ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Eμπορία Γεωργικών Φαρμάκων - Και οι παλιοί διατηρούν την άδεια τους για τα καταστήματα Αγροεφοδίων


Όσοι ιδιοκτήτες καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων δεν πληρούν τους όρους της νομοθεσίας του 2012 (ν. 4036/2012) αλλά είχαν άδειες με βάση την προηγούμενη νομοθεσία (ν. 3395/2005 ΦΕΚ Α΄255) ανανεώνεται η άδειά τους μέχρι συνταξιοδότησή τους.

Αυτό ξεκαθαρίζει εγκύκλιος που υπογράφει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Μόσχος Κορασίδης. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις, «το υπουργείο προωθεί τις απαραίτητες νομικές ενέργειες έτσι ώστε όσοι κατά την έναρξη ισχύος του ν.4036/2012 ασκούσαν εμπορία γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τις διατάξεις της προϊσχύουσας νομοθεσίας, να δικαιούνται να συνεχίσουν να ασκούν εμπορία γεωργικών φαρμάκων, μέχρι τη συνταξιοδότησή τους. Μετά τα ανωτέρω και μέχρι την έκδοση των αναγκαίων νομικών πράξεων θεωρούμε ότι δεν πρέπει οι υπηρεσίες σας να προχωρήσουν σε απαγόρευση άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων στους ανωτέρω ενδιαφερόμενους».

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο με θέμα: Εμπορία γεωργικών φαρμάκων, ισχύουν τα εξής:

Η εμπορία των γεωργικών φαρμάκων και συγκεκριμένα η εμπορία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), ο οποίος τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32).

Σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32), επιτρέπεται η εμπορία γεωργικών φαρμάκων μόνο από ειδικά καταστήματα που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα και ως υπεύθυνος επιστήμονας ορίζεται γεωπόνος πτυχιούχος ιδρύματος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή τεχνολόγος γεωπόνος πτυχιούχος ιδρύματος τεχνολογικής εκπαίδευσης σύμφωνα με το π.δ. 109/1989 (Α΄ 47) ή το π.δ. 312/2003 (Α΄ 264) για χρήσεις συμβατές με τη βιολογική γεωργία ή κάτοχος ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους − μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε. με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας.

Κατά την έναρξη ισχύος όμως του ν.4036/2012, υπήρχαν σε λειτουργία καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων με υπεύθυνους επιστήμονες που δεν έφεραν τους ανωτέρω τίτλους σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 32 του άρθρου 20 του ν.3395/2005 (ΦΕΚ Α΄255) «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις» με τις οποίες ορίστηκε ότι «Όσοι κατά την έναρξη ισχύος του ν.2538/1997 κατείχαν άδεια εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών φαρμάκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 220/1973 και του π.δ. 353/1974, δικαιούνται να τις ανανεώνουν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, μέχρι τη συνταξιοδότησή τους».

Το υπουργείο προωθεί τις απαραίτητες νομικές ενέργειες έτσι ώστε όσοι κατά την έναρξη ισχύος του ν.4036/2012 ασκούσαν εμπορία γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τις διατάξεις της προϊσχύουσας νομοθεσίας, να δικαιούνται να συνεχίσουν να ασκούν εμπορία γεωργικών φαρμάκων, μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.

Μετά τα ανωτέρω και μέχρι την έκδοση των αναγκαίων νομικών πράξεων θεωρούμε ότι δεν πρέπει οι υπηρεσίες σας να προχωρήσουν σε απαγόρευση άσκησης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων στους ανωτέρω ενδιαφερόμενους.

Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο: Εμπορία γεωργικών προϊόντων.pdf

agronews
Eμπορία Γεωργικών Φαρμάκων - Και οι παλιοί διατηρούν την άδεια τους για τα καταστήματα Αγροεφοδίων Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 3:39 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: