ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Το Επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού θα το ασκούν και οι Απόφοιτοι Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ακολουθεί το επάγγελμα του Γεωτεχνικού....


ΤΟ 2014 ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ !!!
Το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού θα το ασκούν και οι απόφοιτοι των ΤΕΙ-Ψηφίστηκε τροπολογία- Η αντίδραση του ΤΕΕ

Το Επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού στη Χώρα μας ασκούν πλέον όχι μόνο οι απόφοιτοι των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά ΟΛΟΙ οι Μηχανικοί των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (και του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα), μετά την ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής του Πολυνομοσχεδίου.Οι σχετικές νομοτεχνικές βελτιώσεις του υπουργείου Παιδείας, πέρασαν τη τελευταία στιγμή, ψήφισης του πολυνομοσχεδίου.

Το πολυνομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτά, απανγτά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.(Διαβάστε εδώ)
Ειδικότερα σας παραθέτουμε παρακάτω την υποπαράγραφο ΙΓ.12 όπως κατατέθηκε στη Βουλή και την νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε και ψηφίστηκε: 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.12: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ
1. Τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του ν.4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου», αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού επιτρέπεται μόνον:
Α) Στους κατόχους διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών σχολών των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής
Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 38/2010 “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
Άρθρο 2
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού επιτρέπεται μόνον:
Α) Στους κατόχους διπλώματος Αρχιτέκτονα-Μηχανικού των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών σχολών των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής
Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα – Μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 38/2010 “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
Άρθρο 3
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Τοπογράφου Μηχανικού/Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού επιτρέπεται μόνον:
Α) Στους κατόχους διπλώματος Τοπογράφου Μηχανικού/Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών σχολών των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής. 
Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Τοπογράφου Μηχανικού –Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005» σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.»
Άρθρο 4
1. Οι διπλωματούχοι των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής (των Πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών σχολών των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής) ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής δικαιούνται να φέρουν τον τίτλο του διπλωματούχου μηχανικού.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος, επεκτείνονται σε όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς της προηγουμένης παραγράφου, το γνωστικό αντικείμενο σπουδών των οποίων αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές των εν λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προεδρικά διατάγματα της επόμενης παραγράφου.
3. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται:
α) Ειδικότητες μηχανικών με ειδικότερα προσόντα, πέραν του βασικού κύκλου σπουδών, που έχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων των άρθρων 1, 2 και 3.
β) Το σύνολο των γενικών και ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου.
γ) Επίπεδα επαγγελματικής δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για την ανάληψη συγκεκριμένων έργων κατά την άσκηση των εν λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
δ) Περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σε περιπτώσεις τεχνικών έργων ή τμημάτων αυτών των οποίων η μελέτη και η κατασκευή και η λειτουργία τους απαιτεί ιδιαίτερη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και γνώση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας ασφάλειας.
4. Τα προεδρικά διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται μετά από σχετική εισήγηση Επιτροπής και γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η Επιτροπή συνιστάται κατά τα πρότυπα του άρθρου 10 του ν.3982/2011 και θα συγκροτηθεί εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοση του παρόντος νόμου με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
5. Κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας ρύθμισης παρέχεται στο ΤΕΕ προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση του παρόντος νόμου για την κατάθεση στην κατά τα ανωτέρω Επιτροπή σχετικής γνωμοδότησης. και περαιτέρω προθεσμία δύο (2) μηνών από τη λήψη της γνωμοδότησης στην ανωτέρω Επιτροπή για την υποβολή της εισήγησής της.
6. Το άρθρο 5 του ν.4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» καταργείται.» 
2. Η ισχύς των ρυθμίσεων που εισάγονται με την παρούσα υποπαράγραφο με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 4 του του ν.4663/1930 όπως τροποποιείται και ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας, αρχίζει από 1.1.2015.»

ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ
Στο σχέδιο νόμου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Οικονομικών επέρχονται οι κάτωθι νομοτεχνικές βελτιώσεις:
1. Στο στοιχείο 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.12 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του σχεδίου νόμου οι φράσεις «των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών σχολών» και «του Πανεπιστημιακού Τομέα» διαγράφονται και από τα τρία (3), τροποποιούμενα με το παρόν άρθρα 1, 2, και 3 του ν.4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου».
2. Στο στοιχείο 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.12 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του σχεδίου νόμου η εντός παρενθέσεως φράση «(των Πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών σχολών των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής)» διαγράφεται από το τροποποιούμενο με το παρόν άρθρο 4 του ν.4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος και Τοπογράφου».
3. Στην αιτιολογική έκθεση της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του σχεδίου νόμου η φράση «ΠΥΣ 38/2012» αντικαθίσταται επί το ορθό με τη φράση «ΠΥΣ 6/2012».
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως την αποσύρουμε προφανώς, γιατί τη βάλαμε για τα δυο νοσοκομεία. 
Αλλά εδώ, κύριε Πρόεδρε, περιέχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις. Την τελευταία στιγμή προσπαθούμε να αντιληφθούμε τι γίνεται σ’ αυτή την Αίθουσα, τι μας φέρνετε και τι κρύβουν αυτά που μας φέρνετε. Εδώ στην ουσία πάτε να απελευθερώσετε τα επαγγέλματα του πολιτικού μηχανικού, του αρχιτέκτονα και του τοπογράφου και στην ουσία να εισάγετε ότι θα μπορούν από κολλέγια πλέον και όχι από πολυτεχνικές σχολές και τον πανεπιστημιακό τομέα να είναι πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες και τοπογράφοι. 
Τι είναι αυτά που κάνετε εδώ; Με ποιο δικαίωμα το φέρνετε την τελευταία στιγμή; Είναι νομοτεχνική βελτίωση αυτή; Καταργείτε τα ελληνικά πανεπιστήμια και τα ελληνικά πολυτεχνεία και βάζετε τα κολλέγια να κάνουν εξάσκηση επαγγέλματος πολιτικού μηχανικού; 
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τα ΤΕΙ αφορά μάλλον. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε δεν αφορά τους αποφοίτους των ΑΕΙ. Τα κολλέγια αφορά. 
Παρακαλούμε αυτή δεν είναι νομοτεχνική βελτίωση και να την αποσύρετε. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αφορά τα ΤΕΙ. Να προσθέσετε και τα ΤΕΙ και όχι τα κολλέγια.

ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ: ΕΓΙΝΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ 
Σχετικά η Πανελλήνια Δ.Α.Κ.Ε. Μηχανικών Τ.E., εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Υστερα από αγώνα 24 ωρών ο Κλάδος μας δικαιώνεται!
Ο Νόμος 4663/1930 με τον οποίο οριζόταν ποιος ασκεί το επάγγελμα του Μηχανικού στη Χώρα μας τα τελευταία 84 χρόνια, αποτελεί πλέον παρελθόν! Μετά την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου το Επάγγελμα του Μηχανικού στη Χώρα μας ασκούν πλέον όχι μόνο οι απόφοιτοι των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά ΟΛΟΙ οι Μηχανικοί των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (και του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα).
Με την επιμονή και τη σθεναρή στάση του Υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου αλλά και τη στήριξη συναδέλφων και φίλων Βουλευτών πέρασαν τελευταία στιγμή οι απαραίτητες νομοτεχνικές βελτιώσεις του Υπουργείου Παιδείας.
(*το ΤΕΕ αντιλαμβανόμενο την αντίδρασή μας, επιχείρησε να ζητήσει την απόσυρση εντελώς της επίμαχης υποπαραγράφου ΙΓ.12, όμως το Υπουργείο Παιδείας επέμεινε ότι τώρα ήταν η μόνη ευκαιρία που είχε η χώρα να ξεκαθαρίσει το ποιος είναι Μηχανικός και να αναθεωρηθεί επιτέλους η Νομοθεσία του 1930 και τα κατάφερε).
Ο αγώνας του Κλάδου δεν τελείωσε απόψε. Υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να διορθωθούν -ακόμα και στο σημερινό πολυνομοσχέδιο-. Όμως είναι σημαντικό ότι επιτέλους έγινε ένα πραγματικό βήμα: η κατάργηση του Ν.4663/1930 που "στοίχειωνε" την Ελληνική Πολιτεία εδώ και 84 χρόνια.. Συνεχίζουμε! Επόμενος στόχος: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
*Σας επισυνάπτουμε την υποπαράγραφο ΙΓ.12 όπως κατατέθηκε στη Βουλή και την νομοτεχνική βελτίωση που πέρασε τελικά.
Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε το 
newsletter μας κάντε κλικ εδώ » 
Πανελλήνια Δ.Α.Κ.Ε. Μηχανικών Τ.E.

φωτό: eurokinissi

http://www.esos.gr/arthra/vouli/to-epaggelma-toy-mhxanikoy-ua-to-askoyn-kai-oi-apofoitoi-tvn-tei-chfisthke-tropologia
Το Επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού θα το ασκούν και οι Απόφοιτοι Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ακολουθεί το επάγγελμα του Γεωτεχνικού.... Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 3:30 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: