ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Δύο νέα προγράμματα για τη χρηματοδότηση νέων αγροτών & επιχειρήσεων στην ύπαιθρο


Επιδότηση κεφαλαίου έως 22.000 ευρώ, που αποτελεί το λεγόμενο πριμ πρώτης εγκατάστασης, δίνεται σε νέους έως 40 ετών που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα σε όλη την Ελλάδα

Η νεανική επιχειρηματικότητα βρίσκεται στο προσκήνιο του νέου αναπτυξιακού προγράμματος, αποβλέποντας στη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών γεωργών, ικανής να αναδείξει τη σπουδαιότητα του αγροτικού τομέα για την Ελλάδα.

Το νέο διπλό «πακέτο» προγραμμάτων ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή χιλιάδων νέων στην ύπαιθρο, στηρίζοντας επενδυτικά σχέδια νέων επιχειρηματιών και χρηματοδοτώντας νέους για σύσταση επιχειρήσεων με γεωργικές και μη γεωργικές δραστηριότητες.

Επιδότηση κεφαλαίου έως 22.000 ευρώ, που αποτελεί το λεγόμενο πριμ πρώτης εγκατάστασης για νέους έως 40 ετών που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα σε όλη την Ελλάδα, θα αρχίσει να παρέχει σύντομα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα, ενώ σε νέους αγρότες απευθύνεται και το πρόγραμμα εκκίνησης μη γεωργικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές που παρέχει κατ’ αποκοπή ποσό από 11.000 ευρώ έως και 20.000 ανά δικαιούχο για πολύ μικρές επιχειρήσεις στην περιφέρεια.

Το πρόγραμμα για την εγκατάσταση νέων γεωργών αφορά στην παροχή κατ’ αποκοπή ποσού και θα μπορεί να καλύψει διάφορες δαπάνες, χωρίς περιορισμό, για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου (π.χ. απόκτηση εξοπλισμού, λειτουργικά έξοδα όπως μισθολογικό κόστος κ.λπ.).Το πρόγραμμα εκκίνησης μη γεωργικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές απευθύνεται πρωτίστως σε νέους αγρότες

Στο δε πρόγραμμα εκκίνησης νέων επιχειρήσεων μη γεωργικής δραστηριότητας, προτεραιότητα για ένταξη θα έχουν επαγγελματίες γεωργοί και μέλη αγροτικού νοικοκυριού, γυναίκες, άνεργοι και νέοι επιχειρηματίες. Οι νέες εταιρείες πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, ενώ το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή των υποψήφιων δικαιούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ.

Νέοι γεωργοί

Εκτός της ηλικιακής ανανέωσης, βασικός στόχος είναι η δημιουργία επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης θα πρέπει να ισχύουν τα εξής:

• Υποψήφιοι δικαιούχοι είναι νέοι γεωργοί, ως φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα όπου τον έλεγχο ασκούν νέοι γεωργοί, οι οποίοι έχουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή που δεσμεύονται να τα αποκτήσουν εντός 36 μηνών.

• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν αναπτύξει γεωργικό εισόδημα κατά την υποβολή της αίτησης, αλλά θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί ως αρχηγοί σε εκμεταλλεύσεις με επαρκή αρχική παραγωγική δυναμικότητα, ίση με 8.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ.

• Η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο να προβλέπει ότι ο νέος γεωργός θα αναπτύξει επαρκείς γεωργικές δραστηριότητες, ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη (εντός 18 μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης) καθώς και την ιδιότητα του «επαγγελματία» αγρότη.

Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 17.000 ευρώ έως και 22.000 ευρώ ανά δικαιούχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

Ειδικότερα, το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι 17.000 ευρώ για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική - μεικτή παραγωγική κατεύθυνση.

Το ποσό αυτό θα αυξάνεται αναλογικά και θα διαμορφώνεται έως και 22.000 ευρώ με βάση τα εξής:

α) κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών,

β) κατά 2.500 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα (περίπτωση εγκατάστασης νέων γεωργών ως μόνων αρχηγών) που πληρούν τον ορισμό του νέου γεωργού σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καν. 1305/2013, ήτοι:

• Είναι ηλικίας από 18 έως και 40 ετών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα (όπως ορίζονται παρακάτω).

• Εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί σε γεωργική εκμετάλλευση.

Νομικά πρόσωπα (περίπτωση από κοινού εγκατάστασης νέων γεωργών μαζί με άλλους γεωργούς ή και νέους γεωργούς) όπου:

Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που μετέχει στο κεφάλαιο και τη διαχείριση είναι νέος γεωργός και ασκεί μακροχρόνιο και αποτελεσματικό έλεγχο επί του νομικού προσώπου είτε αποκλειστικά είτε από κοινού με άλλους νέους γεωργούς.

Οροι επιλεξιμότητας
Πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη, ενώ οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του «νέου αγρότη».

Μη γεωργική δραστηριότητα

Τα επαγγέλματα που χρηματοδοτούνται

Με σκοπό τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας το πρόγραμμα εκκίνησης μη γεωργικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές απευθύνεται πρωτίστως σε νέους αγρότες.

Στόχος είναι η ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης (και αυτοαπασχόλησης) και των οικογενειακών εισοδημάτων σε αυτές τις περιοχές, βοηθώντας στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Ειδικά, αφορά τα εξής:

• Τη στήριξη γεωργών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων (ειδικά αυτών με μικρή δυναμικότητα) μέσω της διαφοροποίησης και της πολυδραστηριότητας.

• Τη στήριξη μικρών αγροτικών κοινοτήτων (έως και 5.000 κάτοικοι), δίνοντας προτεραιότητα σε αυτές με διαρθρωτικά προβλήματα (όπως ορεινές, νησιωτικές, πολύ μικρές) και στην εξασφάλιση βασικών υπηρεσιών προς τον τοπικό πληθυσμό και την τοπική οικονομία (ενδεικτικά υπηρεσίες από πτυχιούχους επιστήμονες, κοινωνικές ή τεχνικές υπηρεσίες).

• Την υποβοήθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσω της ενθάρρυνσης οικονομικών δραστηριοτήτων που συνάδουν με την πολιτιστική, αγροτική και φυσική κληρονομιά της υπαίθρου και συνεισφέρουν στην επισκεψιμότητά της (π.χ. αγροτουρισμός, οικοτεχνία).

• Την υποστήριξη της νεανικής και γυναικείας απασχόλησης και υποψηφίων δικαιούχων με χαμηλά εισοδήματα.

Η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο πρέπει να προβλέπει ότι ο δικαιούχος θα αναπτύξει επαρκή επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να δημιουργηθεί μια νέα θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης.

Το ποσό της ενίσχυσης χορηγείται σε δόσεις, με την τελευταία δόση να καταβάλλεται με την ορθή υλοποίηση του σχεδίου, καθιστώντας τους στόχους δεσμευτικούς, ενώ δεν συνδέεται με το κόστος δράσεων αλλά διαμορφώνεται στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων για την περιοχή και την επιχείρηση.

Ποσά ενίσχυσης

Το ποσό ενίσχυσης θα κυμαίνεται από 11.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ ανά δικαιούχο (φυσικό πρόσωπο).

Ειδικότερα το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι:

α) 11.000 ευρώ για έναρξη γραφείου παροχής υπηρεσιών (π.χ. αρχιτεκτονικό ή δικηγορικό γραφείο),

β) 16.000 ευρώ για έναρξη επιχείρησης διαφορετική από την περίπτωση (α) (π.χ. παντοπωλείο ή παραδοσιακή ταβέρνα).

Τα παραπάνω ποσά θα αυξάνονται αναλογικά κατά 4.000 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας / έδρα των δικαιούχων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμός αυτών των κατηγοριών περιοχών.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού.

Η υποστήριξη αφορά τις εξής κατηγορίες «διαφοροποιημένων» μη γεωργικών δραστηριοτήτων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα:

• Δραστηριότητες εμπορίας και μεταποίησης προς μη γεωργικά προϊόντα (μη τρόφιμα) που σχετίζονται με την οικοτεχνία, τα τοπικά προϊόντα και μικρές παραδοσιακές δημιουργικές βιοτεχνίες (π.χ. κατασκευή προϊόντων κλωστοϋφαντουργικής, ένδυσης, από δέρμα - ξύλο - φελλό και καλαθοποιίας, παραγωγή σαπουνιών, κεραμικών, επίπλων, κοσμημάτων, παιχνιδιών.

• Παροχή επιστημονικών, τεχνικών, κοινωνικών υπηρεσιών και μικρής κλίμακας λιανεμπορίου που εξυπηρετούν την τοπική οικονομία και καθημερινές ανάγκες κατοίκων (π.χ. υπηρεσίες γεωτεχνικών, λογιστών, αρχιτεκτόνων, κτηνιάτρων, ξενόγλωσση ή άλλη ειδική εκπαίδευση, ιατρικές υπηρεσίες, φύλαξη μικρών παιδιών, επαγγελματικά εργαστήρια χωρίς άδεια λειτουργίας).

• Δραστηριότητες σχετικά με τον πολιτισμό, την αναψυχή και τις ειδικές μορφές τουρισμού (όπως καταλύματα, ενοικίαση ειδών αναψυχής, διοργάνωση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων).

• Δραστηριότητες μεταποίησης προς μη γεωργικά προϊόντα (επεξεργασμένα τρόφιμα), εστίασης και λιανικής πώλησης ποτών και τροφίμων ασκούμενες αυτόνομα ή συνδυαστικά μεταξύ τους (περιπτώσεις Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπου υπάρχει συνδυασμός παρασκευής, λιανικής πώλησης και κατανάλωση από πελάτες εντός και εκτός αυτών των καταστημάτων όπως γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία).

ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ

jobgr.blogspot.gr
Δύο νέα προγράμματα για τη χρηματοδότηση νέων αγροτών & επιχειρήσεων στην ύπαιθρο Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:30 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: