ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΥΠΕΚΑ - Οικιακά φωτοβολταϊκά - θεσπίζεται αυτοπαραγωγή με net-metering


 Τι προβλέπεται

Σε λίγες μέρες αναμένεται να ανακοινωθεί η υπουργική απόφαση του ΥΠΕΚΑ η οποία θα ρυθμίζει τον ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering) στα οικιακά και εμπορικά φωτοβολταϊκά σε στέγες.Σύμφωνα με το energypress, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει αποστείλει την τελική εισήγησή του και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ θα δώσει στη δημοσιότητα την υπουργική απόφαση τις επόμενες ημέρες, το αργότερο την επόμενη εβδομάδα.

Τα βασικά σημεία της ρύθμισης της αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό είναι τα εξής: Πρώτον, τίθεται ανώτατο όριο ισχύος των 10 KW.

Δεύτερον, ορίζεται ετήσιος κύκλος συμψηφισμού.

Τρίτον, οι χρεώσεις ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζονται για το σύνολο της κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού ενώ οι υπόλοιπες ρυθμιζόμενες χρεώσεις (Συστήματος Μεταφοράς, Δικτύου Διανομής και λοιπές) μόνο για την απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια.

—Όρια ισχύος και τρόπος κατανάλωσης

Ως ανώτατο όριο ισχύος θεσπίζονται τα 10 Κιλοβάτ.

—Όσον αφορά στην καταναλισκόμενη ενέργεια:

Διακρίνει την καταναλισκόμενη ενέργεια από τον αυτοπαραγωγό σε τρία διαφορετικά τμήματα: Ένα τμήμα της καταναλισκόμενης ενέργειας καλύπτεται από ταυτοχρονισμένη παραγωγή, δηλαδή παράγεται και καταναλώνεται χωρίς την χρήση του Δικτύου Διανομής.

Ένα δεύτερο τμήμα της καταναλισκόμενης ενέργειας καλύπτεται από ισόποση παραγωγή σε διαφορετικό χρόνο εντός του κύκλου συμψηφισμού, συνεπώς χρησιμοποιείται το Δίκτυο Διανομής. Τέλος, δύναται να υπάρχει ένα τρίτο τμήμα της καταναλισκόμενης ενέργειας που δεν καλύπτεται από την παραγόμενη και απορροφάται από το Δίκτυο Διανομής.

Περαιτέρω, δύναται να υπάρχει περίσσεια παραγόμενης ενέργειας- ήτοι ενέργεια που δεν καλύπτει ανάγκες του καταναλωτή εντός του κύκλου συμψηφισμού- και η οποία αποδίδεται στο Δίκτυο Διανομής.

—Τα σενάρια

Η Επιτροπή εξετάζει τα ακόλουθα σενάρια χρεώσεων για τους αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό:

1. Οι χρεώσεις ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζονται για όλη την κατανάλωση ενώ οι υπόλοιπες ρυθμιζόμενες χρεώσεις (Συστήματος Μεταφοράς, Δικτύου Διανομής και Λοιπές) μόνο για την απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια.

2. Οι χρεώσεις ΥΚΩ υπολογίζονται για όλη την κατανάλωση και οι υπόλοιπες ρυθμιζόμενες χρεώσεις μόνο για την απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια.

3. Το σύνολο των ρυθμιζόμενων χρεώσεων υπολογίζεται σε όλη την κατανάλωση (απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια και αυτοκαταναλισκόμενη)

4. Το σύνολο των ρυθμιζόμενων χρεώσεων υπολογίζεται μόνο στην απορροφούμενη από το Δίκτυο Διανομής ενέργεια. Στο σενάριο αυτό θεωρείται ένα πρόσθετο τέλος προς αντιστάθμιση των απωλειών εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών που αφορούν ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ. Το τέλος αυτό (τέλος αποθήκευσης1) κλιμακώνεται βάσει της συμψηφιζόμενης ενέργειας.

—Η πρόταση

Η Ομάδα εργασίας καταλήγει τελικά στην επιλογή χρεώσεων όπως περιγράφονται στο σενάριο 1, καθώς με τον τρόπο αυτό, όπως σημειώνει, ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι απαιτήσεις για:

* εξασφάλιση ικανοποιητικού κινήτρου για τον αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφισμό (αυξανόμενο για υψηλές ετήσιες καταναλώσεις)

* εύλογες χρεώσεις από την πλευρά των Διαχειριστών

* εναρμόνιση με το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο (που επιβάλλει χρεώσεις για ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ στο σύνολο των καταναλώσεων) και συνεπώς δυνατότητα άμεσης εφαρμογής

* ελάχιστη δυνατή επίπτωση στο ενεργειακό κόστος των τελικών καταναλωτών

Με βάση τα διαγράμματα που περιλαμβάνει το πόρισμα, για καταναλώσεις πάνω από 6.000 Κιλοβατώρες το χρόνο, εξασφαλίζεται περίοδος αποπληρωμής της επένδυσης κάτω από τα 10 χρόνια. Για μικρότερες καταναλώσεις, η περίοδος αποπληρωμής αυξάνει.

— Καταναλωτές Τριτογενούς Τομέα

Όσον αφορά τον Τριτογενή Τομέα, σε σύγκριση με τον οικιακό, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

* Οι καταναλώσεις είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τον οικιακό τομέα και συνεπώς η βέλτιστη ισχύς των φ/β θα είναι μεγαλύτερη και το κόστος ανά kW μικρότερο.

* Το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του φ/β είναι μικρότερο σε σχέση με τον οικιακό τομέα λόγω του ΦΠΑ.

* Το τιμολόγιο χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι υψηλότερο από αυτό του οικιακού καταναλωτή.

* Το σύνολο της παραγόμενης ενέργειας (για ισχύ συστήματος έως 10 kW) θα μπορεί να αυτοκαταναλώνεται μεγιστοποιώντας έτσι το οικονομικό όφελος λόγω της μη χρέωσης των ρυθμιζόμενων χρεώσεων δικτύου (για την ενέργεια).

Συνεπώς, υποστηρίζει η Επιτροπή, προκύπτουν καλύτερα αποτελέσματα ως προς το χρόνο αποπληρωμής και το IRR και ενδεικτικά αναφέρεται ότι για φ/β σύστημα ισχύος 10 kW και για τις χρεώσεις του σεναρίου 1 προκύπτει IRR της τάξης του 13,9 % και περίοδος αποπληρωμής 7,2 έτη.

— Σχήμα μέτρησης με δύο μετρητές

Για την εφαρμογή του σεναρίου 1 απαιτείται η εγκατάσταση δύο μετρητών (αντικατάσταση του μετρητή κατανάλωσης και προσθήκη ενός νέου για τη μέτρηση της παραγωγής). Οι μετρητές θα είναι διπλής κατεύθυνσης – καταγραφής.

Ο ένας μετρητής θα μετράει την παραγόμενη από το φ/β σύστημα ηλεκτρική ενέργεια και ο δεύτερος μετρητής θα δίνει τη δυνατότητα να καταγράφονται οι μετρήσεις για την εγχεόμενη και την απορροφούμενη ενέργεια προς και από το Δίκτυο Διανομής.


—Τι λέει ο ΣΕΦ

Προβλήματα στη δρομολογούμενη πρόταση για το net-metering είχε εντοπίσει από τον Μάιο που δημοσιοποιήθηκε η πρόταση ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών.

Σύμφωνα με τον ΣΕΦ “πρώτο και σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η πρόταση της Επιτροπής να περιοριστεί το net-metering σε συστήματα ισχύος μικρότερης των 10 kWp. Κανένας τεχνικός ή οικονομικός λόγος δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Ούτε υπάρχει σχετική πρόβλεψη από την κείμενη νομοθεσία. Με το προτεινόμενο όριο χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποκλειστούν από τη δυνατότητα να κάνουν ουσιαστική χρήση του νέου εργαλείου και να εξοικονομήσουν πόρους στρεφόμενες στην καθαρή ενέργεια.

Η Επιτροπή προτείνει ακόμη (στο προτιμητέο κατ’ αυτήν σενάριο) να επιβαρύνονται οι αυτοπαραγωγοί με χρεώσεις ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ, οι οποίες θα υπολογίζονται για όλη την κατανάλωση και όχι για τη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας, όπως θα ήταν εύλογο. Έτσι οι αυτοπαραγωγοί καλούνται π.χ. να συνεισφέρουν στην υποστήριξη της ανάπτυξης των μονάδων ΑΠΕ, πλην της δικής τους. Η πρόταση αυτή της Επιτροπής καθιστά ακόμη πιο δυσεξήγητη την επιλογή να περιοριστεί το μέτρο σε μικρά μόνο συστήματα, αφού ο λογαριασμός ΑΠΕ μόνο θετικά μπορεί να επηρεαστεί από την ευρεία εφαρμογή του net-metering ((τυχόν περίσσεια ενέργειας μετά από τον συμψηφισμό τροφοδοτεί με έσοδο τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ).

Η Επιτροπή παραπέμπει σε επόμενη φάση τη δυνατότητα συμψηφισμού παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας από εγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής που δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο (virtual net-metering) καθώς και τη σύνδεση μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με περισσότερες της μιας εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές, επικαλούμενη “πολυπλοκότητα”.

Ομοίως, η Επιτροπή δεν εξέτασε τη δυνατότητα της χρηματοδότησης από τρίτους σε συνδυασμό με το net-metering, κάτι που θα έδινε τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δημόσια κτίρια (βλέπε τη σχετική πρόταση του ΣΕΦ στο Παράρτημα). Σημειωτέον ότι με αυτό τον τρόπο αναπτύχθηκαν όλα σχεδόν τα φωτοβολταϊκά σε δημόσια κτίρια στις ΗΠΑ, αφού οι φορείς του Δημοσίου δεν έχουν την ευελιξία και τα κεφάλαια να δράσουν ως ιδιώτες επενδυτές”.

—Η θέση του ΣΠΕΦ

Αντίθετα ο ΣΠΕΦ, οι θέσεις του οποίου βρίσκονται εγγύτερα στην πρόταση του υπουργείου έχει ταχθεί υπέρ της επιβολής πλαφόν ισχύος 10 kWp στα φωτοβολταϊκά που θα μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα, ζητά οι αυτοπαραγωγοί να μην απαλλαγούν από τα τέλη ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ, ενώ έχει ταχθεί και κατά του “εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού”.

—Αντίδραση από τον “Ήλιο”

Ο Σύνδεσμος “Ήλιος” από την πλευρά του θεωρεί ότι η θέση του ΣΠΕΦ περί επιβολής ορίου 10kWμε το επιχείρημα ότι το δίκτυο μπορεί να μην είναι πια ευσταθές και αποδοτικό, αφενός στερείται τεκμηρίωσης, αφετέρου αποκλείει την πλειοψηφία των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

“Ακολουθώντας την ίδια λογική θα μπορούσε να επιβληθεί ένα μέγιστο όριο μήκους π.χ. 2,5μ. για όλα τα οχήματα που κινούνται στο οδικό δίκτυο, για να μη καταστεί επικίνδυνη η κυκλοφορία” ανέφερε ο Ήλιος.

Σχετικά με την επιβάρυνση των αυτοπαραγωγών με ΕΤΜΕΑΡ ο Ήλιος αναφέρει ότι ο αυτοπαραγωγός αναλαμβάνει το μέρος της ευθύνης που του αναλογεί στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, παράγοντας πρωτογενώς καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, γι’ αυτό και η επιβάρυνση με ΕΤΜΕΑΡ πρέπει να περιορισθεί στην καθαρή ποσότητα ενέργειας (Νet Μetered) που απορροφά από το δίκτυο.

Τέλος, σχετικά με την επιβάρυνση των αυτοπαραγωγών με ΥΚΩ ο Ήλιος αναφέρει ότι τα συστήματα αυτοπαραγωγής που θα εγκατασταθούν στα ΜΔΝ μειώνουν το συνολικό κόστος των ΥΚΩ και άρα και την επιβάρυνση των καταναλωτών, αφού μειώνουν την ποσότητα καυσίμων που απαιτείται για την ηλεκτροδότηση των νησιών.

Για το λόγο αυτό, οι αυτοπαραγωγοί των ΜΔΝ όχι μόνο δεν πρέπει να χρεώνονται με ΥΚΩ, αλλά αντιθέτως πρέπει να αποζημιώνονται με κάποιο αντίτιμο για τη συνολική ενέργεια που παράγουν. Θέτοντας το αντίτιμο αυτό χαμηλότερα από το αντίτιμο που λαμβάνουν οι Πάροχοι ΥΚΩ, δημιουργείται ένα κίνητρο για τη μείωση της επιβάρυνσης όλων των τελικών καταναλωτών.

econews
ΥΠΕΚΑ - Οικιακά φωτοβολταϊκά - θεσπίζεται αυτοπαραγωγή με net-metering Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 1:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: