Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Εμβολιασμοί σε 45.000 βοοειδή στην Ανατ. Μακεδονία – ΘράκηΣτα 45.000 θα ανέλ­θουν τα εμ­βο­λια­σμέ­να ζώα μέ­χρι τέ­λους της άλ­λης εβδο­μά­δας, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της Πε­ρι­φέ­ρειας Ανα­το­λι­κής Μα­κε­δο­νί­ας - Θρά­κης για την αντι­με­τώ­πι­ση της οζώ­δους δερ­μα­τί­τι­δας των βο­οει­δών. Η Πε­ρι­φέ­ρεια αφή­νει αιχ­μές ότι δεν πάρ­θη­καν όλα τα απαι­τού­με­να μέ­τρα για την απο­τρο­πή της ει­σό­δου του νο­σή­μα­τος στη χώ­ρα μας. Πα­ρό­λα αυ­τά όπως το­νί­ζει τις τε­λευ­ταί­ες 15 ημέ­ρες δεν έχει πα­ρα­τη­ρη­θεί κα­νέ­να νέο κρού­σμα στην πε­ριο­χή του Έβρου, από όπου ξε­κί­νη­σε και η εί­σο­δος της νό­σου. Ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση έχει ως εξής:

Η Πε­ρι­φέ­ρεια Ανα­το­λι­κής Μα­κε­δο­νί­ας - Θρά­κης για άλ­λη μια φο­ρά, με­τά την Ευ­λο­γιά και τον Κα­ταρ­ροϊ­κό Πυ­ρε­τό, πλήτ­τε­ται από ένα νέο επι­ζω­ο­τι­κό νό­ση­μα, την Οζώ­δη Δερ­μα­τί­τι­δα των Βο­οει­δών, που εμ­φα­νί­ζε­ται για πρώ­τη φο­ρά στο έδα­φος της Χώ­ρας μας, αλ­λά και της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης. Εδώ και μια τριε­τία τα νο­σή­μα­τα αυ­τά προ­κα­λούν ανυ­πο­λό­γι­στες ζη­μιές στο κτη­νο­τρο­φι­κό κε­φά­λαιο της Πε­ρι­φέ­ρειας, με κα­τα­στρο­φι­κές επι­πτώ­σεις στο ει­σό­δη­μα των κτη­νο­τρό­φων και στην οι­κο­νο­μία της πε­ριο­χής.

Δυ­στυ­χώς, όμως, ακό­μα μια φο­ρά και πα­ρό­λο που από όλους γί­νε­ται απο­δε­κτό πως η Πε­ρι­φέ­ρεια και ιδιαί­τε­ρα η Πε­ρι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Έβρου, απο­τε­λούν το ανά­χω­μα για την προ­στα­σία της υπό­λοι­πης Χώ­ρας αλ­λά και της Κοι­νό­τη­τας, δεν πάρ­θη­καν εγκαί­ρως όλα τα απαι­τού­με­να μέ­τρα για την απο­τρο­πή ει­σό­δου του νο­σή­μα­τος, πα­ρά τις επα­νει­λημ­μέ­νες προ­τά­σεις της Πε­ρι­φέ­ρειας Ανα­το­λι­κής Μα­κε­δο­νί­ας και Θρά­κης, για προ­λη­πτι­κό εμ­βο­λια­σμό όταν το νό­ση­μα εί­χε φθά­σει στα σύ­νο­ρά μας με την Τουρ­κία.

Ακό­μα δε και όταν η νό­σος ει­σήλ­θε στην χώ­ρα και απαι­τού­νταν έγκαι­ρος εμ­βο­λια­σμός του Έβρου και δρα­στι­κός πε­ριο­ρι­σμός της επι­ζω­ο­τί­ας, δεν κα­τέ­στη δυ­να­τή η επαρ­κής κε­ντρι­κή προ­μή­θεια του εμ­βο­λί­ου από το Υπουρ­γείο Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων.

Μπρο­στά σ’ αυ­τό το αδιέ­ξο­δο, η Πε­ρι­φέ­ρεια σε άρι­στη συ­νερ­γα­σία και με δα­πά­νη των κτη­νο­τρό­φων προ­ω­θεί την αγο­ρά της πρώ­της παρ­τί­δας των εμ­βο­λί­ων και στη συ­νέ­χεια με πι­στώ­σεις από τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό της, αγο­ρά­ζο­νται άλ­λες 36.000 δό­σεις με τις οποί­ες εκτι­μά­ται ότι θα κα­λυ­φτούν όλες οι Πε­ρι­φε­ρεια­κές Ενό­τη­τες, πλην της Δρά­μας. Ταυ­τό­χρο­να με­τα­κι­νεί κτη­νιά­τρους από όλη την Πε­ρι­φέ­ρεια και με μια γό­νι­μη συ­νερ­γα­σία και με ιδιώ­τες κτη­νιά­τρους εμ­βο­λιά­ζο­νται 32.000 βο­οει­δή μέ­σα σε δύο μό­λις εβδο­μά­δες.

Τις ημέ­ρες αυ­τές πα­ρε­λή­φθη­σαν άλ­λες 18.000 δό­σεις και φι­λο­δο­ξού­με μέ­χρι το τέ­λος της άλ­λης εβδο­μά­δας να φθά­σου­με τα 45.000 εμ­βο­λια­σμέ­να ζώα και ολο­κλή­ρω­ση του με­γα­λυ­τέ­ρου όγκου των εμ­βο­λια­σμών έως τα μέ­σα Νο­εμ­βρί­ου. Στό­χος να εμ­βο­λιά­σου­με όλα τα βο­οει­δή στις πλη­γεί­σες Πε­ρι­φε­ρεια­κές Ενό­τη­τες.

Ήδη τα πρώ­τα θε­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα αρ­χί­ζουν να φαί­νο­νται στον Έβρο, όπου ο εμ­βο­λια­σμός ολο­κλη­ρώ­θη­κε, κα­θώς μειώ­θη­καν θε­α­μα­τι­κά τα κλι­νι­κά πε­ρι­στα­τι­κά, ενώ εδώ και 15 ημέ­ρες δεν έχου­με κα­νέ­να νέο κρού­σμα.

Η Πε­ρι­φέ­ρεια έκα­νε ένα βή­μα πα­ρα­πά­νω προ­χω­ρώ­ντας σε εκτε­τα­μέ­νους και εντα­τι­κούς ψε­κα­σμούς κα­τα­πο­λέ­μη­σης κου­νου­πιών στην ύπαι­θρο σε όλες τις πε­ριο­χές υψη­λού κιν­δύ­νου και σε ένα με­γά­λο αριθ­μό κτη­νο­τρο­φι­κών εκ­με­ταλ­λεύ­σε­ων, ενώ με αλ­λε­πάλ­λη­λες πα­ρεμ­βά­σεις στο Υπουρ­γείο Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων ζη­τά την άμε­ση με­τα­βί­βα­ση των πι­στώ­σε­ων, για την απο­ζη­μί­ω­ση των πλη­γέ­ντων κτη­νο­τρό­φων. Βρί­σκε­ται σε εγρή­γορ­ση σε όλα τα επί­πε­δά της.

Τέ­λος ο Πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Ανα­τολ. Μα­κε­δο­νί­ας και Θρά­κης θέ­λει δη­μό­σια να ευ­χα­ρι­στή­σει όλους τους κτη­νο­τρό­φους για την εξαι­ρε­τι­κή συ­νερ­γα­σία τους με τις αρ­μό­διες αρ­χές, τους ιδιώ­τες κτη­νιά­τρους που συ­νέ­δρα­μαν κα­θο­ρι­στι­κά στην διε­νέρ­γεια των εμ­βο­λια­σμών και χω­ρίς την βο­ή­θειά των οποί­ων θα εί­ναι εξαι­ρε­τι­κά δύ­σκο­λη η ολο­κλή­ρω­σή τους, κα­θώς και το προ­σω­πι­κό των Κτη­νια­τρι­κών Υπη­ρε­σιών της ΠΑΜΘ και της Π.Ε Σερ­ρών, που δού­λε­ψαν ακού­ρα­στα, πέ­ρα από κά­θε λο­γι­κή ωρα­ρί­ου, ακό­μα και τις αρ­γί­ες, για την ολο­κλή­ρω­ση επί­πο­νου αυ­τού έρ­γου.

meatnews
Εμβολιασμοί σε 45.000 βοοειδή στην Ανατ. Μακεδονία – Θράκη Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 8:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: