ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Η Ελλάδα στερείται στρατηγικής για την προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ


Η πρόληψη και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τη μεσο-μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της οικονομίας της χώρας δεδομένου ότι επηρεάζει όλους τους παραγωγικούς τομείς, όπως τονίζεται στην συμφωνία για το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Όμως, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή σε τομείς όπως η γεωργία.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του κειμένου, η προσαρμογή και ο μετριασμός των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή αποτελεί, εκτός από σημαντική ανάγκη, υποχρέωση της χώρας που πηγάζει από το διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο και την ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία. Ταυτόχρονα η ολοκληρωμένη πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.Η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας που ολοκληρώθηκε το 2011, συνοψίζει με ιδιαίτερη πληρότητα τις επιπτώσεις, τις οποίες, οι διάφοροι τομείς του περιβάλλοντος και της οικονομίας θα επωμιστούν εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και παρουσιάζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εκτιμήσεις για το κόστος της αδράνειας και το κόστος της προσαρμογής της χώρας. Σε επίπεδο Περιφερειών, έχει αναγνωρίσει τις περισσότερο ευαίσθητες περιοχές, στις οποίες θα απαιτηθούν άμεσες και σημαντικές δράσεις προκειμένου να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά τους.

Στην Ελλάδα δεν έχει ολοκληρωθεί η Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή στους διάφορους τομείς όπως: η γεωργία και τα δάση, οι παράκτιες δραστηριότητες, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, τα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα.

Άμεση προτεραιότητα για το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι η ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, το οποίο ήδη υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 και το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015.

Σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, έχει ενταχθεί το έργο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Δασικών Πυρκαγιών και Εθνικός Χάρτης Περιοχών Επικινδυνότητας, στο Ε.Π Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013. Από το Πράσινο Ταμείο, για την περίοδο 2012 -2013, χρηματοδοτήθηκε ερευνητικό έργο με τίτλο «Συμβολή στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών με τη μεθοδολογία INCA», στόχος του οποίου είναι η πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας INCA στην Αττική για τη βελτίωση της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών. Επίσης είναι σε εξέλιξη ερευνητικό πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών (ΕΠΑΔΑΠ) - Ανάπτυξη δεικτών, προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, καθώς και την εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών», που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Πραγματοποιήθηκε, ήδη, η προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας των περιοχών λεκανών απορροής ποταμών της χώρας και υποβλήθηκαν τα αποτελέσματα στην ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων έχει θεσπιστεί ο θεσμός της πολιτικής προστασίας, ενώ πρόσφατα υποβλήθηκε στην Ε.Ε. και το προβλεπόμενο από την Ένωση για κάθε χώρα National Risk Assessment. Στους παραπάνω κινδύνους στο πεδίο της πρόληψης εντάσσονται τα τεχνολογικά/ βιομηχανικά ατυχήματα καθώς και όλοι οι φυσικοί κίνδυνοι, όπως πχ οι σεισμοί.

Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επιδράσει αρνητικά στον τομέα των υδατικών πόρων σε περιοχές της Ελλάδος όπου υπάρχει υδατικό έλλειμμα, το οποίο γίνεται εντονότερο και εξαιτίας ακραίων κλιματικών καταστάσεων.

Οι τομείς της γεωργίας και των δασών αναμένεται να υποστούν έντονες επιπτώσεις, που εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν την απόδοση και την ανάπτυξη των καλλιεργειών και του φυτικού κεφαλαίου και τη διαθεσιμότητα του νερού. Σε ορισμένες περιοχές, ενδεχομένως να απαιτηθεί η ανακατανομή των καλλιεργειών και κατάλληλη επιλογή αυτών στα νέα κλιματικά δεδομένα.

Η διάβρωση των εδαφών θα ενταθεί, με αρνητικές συνέπειες στην παραγωγικότητα των καλλιεργήσιμων και δασικών εκτάσεων. Επομένως διαπιστώνεται η ανάγκη μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς αυτούς και μέσα από πρακτικές που στοχεύουν στην προστασία της βιοποικιλότητας, την προστασία του εδάφους από την διάβρωση, τη βελτίωση και αύξησης του δυναμικού και τη διατήρηση των υδατικών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν πολύ σημαντικό πρόβλημα για την Ελλάδα σε επίπεδο ΕΕ. Έτσι η ολοκλήρωση του δασικού κτηματολογίου και η σύνδεση του με το Εθνικό κτηματολόγιο θα συμβάλλει θετικά στην προστασία του δάσους και την αειφόρο διαχείρισή του.

Η προσαρμογή και μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον τομέα της βιοποικιλότητας, με πρακτικές διαχείρισης των οικοτόπων του δικτύου Natura 2000 και η προώθηση των πράσινων υποδομών, που θα συμβάλλουν στην επανασύνδεση φυσικών περιοχών διασφαλίζοντας την οικολογική συνοχή του δικτύου Natura 2000, κρίνονται σημαντικές. Οι ανάγκες οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τον τομέα της βιοποικιλότητας και την αύξηση της αποδοτικότητας του ύδατος αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 6 για τον αγροτικό τομέα.

H αλλαγή του κλίματος επίσης, ασκεί πιέσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα και την αλιεία τροποποιώντας τις δυνατότητες αλιευτικής δραστηριότητας (μείωση στην παραγωγικότητα, αλλαγή στην κατανομή ειδών και ιχθυοπληθυσμών), προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων και ανάπτυξης ιών και παθογόνων μικροοργανισμών και οδηγώντας σε αυξημένη ευπάθεια των παράκτιων κοινωνιών στις πλημμύρες και την άνοδο της θάλασσας[1].

Αναγκαία κρίνεται, επίσης, η αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή στις νέες ξηροθερμικές συνθήκες και τα ενδεχόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες, καθώς και η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και της διάβρωσης των ακτών και μέσω έργων υποδομής.


http://www.agrotikabook.gr/%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE
Η Ελλάδα στερείται στρατηγικής για την προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: