ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΗΓΑΔΙΑ : Τι ζητά ο φάκελος για τις άδειες χρήσης νερού


Απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης με την ακριβή θέση του έργου υδροληψίας και αντίγραφα δηλώσεων ΟΣΔΕ της τελευταίας πενταετίας ή υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού για το είδος της καλλιέργειας, την έκταση, τα έτη και το είδος των ζώων, απαιτεί μεταξύ άλλων ο φάκελος αδειοδότησης σημείων υδροληψίας από τον παραγωγό.

Αυτό αναφέρει σχετική εγκύκλιος με τις «οδηγίες για την κατάρτιση φακέλου αδειοδότησης για αγροτική χρήση ύδατος από σημεία υδροληψίας που έχουν δηλωθεί στο Ε.Μ.Σ.Υ (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) είτε η αντίστοιχη αγροτική δραστηριότητα είναι καταγεγραμμένη στο Ο.Σ.Δ.Ε. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) είτε όχι», που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Υδάτων, Ιάκωβος Γκανούλης.

Υπενθυμίζεται, καταρχήν, ότι με την πρόσφατη ΚΥΑ 146896/2014 προβλέπεται ότι όποιος υποβάλλει την προβλεπόμενη αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης νερού μέχρι τις 30-09-2015, δεν καταβάλλει πρόστιμο, ενώ μετά την ημερομηνία αυτή ο παραβάτης τιμωρείται με πρόστιμο 50 ευρώ από 1-10-2015 μέχρι 31-12-2015 για κάθε μήνα καθυστέρησης και με 1.000 μέχρι 2.000 ευρώ από 1-1-2016.

Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο για την Κατάρτιση φακέλου αδειοδότησης σημείου υδροληψίας για αγροτική χρήση.pdf

Πιο αναλυτικά, τώρα, βάσει της εγκυκλίου, για την υποβολή του Φακέλου Αδειοδότησης για αγροτική χρήση ύδατοςισχύουν τα ακόλουθα:

1. Υπηρεσία υποδοχής του Φακέλου Αδειοδότησης είναι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας. Η υπηρεσία υποδοχής (Δήμος ή Περιφέρεια) καθορίζεται από τον Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις κατά τόπους προγραμματικές συμφωνίες μεταξύ των ΟΤΑ.

2. Για τη συμπλήρωση του Φακέλου Αδειοδότησης απαιτείται η συμπλήρωση της Αίτησης – Δήλωσης του Παραρτήματος IV μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά της ΚΥΑ 146896/2014 και η κατάθεση στην αρμόδια Υπηρεσία Υποδοχής εις τριπλούν (το πρωτότυπο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή συνοδευόμενο από δύο έντυπα αντίγραφα), όπου υπάγεται η υδροληψία, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα Σημεία Υδροληψίας για αγροτική χρήση που έχουν δηλωθεί στο ΕΜΣΥ είναι τα ακόλουθα:

Α. Αίτηση – δήλωση του Παραρτήματος IV της ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878 Β΄/27.10.2014) με συμπλήρωση των :

- πεδίου 1 (στο πεδίο που αφορά την συμπλήρωση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης για ΚΩΔΙΚΟ ΕΜΣΥ)

- πεδίου 2

- πεδίου 3

- πεδίου 4 (συμπλήρωση με Χ ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς όπως αναγράφεται στην αίτηση )

- πεδίου 5.1 (συμπλήρωση με Χ του είδους της αγροτικής χρήσης όπως αναγράφεται στην αίτηση )

- πεδίου 5.2.β (σε περίπτωση άρδευσης ), πεδίου 5.2.γ (σε περίπτωση κτηνοτροφικής χρήσης), πεδίου 5.2.δ (σε περίπτωση υδατοκαλλιεργιών) ή 5.2.η (στην αντιπαγετική προστασία και σε λοιπές χρήσεις που εξυπηρετούν αγροτικές δραστηριότητες)

- πεδίου 6.1 (συμπλήρωση με Χ του είδους της υδροληψίας)

- πεδίου 6.2: Για τις αρδευτικές ανάγκες συμπλήρωσης του σημείου 6.2 λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του σημείου 5.2.β) εφαρμόζοντας τα οριζόμενα για τις αρδευτικές ανάγκες της υπ’ αριθμό Φ 16/6631/1989, (ΦΕΚ 428 Β΄2.6.1989) Υπουργικής Απόφασης «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην άρδευση» λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο χρήσης και το σύστημα άρδευσης.

Για τις ανάγκες της κτηνοτροφικής χρήσης (πότισμα ζώων) συστήνεται η επικοινωνία με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Σε κάθε περίπτωση αρμόδια αρχή για τον προσδιορισμό της μέγιστης και ελάχιστης απολήψιμης ποσότητας ύδατος (κ.μ.) είναι η αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Συστήνεται ο χρήστης της αγροτικής δραστηριότητας να συμπληρώσει κατ’ εκτίμηση τις ανάγκες του σε νερό, και κατά τη χορήγηση της άδειας θα προσδιοριστεί η μέγιστη και ελάχιστη απολήψιμη ποσότητα ύδατος (κ.μ.) από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

- πεδίου 7 (Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου)

- πεδίου 8 (οποιαδήποτε άλλη πληροφορία)

Η αίτηση να είναι υπογεγραμμένη με το γνήσιο της υπογραφής.

Την αίτηση συνοδεύει η Υπεύθυνη Δήλωση (Β2) (Υφιστάμενα έργα) με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής

Β. Χάρτης - Απόσπασμα ψηφιακής απεικόνισης όπου σημειώνεται η ακριβής θέση του έργου υδροληψίας (x,y) σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87, καθώς και τα περιγράμματα των περιοχών χρήσης ύδατος για την αγροτική χρήση (τα περιγράμματα ζητούνται μόνο από τους χρήστες ύδατος, των οποίων η αγροτική δραστηριότητα δεν είναι καταγεγραμμένη στο ΟΣΔΕ).

Γ. Αντίγραφα Δηλώσεων Ο.Σ.Δ.Ε της τελευταίας πενταετίας ή υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού για το είδος της καλλιέργειας, την έκταση και τα έτη αυτής ή το είδος των ζώων, για τις περιπτώσεις εκτός ΟΣΔΕ.
 
agronews.gr
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΗΓΑΔΙΑ : Τι ζητά ο φάκελος για τις άδειες χρήσης νερού Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 12:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: