ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Γεωργία ακριβείας, μια υπόσχεση για το μέλλον της γεωργίας


Γράφει ο Μίχος Ανδρέας*
Η γεωργία ακριβείας (precision agriculture, site farming) είναι μια νέα προσέγγιση αειφορικής παραγωγής που βασίζεται στη χρήση αισθητήρων, αισθητήρων τεχνολογίας αιχμής και λογισμικών σύγχρονης τεχνολογίας όπως το GIS (συστήματα γεω-πληροφορικής) και το GPS (Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης). Αυτή η μέθοδος αποτελεί μία νέα προσέγγιση αγροτικής παραγωγής που αξιολογεί χωρικά και χρονικά δεδομένα, αξιολογώντας πιθανές διαφοροποιήσεις και δημιουργώντας ζώνες διαχείρισης βασισμένες στη παραλλακτικότητα και τις διαφορετικές ανάγκες του συστήματος έδαφος-φυτό-περιβάλλον.

Η προσέγγιση αυτή διαφοροποιείται ριζικά από κάθε άλλη υφιστάμενη σύγχρονη μέθοδο γεωργικής παραγωγής και διαχείρισης καθώς είναι σε θέση να αξιολογήσει και να περιορίσει πιθανά σφάλματα. Με χρήση της γεωργίας ακριβείας είμαστε πλέον σε θέση να εξετάσουμε και να καταγράψουμε τις διαφοροποιήσεις ανά μονάδα επιφάνειας του εδάφους αναδεικνύοντας σημαντικές ιδιότητες του που επηρεάζουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα του. Τέλος η γεωργία ακριβείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχρονική αξιολόγηση του παραγωγικού αγροτικού συστήματος και να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος προσέγγισης για την λήψη αποφάσεων σε σχέση με την εφαρμογή αγροτικών εισροών(άρδευση, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ποσότητα σπόρου).

Χρησιμοποιώντας τη γεωργία ακριβείας ο αγρότης-παραγωγός είναι πλέον ικανός να εντοπίσει αδύναμα σημεία της εκμετάλλευσής του, να προσαρμόσει τις εισροές του με βάση τις πραγματικές ανάγκες των φυτών και του εδάφους ενώ παράλληλα είναι πλέον σε θέση να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον καθώς οι επιβαρυντικές για αυτό εισροές μειώνονται καθώς οι εισροές συγχρονίζονται πλέον καλύτερα με τις ανάγκες των φυτών ενώ οι απορροές τους περιορίζονται προς το υπέδαφος και το υδάτινο περιβάλλον.

Η χρήση μεθόδων γεωργίας ακριβείας σε αροτραίες καλλιέργειες είναι η πλέον διαδεδομένη μεταξύ αγροτών με χαρακτηριστικά επιτυχημένα παραδείγματα τόσο στην Αυστραλία όσο και στο Ενωμένο Βασίλειο. Αξιοποιώντας μεθόδους γεωργίας ακριβείας και στις δύο περιπτώσεις οι αγρότες μείωσαν δραστικά τις εισροές τους και συνεπακόλουθα το κόστος της αγροτικής παραγωγής ενώ παράλληλα πέτυχαν αξιοσημείωτη αύξηση της τελικής σοδειάς.

Σύστημα ελεγχόμενης κυκλοφορίας αγροτικού ελκυστήρα (Controlled traffic methods CTF)

Το σύστημα ελεγχόμενης κυκλοφορίας αγροτικού ελκυστήρα είναι μια εφαρμογή γεωργίας ακριβείας που αξιοποιείται από τα περισσότερα αγροτικά μηχανήματα. Με τη χρήση τους και τη δημιουργία ακολουθιών διαδρομών στην επιφάνεια του αγρού. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι βασιζόμενο σε συστήματα αυτόματης πλοήγησης καθοδηγούμενων από το παγκόσμιο σύστημα γεω-εντοπισμού (GPS) καθώς και μια πληθώρα προγραμμάτων βοήθειας κατά τη λήψη αποφάσεων. Τα αποτελέσματα αυτής της νέας καινοτόμου τεχνολογίας έχουν επισημανθεί πολλάκις στην διεθνή βιβλιογραφία ενώ η ανάπτυξή τους είναι συνεχής.

Λίπανση αγρού με χρήση γεωργίας ακριβείας (Precision Fertilization)

Μια ακόμα εφαρμογή γεωργίας ακριβείας που αξίζει να σημειωθεί είναι η αξιοποίηση της για την αποδοτικότερη λίπανση καλλιεργειών μεγάλης έκτασης, σιτηρά, όσπρια και άλλα φυτικά είδη. Στα συμβατικά συστήματα αγροτικής παραγωγής η λίπανση εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλη την έκταση της εκμετάλλευσης, παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες των φυτών αλλά και η γονιμότητα του εδάφους παρουσιάζουν, τις περισσότερες φορές σημαντική παραλλακτικότητα. Η πρακτική αυτή οδηγεί σε λίπανση χαμηλής αποδοτικότητας καθώς τις περισσότερες φορές τμήματα του αγρού που απαιτούν υψηλότερη δόση λιπασμάτων δεν την λαμβάνουν, ενώ την ίδια στιγμή τμήματα του αγρού που έχουν επαρκή γονιμότητα λαμβάνουν επιπλέον λίπανση με αποτέλεσμά η φυσιολογική ανταπόκριση του καλλιεργούμενου φυτικού είδους να μην είναι η επιθυμητή και το επιπλέον κόστος να επιβαρύνει τον αγρότη οικονομικά καθώς και το φυσικό περιβάλλον. Με την χρήση της Γεωργίας Ακριβείας η λίπανση του αγρού μπορεί να γίνει με υψηλότερη ακρίβεια τόσο σε ποσότητα εφαρμόσιμων λιπασμάτων τόσο χωρικά όσο και χρονικά καλύπτοντας καλύτερα τις ανάγκες της εκάστοτε καλλιέργειας. Η τεχνολογία αυτή ονομάζεται VRT (Variable rate technology), τεχνολογία παραλλακτικής εφαρμογής και συνδυάζει μια ποικιλία αισθητήρων, έναν κεντρικό υπολογιστή-εγκέφαλο και το κατάλληλο αγροτικό παρελκόμενο που χρειάζεται για την εφαρμογή λιπασμάτων.

Εφαρμογές γεωργίας ακριβείας σε οπωρώνες, πυρηνόκαρπα φρούτα και αμπέλια

Η κυρίαρχη τάση που επικρατεί τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα και τον κόσμο είναι η εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής με αιχμή του δόρατος την εκμηχάνιση της. Η ανάπτυξη αισθητήρων για γεωργική χρήση επεκτείνεται φέρνοντας μαζί της ένα πλήθος πληροφοριών σχετικά με όχι μόνο με την απόδοση του κάθε αγροτεμαχίου ή δέντρου αλλά κυρίως με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ίδιου του προϊόντος. Σήμερα οι αγρότες παραγωγοί είναι σε θέση να γνωρίζουν, χωρίς να καταστρέψουν το δείγμα μέσω τηλε-επισκοπικών μεθόδων να αξιολογήσουν μια σειρά ποιοτικών παραμέτρων του κάθε προϊόντος, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Επιπροσθέτως οι αισθητήρες αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της ασφάλειας των τροφίμων ιχνηλατώντας πιθανά υπολείμματα φυτό-προστατευτικών ή άλλων γεωργικών φαρμάκων, ενισχύοντας την ιχνηλασιμότητα σε όλη την αλυσίδα παραγωγής.

Προσαρμόζοντας τη γεωργία ακριβείας για χρήση σε αμπελώνες, αμπελουργία ακριβείας

Φρούτα υψηλής εμπορικής αξίας, όπως το σταφύλι, μπορούν να ωφεληθούν στο μέγιστο από την εφαρμογή πρακτικών γεωργίας ακριβείας προσαρμοσμένων στις φυσιολογικές ανάγκες του αμπελώνα, οπωρώνα κλπ. Σε διεθνές επίπεδο η Γαλλία και η Ισπανία εφαρμόζουν ήδη τόσο σε πειραματικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο αρχές της γεωργίας ακριβείας για την βελτιστοποίηση των πρακτικών που ακολουθούν στις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Με την ανάπτυξη χαρτών που καταγράφουν τις ποιοτικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τμημάτων του ίδιου αμπελώνα πετυχαίνουν την ποιοτική βελτίωση στο τελικό προϊόν διαχωρίζοντας την πρώτη ύλη με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της(συγκέντρωση σακχάρων-brix, αρωματικό και χρωματικό προφίλ οινοστάφυλλων και άλλων ειδικών χαρακτηριστικών του καρπού).

Η γεωργία ακριβείας στη διαχείριση της άρδευσης, η νέα άρδευση ακριβείας

Η χρήση του αρδευτικού νερού αλλά και εν γένει η ορθολογική διαχείριση του υδάτινου ορίζοντα αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες προσκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η σύγχρονη αγροτική παραγωγή. Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει η ανάγκη να διαχειριστούμε το πολύτιμό αυτό αγαθό αξιοποιώντας το με τη μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. Παρότι η άρδευση ακριβείας βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, οι πρώτοι αισθητήρες υγρασίας με άμεση εφαρμογή στον αγρό είναι γεγονός και τα πρώτα αποτελέσματα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την παραπέρα ανάπτυξη της συγκεκριμένης μεθοδολογίας. Με τη χρήση μιας σειράς τέτοιων αισθητήρων κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε μια σειρά κρίσιμων για τον αγρό πληροφοριών που σχετίζονται με την φυσιολογική ανάπτυξη της εγκαταστημένης καλλιέργειας. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να συνδυαστούν με εγκαταστάσεις αυτόματης άρδευσης τη στιγμή που πληροφορίες αποστέλλονται κατευθείαν στο κινητό ή τον υπολογιστή του αγρότη.


Εν κατακλείδι

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως σήμερα υπάρχει ένα ιδιαίτερο χάσμα μεταξύ των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στην εικασία πως ένα ή περισσότερα λάθη συμβαίνουν κατά την εφαρμογή πρακτικών γεωργίας ακριβείας αλλά και στην παρατήρηση της αναγκαιότητας για περαιτέρω έρευνα και γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επιστημόνων και αγροτών.

*Μίχος Ανδρέας, BSc Environmental Systems Management Cardiff Metropolitan University 
Κοζάνη 21/12/2015

agrigate.gr
Γεωργία ακριβείας, μια υπόσχεση για το μέλλον της γεωργίας Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 8:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: