ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master of Science in Wine and Beer Science»

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αντικείμενο
Το Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις: Oίνος (Wine) ή Ζύθος (Beer). Ο απονεμόμενος μεταπτυχιακός τίτλος είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις: Oίνος (Wine) ή Ζύθος (Beer) (ΦΕΚ Β΄ 2776/2013).

Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.


Χρονική διάρκεια – Δίδακτρα
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της προβλεπόμενης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 3.500 € και καταβάλλονται σε δυο ισόποσες δόσεις, ως εξής: με την εγγραφή 1.750 € και με την ολοκλήρωση του α΄εξαμήνου 1.750 €.

Διεξαγωγή μαθημάτων
Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών με απογευματινό/βραδυνό ωράριο ορισμένες ημέρες της εβδομάδος.

Υποψήφιοι
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι A.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των Τμημάτων Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών τμημάτων Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ. Ο αριθμός των εισακτέων είναι κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40).

Επιπλέον του αριθμού αυτού γίνονται δεκτοί έως δυο (2) υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχαν στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Διαδικασία Επιλογής
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
 • το γενικό βαθμό του πτυχίου (30%),
 • την τυχόν συγγραφική ή/και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (15%),
 • την τυχόν επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος (15%) και
 • την προσωπική συνέντευξη (40%).

Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους από την 10η έως και την 30η Ιουνίου 2014. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο (Παράρτημα Β)
 2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα.
  (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 3. Βιογραφικό Σημείωμα.
 4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. (Παράρτημα Γ).
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές γραπτές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.
 6. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής) (Παράρτημα Α).
 7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου
  (εφόσον υπάρχουν).
 8. Διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει).

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται στη Γραμματεία της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στη διεύθυνση:

Γραμματεία Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Για το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου»
Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Αγ. Σπυρίδωνος, 12243 Αιγάλεω, Αττική

Πληροφορίες

Για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. με τα Παραρτήματά του και οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και στην κα Άρτεμις Μαρκεσίνη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (email: stetrod@teiath.gr, τηλ. 2105385501-2, fax: 2105907897). 

             Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Αθήνας                                                 Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
    Μιχαήλ Σ. Μπρατάκος                                                            Παναγιώτης Ε. Καλδής

ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master of Science in Wine and Beer Science» Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 11:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: