερικής απασχόλησης διότι αυτοί συμβάλλουν άμεσα στη ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών. 

Ενίσχυση σε νέους αγρότες (άρθρο 47) 
Θα χορηγούνται μέχρι 5 έτη και θα δίνονται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, οι οποίοι αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα και δεν υπερβαίνουν τα 40 έτη κατά το έτος της πρώτης υποβολής της αίτησης. 

Προστασία βοσκοτόπων (άρθρο 42) 
Για λόγους περιβαλλοντικής προστασίας των μόνιμων βοσκοτόπων και ιδίως της παγίδευσης του διοξειδίου του άνθρακα, θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για τη συντήρησή τους. Η εν λόγω προστασία θα πρέπει να συνίσταται στην απαγόρευση της άροσης στις πλέον ευάλωτες, από περιβαλλοντική άποψη, εκτάσεις των περιοχών «Natura 2000». Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε κράτος αναλογία μεταξύ μόνιμων βοσκοτόπων και μετατροπής σε γη για άλλες χρήσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την εξουσία να οριοθετούν περαιτέρω τις ευάλωτες, από περιβαλλοντική άποψη, εκτάσεις. 

Συνδεδεμένες ενισχύσεις (άρθρο 49) 
Οι πόροι που θα καταβάλλονται για τη συνδεδεμένη με την παραγωγή ενίσχυση θα αφορούν συγκεκριμένους τομείς ή περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα και είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για οικονομικούς, περιβαλλοντικούς ή και κοινωνικούς λόγους. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν έως 8 % των εθνικών ανώτατων ορίων τους για την εν λόγω στήριξη. Με στόχο τη στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα τα κράτη μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν περαιτέρω 2% των εθνικών ανώτατων ορίων τους για τη στήριξη της καλλιέργειας πρωτεϊνούχων φυτών. Σε περιπτώσεις που ένας τομέας ή μια περιφέρεια παρουσιάζει ορισμένες ευαίσθητες ανάγκες και κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν για αυτές τις ενισχύσεις πάνω από το 13 % του ανώτατου ορίου. 

Αγροτική Ανάπτυξη 
Στον κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη γίνεται ειδική αναφορά στις ομάδες παραγωγών. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών βοηθούν τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις που θέτει η αύξηση του ανταγωνισμού. Συνεπώς, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η σύσταση ομάδων και οι οργανώσεων παραγωγών. Μόνο οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να θεωρηθούν ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και θα πρέπει να λαμβάνουν στήριξη. Τα κράτη μέλη μπορούν να δίνουν προτεραιότητα σε ομάδες και οργανώσεις παραγωγών ποιοτικών προϊόντων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια ομάδα ή οργάνωση παραγωγών καθίσταται βιώσιμη οντότητα θα πρέπει να υποβληθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο στα κράτη μέλη ως προϋπόθεση για την ενίσχυση μιας ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών. 

Ορεινές και μειονεκτικές περιοχές 
Ο Κανονισμός αναφέρει ότι οι ενισχύσεις στους γεωργούς των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα θα πρέπει να συμβάλλουν, μέσω της ενθάρρυνσης της συνεχούς χρήσης των γεωργικών γαιών, στη διατήρηση της υπαίθρου, καθώς και στη διατήρηση και προώθηση αειφόρων γεωργικών συστημάτων. Οι ενισχύσεις θα πρέπει να αποζημιώνουν τους γεωργούς για την απώλεια εισοδήματος και τις πρόσθετες δαπάνες που συνδέονται με το μειονέκτημα της συγκεκριμένης περιοχής. 

Διασφάλιση εισοδήματος 
Για τη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος αναφέρει ότι θα πρέπει να θεσπισθεί ένα μέτρο, ώστε να βοηθηθούν οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που τους παρουσιάζονται. Το μέτρο αυτό θα πρέπει να παρέχει οικονομική στήριξη στους γεωργούς για την κάλυψη των ασφαλίστρων που καταβάλλουν για την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών, καθώς και τη δημιουργία ταμείων αλληλοβοήθειας, που θα καταβάλλουν αποζημιώσεις στους γεωργούς για τις απώλειες στο εισόδημά τους λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων, κρουσμάτων ζωικών ή φυτικών ασθενειών, παρασίτων ή περιβαλλοντικών συμβάντων.


Σταύρος Παϊσιάδης
info@agrotypos.gr

agrotypos
Δημοσιεύθηκαν οι 4 Κανονισμοί της νέας ΚΑΠ και ο Κανονισμός για το 2014 Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 11:30 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: