Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών : «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά Προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών»

                                 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Υδατοκαλλιέργιες- Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά Προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών» σε σύμπραξη με το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής) του Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος Κτηνιατρικής: Παναγιώτα Αργυράκη, τηλ.: 2441066000 Γραμματεία ΠΜΣ: 2441066016, e-mail: metasec@vet.uth.gr

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών (ΠΜΣ) διάρκειας δύο (2) ετών (2015-2017), το οποίο οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Α) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ): «Υδατοκαλλιέργειες» 
Β) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ): «Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών»

Το Πρόγραμμα Σπουδών εκτείνεται σε 2 ακαδημαϊκά έτη και αποτελείται από τέσσερα (4) σπουδαστικά εξάμηνα εκπαίδευσης ως ακολούθως:

1ο εξάμηνο: (κοινό και για τις δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης):

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Άρτα, στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής), δύο (2) φορές το μήνα, από Παρασκευή 16:00 μέχρι και Κυριακή 14:00.

2ο και 3ο εξάμηνο:
Ειδίκευση «Υδατοκαλλιέργειες»: τα μαθήματα διεξάγονται στην Άρτα, στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής), δύο (2) φορές το μήνα, από Παρασκευή 16:00 μέχρι και Κυριακή 14:00.
Ειδίκευση «Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών»: τα μαθήματα διεξάγονται στην Καρδίτσα, στο Τμήμα Κτηνιατρικής, δύο (2) φορές το μήνα, από Παρασκευή 16:00 μέχρι και Κυριακή 14:00.

4ο εξάμηνο: Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής των Τμημάτων: Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Βιολογικών εφαρμογών, Ζωικής παραγωγής, Δασολογίας, Χημείας, Περιβάλλοντος και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Α) Για την ειδίκευση "Υδατοκαλλιέργειες": Οι υποψήφιοι που δεν έχουν διδαχθεί σχετικά μαθήματα Υδατοκαλλιεργειών και Ιχθυολογίας μπορεί μετά από κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης να υποχρεωθούν σε κατατακτήρια δοκιμασία στα μαθήματα: Υδατοκαλλιέργειες, Ιχθυολογία, Οικολογία.

Β) Για την ειδίκευση "Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών": Οι υποψήφιοι ΜΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ θα υποχρεωθούν περαιτέρω σε κατατακτήρια δοκιμασία στα μαθήματα: Ιχθυολογία, Ιχθυοπαθολογία (η ύλη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)

Και για τις δύο κατευθύνσεις: Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ (Λ. Μεσογείων 223 115 25 Αθήνα τηλ. 210-6756362, 210-6756368, 210-6756464). Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν επαρκώς την αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση έλλειψης πιστοποίησης θα διενεργηθούν εξετάσεις.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Τριάντα πέντε (35) ανά έτος, που κατανέμονται ως εξής: Ειδίκευση “Υδατοκαλλιέργειες”: μέχρι 25 άτομα Ειδίκευση “Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών”: μέχρι 10 άτομα

Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ), σύμφωνα με την υποδομή των Τμημάτων, τον αριθμό των διδασκόντων και τις ανάγκες σε ειδικευόμενους αποφοίτους. Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από μέλη που ορίζονται από την ΕΔΕ του ΠΜΣ.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 
900 ευρώ ανά εξάμηνο ή 1.800 ευρώ ετησίως (σύνολο 3.600 ευρώ τα δύο έτη)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
  • Αίτηση (διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ Η΄ σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία)
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος
  • Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ. Ο.)
  • Αποδεικτικό κατοχής τίτλου αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχει) 6) Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
  • Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λπ.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ/ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Εργαστήριο Ιχθυολογίας & Ιχθυοπαθολογίας, Τρικάλων 224, Καρδίτσα Τ.Κ. 43100

www.vet.uth.gr ή www.teiep.gr

Γραμματεία: Αργυράκη Παναγιώτα / Βούλγαρη Ευαγγελία Τηλ.: +30 24410 66016, 24410 66045 Fax : +30 24410 66045, 66041 e-mail: metasec@vet.uth.gr

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 24-12-2014

Σημειώνεται ότι λόγω αναμόρφωσης του ΠΜΣ αναμένεται η έκδοση νέου ΦΕΚ από το ΥΠΑΙΘ που αφορά στη λειτουργία του, και είναι αυτονόητο ότι οι εγγραφές των επιλεγμένων μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνουν μετά την έκδοσή του.

Καρδίτσα 22/10/2014

Η Διευθύντρια & Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ.
Καθηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 


Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε στον σύνδεσμο "Προκήρυξη σε word/pdf"

Προθεσμία: 24 Δεκεμβρίου 2014

http://www.eduguide.gr/grad/prokiryksi/2014-panepistimio-thessalias-ydatokalliergies-pathologika-provlimata-ektrefomenon-ydrovion-organismon,503
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών : «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά Προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών» Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: