Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Οργανισμός Κωπαΐδας - Καταργείται από 30 Νοέμβρη


Σε εκκαθάριση τίθεται ο Οργανισμός Κωπαΐδας και οι αρμοδιότητές του περνούν στην Περιφέρεια Στερεάς.Καταργείται ο Οργανισμός Κωπαΐδας στις 30 Νοεμβρίου 2014 και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, ενώ οι αρμοδιότητές του θα ασκούνται πλέον από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τροπολογία η οποία ενσωματώθηκε στο νόμο για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που υπερψηφίστηκε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου από τη Βουλή.

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις της τροπολογίας, που ενσωματώθηκαν στον νόμο ως άρθρο 61 έχουν ως εξής:

1α. Ο «Οργανισμός Κωπαΐδας», Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Αλίαρτο Βοιωτίας, ο οποίος συνεστήθη με τις διατάξεις του ν.δ. 2488/1953 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εποπτεύεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καταργείται την 30ή Νοεμβρίου 2014 και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, συνεχίζει δε να διατηρεί τη νομική προσωπικότητά του και να εκπληρώνει τους σκοπούς του μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και εν συνεχεία μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Από την επομένη της άνω ημερομηνίας επέρχονται για τον Οργανισμό αυτόν, αυτοδίκαια, τα λοιπά αποτελέσματα της κατάργησης, που ορίζονται στο παρόν.

β. Οι σκοποί του Οργανισμού Κωπαϊδας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν.δ. 2488/1953 και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε αρμοδιότητα αυτού, όπως προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3, μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

γ. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εκδίδεται το αργότερο μέχρι 25.11.2014, αποφασίζεται, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3852/2010, ο τρόπος άσκησης των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων και κάθε πρόσφορο μέσο για την αποτελεσματική ενάσκηση του μεταφερόμενου επιχειρησιακού αντικειμένου. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας μπορεί να συσταθεί άμισθη γνωμοδοτική επιτροπή για την υποβοήθηση της διαχείρισης του επιχειρησιακού αντικειμένου,

δ. Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο, καθώς και εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες από την κατάργηση του Οργανισμού συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

ε. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού Κωπαΐδας περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών και με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4223/2013 περί υποχρεώσεων τρίτων και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Η αποκλειστική χρήση και διαχείριση των ανωτέρω ακινήτων περιέρχεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα έχει στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εκπρόσωπος του Οργανισμού Κωπαΐδας, για τη διενέργεια καταγραφής:

α) των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οργανισμού Κωπαΐδας,

β) της κατάστασης πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και γ) απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα είτε του Ελληνικού Δημοσίου είτε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η έκθεση καταγραφής- απογραφής υποβάλλεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών μέχρι την ημερομηνία κατάργησης του Οργανισμού Κωπαΐδας.

3α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διορίζεται εκκαθαριστής για την διενέργεια της εκκαθάρισης του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ., και καθορίζονται οι εξουσίες του εκκαθαριστή και η εν γένει διαδικασία της εκκαθάρισης.

β. Ο εκκαθαριστής εισπράττει τις πάσης φύσεως απαιτήσεις του καταργούμενου Οργανισμού, εξοφλεί και τακτοποιεί τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις και εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του πιο πάνω φορέα Οργανισμού Κωπαΐδας και συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης βαρύνει ως υποχρέωση ή περιέρχεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την κατάργηση του Οργανισμού, ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα της κατάργησης του Οργανισμού Κωπαΐδας και ιδίως όσα αναφέρονται στον εξοπλισμό, στα αρχεία, στα έσοδα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Κωπαΐδας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

agronews
Οργανισμός Κωπαΐδας - Καταργείται από 30 Νοέμβρη Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 5:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: