ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Πώς βγάζω άδεια κυκλοφορίας για τρακτέρΜε µια σειρά από 11 δικαιολογητικά και ένα παράβολο των 15 ευρώ συνοδεύεται η αίτηση για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας για τα γεωργικά µηχανήµατα (ΑΚΠ1), (ΑΚΠ1α), (ΑΚΠ1β), (ΑΚΠ1γ).

Σύµφωνα µε όσα ορίζονται απο τις σχετικές διατάξεις, την αίτηση ακολουθεί επιτόπια αυτοψία από υπαλλήλους της αρµόδιας υπηρεσίας κάθε περιφερειακής ενότητας. Ο υπάλληλος ελέγχει το µηχάνηµα, ενδεχοµένως ζητάει το φάκελο του µηχανήµατος από άλλη Περιφερειακή Ενότητα και υπογράφει το σχετικό πόρισµα, προκειµένου µέσα σε 15 ηµέρες να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της έκδοσης άδειας.

Πιο αναλυτικά για άδειες κυκλοφορίας γεωργικών µηχανηµάτων (ΑΚΠ1), (ΑΚΠ1α), (ΑΚΠ1β), (ΑΚΠ1γ), η διαδικασία έχει ως εξής:

1. Υποβολή αίτησης και των απαιτούµενων δικαιολογητικών.
2. Πραγµατοποίηση επιτόπιας αυτοψίας και σύνταξη ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Αίτηση έντυπη της Υπηρεσίας. (ΑΚΠ-01)
2. Προηγούµενη άδεια Κυκλοφορίας ή ∆ελτίο Ταξινόµησης ή βεβαίωση διαγραφής µεταγραφής
3. Υπεύθυνη δήλωση (ΑΚΠ-01Α) (άρθρο 8 του Ν. 1599/86) του κατόχου – παρέχεται από την Υπηρεσία
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/86) του εµπόρου – όταν η αγοροπωλησία είναι από έµπορο
5. Εγγύηση καλής λειτουργίας για 1 έτος αρχοµένου από την έκδοση του τιµολογίου ή του ιδιωτικού συµφωνητικού αγοραπωλησίας (ΑΚΠ-01Β)
6. Πιστοποιητικό Μηχανήµατος για τα καινούργια µηχανήµατα (εκδίδεται από τον εισαγωγέα – κατασκευαστή)
7. Τιµολόγιο αγοράς ή πώλησης ή ιδιωτικό συµφωνητικό αγοραπωλησίας νόµιµα θεωρηµένο για το γνήσιο της υπογραφής του. Σε περίπτωση µη εξοφληµένου τιµολογίου υποβάλλεται ιδιωτικό συµφωνητικό διακανονισµού
8. Για Αγροτικά Μηχανήµατα Πολλαπλής Χρήσης βεβαίωση της Τοπικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας
9. Βεβαίωση Τελωνειακής Αρχής
10. Παράβολο 15 ευρώ όπως προβλέπεται από τον Ν. 3147/Α/03 (ΦΕΚ 135/Α/03)
11. Βεβαίωση από εξουσιοδοτηµένο -από την αρµόδια υπηρεσία- συνεργείο (ΑΚΠ-01Γ) γεωργικών Μηχανηµάτων (που αφορά τα µεταχειρισµένα γεωργικά µηχανήµατα)
12. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης του κατασκευαστή στην ελληνική γλώσσα σφραγισµένο από τον έµπορο-πωλητή το οποίο επιστρέφεται στον αγρότη σφραγισµένο από την Υπηρεσία.

http://www.agronews.gr/tech/trakter-kai-mihanimata/arthro/113922/pos-vgazo-adeia-kukloforias-gia-trakter/

Πώς βγάζω άδεια κυκλοφορίας για τρακτέρ Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 3:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: