ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Κατερίνα Μπατζελή: Να προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα της γεωργίας και του διατροφικού κλάδου.


Το θέμα του σχεδιασμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής δεν έπρεπε να απασχολεί μόνο το αρμόδιο Υπουργείο αλλά όλα τα συναρμόδια Υπουργεία πολύ δε μάλλον όταν στον νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας ο αγροτοδιατροφικός τομέας θεωρείται βασικός κλάδος που επικεντρώνει επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά ενισχύει την απασχόληση και τις νέα τεχνολογίες. 

Η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ έπρεπε ήδη να είχε αποφασιστεί για να προετοιμάζονται οι ίδιοι οι παραγωγοί, οι περιφέρειες, το τραπεζικό σύστημα το οποίο οφείλει να υποστηρίζει ουσιαστικά τον πρωτογενή και διατροφικό τομέα ,οι συνεταιρισμοί αλλά και οι ιδιώτες επενδυτές. Το 2015 πέρα και έξω με τον ποιό τρόπο θα γίνει η ανακατανομή των κοινοτικών επιδοτήσεων θα αλλάζουν «χέρια» γύρω στα 500εκ.ευρώ κάθε χρόνο έτσι ώστε μέχρι το 2020 όλοι που παράγουν να λαμβάνουν την ίδια επιδότηση. Και μάλιστα όταν η αναδιανομή αυτή στη χώρα μας θα γίνεται ταυτόχρονα με την εφαρμογή των νέων φορολογικών υποχρεώσεων των αγροτών ,του ΦΠΑ 23%,του κόστους ενέργειας, τις αλλαγές στη χρήση γης, στην ενεργειακή ασφάλεια αλλά και τις πολιτικές ανάδειξης της εντοπιότητας των διατροφικών προϊόντων, τότε θα δυσκολευτεί η σταδιακή εφαρμογή της ΚΑΠ και θα χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο…

Πάντως με την σταθεροποίηση της χώρας μας πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι πολιτικές που θα διευκολύνουν τους αγρότες και τον κλάδο γενικότερα ώστε να γίνει πιο παραγωγικός και ανταγωνιστικός όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες του Νότου που και εκείνες πέρασαν και περνούν από την κάμινο της δημοσιονομικής κρίσης.. Μέτρα όπως ατόκων δανείων για αγρότες κάτω των 40 ετών, κίνητρα εργασίας στον γεωργικό τομέα καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα δίκτυα διανομής εξαγωγών, διευκόλυνση της ίδρυσης εταιρειών τροφίμων για νέους και απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών, μείωση του κόστους και δη του ενεργειακού του κλπ. Επίσης θα πρέπει να προσδιοριστεί και ο ρόλος της κάθε Περιφέρειας που θα φέρει και το κύριο βάρος των επιλογών της αλλά και του τρόπου εφαρμογής και ανάδειξης του κλαδικού διατροφικού μοντέλου το οποίο πλέον πρέπει να στηρίζεται και σε ολοκληρωμένα πρότυπα. Μία επενδυτική πχ.πρωτοβουλία για αγροτοβιομηχανικά, διατροφικά πάρκα μπορεί να αποτελέσει και το πρότυπο του παραγωγικού περιφερειακού μοντέλου που θα αρχίζει από την πρωτογενή παραγωγή, θα περιλαμβάνει την διαχείριση ΑΠΕ ,αποβλήτων, θα στηρίζει την εκπαίδευση ,την μεταποίηση, την διακίνηση ,θα συμμετέχει σε εμπορευματικούς κόμβους και σε παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Αυτό το πρότυπο πάρκο θα μπορέσει να επικεντρώσει το ενδιαφέρον όλων των εμπλεκόμενων και να δημιουργήσει νέες χρηματοπιστωτικές δυνατότητες όπως άλλωστε προβλέπονται για πρώτη φορά και από το νέο ΕΣΠΑ.

Ταυτόχρονα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της πολιτικής κυριαρχίας των αγορών, μια αγροτική εκμετάλλευση - επένδυση για να είναι βιώσιμη οφείλει να ακολουθεί ένα πολύπλευρο επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο συνεχώς θα αναπροσαρμόζεται και θα συμμορφώνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η πλειοψηφία των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ουσιαστικά διοικούν μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σ' αυτό το πλαίσιο, οι αποφάσεις τους δεν μπορεί να μην υποβοηθούνται από υποστηρικτικά πλαίσια ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων που ενσωματώνουν μελέτες βιωσιμότητας διαφόρων παραμέτρων, ταμειακό προγραμματισμό εσόδων και εξόδων, κοκ.

Επίσης η γεωργία και η κτηνοτροφία γίνεται μεγάλος εταίρος στην διαχείριση του περιβάλλοντος και των κλιματολογικών αλλαγών .Μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην λογιστική των αερίων του θερμοκηπίου και είναι σε θέση να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του πρωτοκόλλου του Κιότο για την μείωση των εκπομπών CO2. Ο υπολογισμός λοιπόν του ενεργειακού αποτυπώματος των ελλήνων αγροτών θα ήταν μια ιδιαίτερα φιλική προς το κλίμα συνεισφορά της Ελληνικής γεωργίας. Επιπρόσθετα, θα βελτιώσει τις καλλιεργητικές πρακτικές αλλά θα φέρει και έσοδα στον αγρότη ,κτηνοτρόφο.

Έχει γίνει σαφές ότι έχουν ωριμάσει πλέον οι τεχνολογικές συνθήκες προκειμένου να είναι δυνατή η μεταφορά της επιστημονικής γνώσης από τους διάφορους επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς φορείς στους αγρότες και στο χωράφι. Κάποιες εκφάνσεις της ευφυούς γεωργίας, όπως π.χ., η ευφυής λίπανση, μπορούν να υιοθετηθούν και να υποστηριχθούν άμεσα προκειμένου να επιτευχθεί αποδοτικότερη και ποιοτικότερη χρήση των πόρων.

Τέλος, οι συχνές διατροφικές κρίσεις, οι συζητήσεις για τα μεταλλαγμένα και τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, η ανασφάλεια του καταναλωτή για την ποιότητα αυτών που βρίσκονται στο τραπέζι του, και η συνεχώς αυξανόμενη επιθυμία των ελλήνων καταναλωτών να στηρίξουν ποιοτικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα, αποτελούν σημαντικό υπόβαθρο για να στηριχθεί μια ποιοτική ιχνηλάσιμη γεωργία, η οποία προϋποθέτει από την μεν πλευρά του παραγωγού την πλήρη καταγραφή των καλλιεργητικών φροντίδων ανά αγροτεμάχιο σε καθημερινή βάση και από την πλευρά των συναλλασσόμενων με τον παραγωγό (ελεγκτές, γεωτεχνικούς, μεταποιητές, μεταφορείς, κοκ) την πλήρη καταγραφή των δικών τους ενεργειών.

Ο αγρότης σήμερα καλείτε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για τις συναλλαγές του με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει έξυπνες τερματικές συσκευές για να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της ευφυούς και της ιχνηλάσιμης γεωργίας και να είναι εν γένει σε θέση να κινηθεί σε ένα ψηφιακό κόσμο ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας για την προώθηση της παραγωγής του. Απαιτείτε να εκπαιδευτεί, να υποστηριχθεί τεχνολογικά και να μείνει διασυνδεδεμένος με την πληροφορία.

Σχετικά λοιπόν με τις άμεσες ενισχύσεις, η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) δίνει στα Κράτη Μέλη πολλές δυνατότητες επιλογής του τρόπου εφαρμογής της, όπως πόσες και ποιές θα είναι οι περιφέρειες και με τι κριτήρια θα οριστούν, πως θα μοιραστεί ο εθνικός φάκελος στις περιφέρειες που θα οριστούν, ο βαθμός της εσωτερικής σύγκλισης, η πολιτική ενίσχυσης των μικροκαλλιεργητών κά, η απαιτούμενη έκταση βοσκοτόπου ανά μονάδα ζωικής παραγωγής κα.

Καθίσταται λοιπόν αναγκαίο, έστω και στο παραπέντε, καθώς μέχρι τον Αύγουστο θα πρέπει το ΥπΑΑΤ να έχει καθορίσει το πλαίσιο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, να λάβει χώρα μια δημόσια διαβούλευση ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της αγροτικής οικονομίας και με στοιχειοθετημένες προτάσεις από μέρους τους, όλοι να βοηθήσουν το ΥπΑΑΤ να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις. Είναι αυτονόητο ότι στρεβλώσεις του παρελθόντος που οφείλονται κατά βάση στο ιστορικό μοντέλο των δικαιωμάτων αλλά και στις εθνικές αδυναμίες και υπερβολές … θα πρέπει να διορθωθούν. Η ανασύνταξη του αγροτοδιατροφικού κλάδου θα συμβάλλει και στην μόχλευση επενδυτικών πόρων, της απασχόλησης και περιφερειακής ανάπτυξης.

Κατερίνα Μπατζελή,Υποψήφια Ευρωβουλευτής
του ΠΑΣΟΚ με την Δημοκρατική Παράταξη - Ελιά

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 23-05-2014
Κατερίνα Μπατζελή: Να προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα της γεωργίας και του διατροφικού κλάδου. Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: