ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 80 ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’).
Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 για πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3812/09 σύμφωνα με τις οποίες το παραπάνω προσωπικό εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 2190/94.
Την αριθμ. 4/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Χαλκιδέων, καθώς και την αριθμ. 944/21885/20.02.2015 επικύρωση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη ογδόντα (80) εργατών γενικά (κήπων – ακτών - παιδικών χαρών-αγροτικών δρόμων) , με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών . 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Δημοτικό Κατάστημα Ληλαντίων & Μεγασθένους, στο Γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών στο 2ο όροφο, υπεύθυνη υπάλληλος Παυλάκη Σοφία ΔΕ1/ΣΤ΄ (τηλ. 2221 3 55126) συνοδευόμενες από:

1.Φωτοτυπία ταυτότητας,
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και
3.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, (έντυπα αιτήσεων καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις διατίθενται στο Γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών).

Υποβολή αιτήσεων από Τετάρτη 25/02/2015 μέχρι και Παρασκευή 06/03/2015.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με κοινωνικά κριτήρια από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί από τον Δήμαρχο Χαλκιδέων για το σκοπό αυτό.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου(www.dimos-xalkideon.gr) και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ληλαντίων και Μεγασθένους με αποδεικτικό ανάρτησης καθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΠΑΓΩΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 80 ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 8:11 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: