ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Φυτοφαρμάκων από τους Αγρότες


ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ
Η απόφασηΣυγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση προβλέπεται ότι μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2013 θεσπίζεται σύστημα για τη χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων .
Τα πιστοποιητικά γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων παρέχουν, τουλάχιστον, απόδειξη επαρκούς γνώσης των θεμάτων , η οποία αποκτάται από τους επαγγελματίες χρήστες. Οπως είναι γνωστό από 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση γεωργικών φαρμάκων εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν το πιστοποιητικό .

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 33, παράγραφος 4 του ν.4036/2012 (Α'8), προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται το αργότερο έως τις 26 Νοεμβρίου 2013 η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού το οποίο αποτελεί απόδειξη επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Με τη με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β'1883) κοινή Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θεσπίστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος

1, περίπτωση α (ββ) της με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β'1883) Κ.Υ.Α., προβλέπεται ότι μεταξύ των σκοπών της απόφασης είναι η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο II, άρθρα 10 έως 15 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Τα πιστοποιητικά γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Σ.Ε.Α.), μετά από επιτυχή εξέταση των ενδιαφερομένων σε ειδικά εξεταστικά κέντρα, η οποία διενεργείται μέσω βάσης δεδομένων που τηρεί η ΣΕ Α.

Η ΣΕΑ δημιουργεί βάση δεδομένων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, όπου μόνο μία επιλογή είναι η σωστή. Οι ερωτήσεις καταχωρίζονται ανά κεφάλαιο του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α'8).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε πενήντα (50) ερωτήσεις μέσα σε ορισμένο χρόνο, τυχαία επιλεγμένες από τη βάση δεδομένων της προηγούμενης παραγράφου, ανά περίπτωση του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α'8), ως εξής: 1. Περιπτώσεις α), β) και μ): Πέντε (5) ερωτήσεις, 2. Περιπτώσεις γ), στ), ζ), ι) και λ): Δέκα πέντε (15) ερωτήσεις 3. Περιπτώσεις δ), ε) και κ): Δέκα πέντε (15) ερωτήσεις και 4. Περιπτώσεις η) και θ): Δέκα πέντε (15) ερωτήσεις.

Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού απαιτείται η σωστή απάντηση σε τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν ορθά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού. Σε εφαρμογή του άρθρου 12, παράγραφος 4 της με αριθ. 8197/90920/2013 (ΦΕΚ Β'1883) Κ.Υ.Α. επισυνάπτεται η βάση δεδοιιένων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, η οποία θα χρησιμοποιείται από την ηλεκτρονική εφαρμογή για την πιστοποίηση γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Η βάση δεδομένων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) και θα ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό τη βελτίωσή της και τη διαρκή προσαρμογή της στις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν τα γεωργικά φάρμακα.

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων ελέγχουν δειγματοληπτικά την ορθή εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.


http://www.e-geoponoi.gr
Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Φυτοφαρμάκων από τους Αγρότες Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 5:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: