ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΠΗΓΑΔΙΑ-ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ: Έως 30 Απριλίου οι φάκελοι για τις άδειες χρήσης νερού....


Μέχρι τις 30 Απριλίου καλούνται να υποβάλουν φάκελο στο Δήμο για τη χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος, όσοι υπέβαλλαν αίτηση εγγραφής σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), σύμφωνα με ανακοίνωση των κατά τόπους Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνοτροφίας, αλλά και των Δήμων.

H εν λόγω προθεσμία κρίνεται από τους αγρότες ασφυκτική, δεδομένου ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι περίπλοκο και δεν αντιμετωπίζει τα ζητήματα γραφειοκρατίας, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

Για τον λόγο αυτό ζητείται και παράταση, προκειμένου ο αγροτικός κόσμος να μην έρθει αντιμέτωπος με πρόστιμα που αγγίζουν μέχρι και τις 5.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση των ΔΑΟΚ και έχοντας υπόψη την ΚΥΑ οικ. 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878/Β΄/27-10-2014) απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο η υποβολή φακέλου εις τριπλούν (το πρωτότυπο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή συνοδευόμενο από δύο αντίγραφα) που θα περιλαμβάνει τα εξής:

· Αίτηση - Δήλωση

· Χάρτη κτηματολογίου ή αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, ή απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη, ή εικόνα ψηφιακής εφαρμογής, ή απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη Γ.Υ.Σ., σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου, που θα παρουσιάζει:

i. το σημείο υδροληψίας με συντεταγμένες σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 ή WGS 84,

ii.τα περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος από το σημείο υδροληψίας, εκτός αν αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από το Ο.Σ.Δ.Ε..

· Σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου/συλλογικού οργάνου, νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου, με τις τυχόν τροποποιήσεις της.

· Για αγροτική χρήση που είναι καταγεγραμμένη στο Ο.Σ.Δ.Ε., αντίγραφα δηλώσεων των τελευταίων πέντε (5) ετών. Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί Ο.Σ.Δ.Ε. ή δεν είναι καταγεγραμμένα σε αυτό όλα τα τεμάχια που αρδεύονται από την συγκεκριμένη υδροληψία, Υπεύθυνη Δήλωση με σχετικό κείμενο και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής. (Για τα τεμάχια που δεν είναι καταγεγραμμένα θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός κτηματολογίου, ή εφ' όσον δεν υπάρχει, να γίνεται περιγραφή τους.)

· Εφόσον η υδροληψία βρίσκεται σε αγρόκτημα Κοινότητας όπου λειτουργεί Τ.Ο.Ε.Β., βεβαίωση περί εξυπηρέτησης ή μη από τον Τ.Ο.Ε.Β.

· Στην περίπτωση που η υδροληψία χρησιμοποιείται από περισσότερους του ενός χρήστες, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ομάδας.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διενέργειας τακτικού ή έκτακτου ελέγχου ο αιτών σύμφωνα με το παράρτημα V της ΚΥΑ 146896 θα πρέπει να προσκομίζει τα ανάλογα νομιμοποιητικά έγγραφα (όπως νόμιμος τίτλος, ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, Ε9 κ.ά.), ειδάλλως επιβάλλονται οι κυρώσεις του νόμου.

agronews
ΠΗΓΑΔΙΑ-ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ: Έως 30 Απριλίου οι φάκελοι για τις άδειες χρήσης νερού.... Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:30 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: