ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής»To Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), στην περίοδο 2016-17.

                              

Υπενθυμίζεται ότι, το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης απονέμει αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: με τρεις ειδικεύσεις:

 «Αγροτική Επιχειρηματικότητα»
 «Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή»
 «Ορθολογική Διαχείριση Φυτικού Κεφαλαίου και Εδαφοϋδατικών Πόρων».

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη έρευνας και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου (2ου κύκλου σπουδών ΑΕΙ), στα επιστημονικά πεδία της εφαρμοσμένης Γεωπονικής επιστήμης και Τεχνολογίας και ειδικότερα στα επιστημονικά πεδία της Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής καθώς και της Αγροτικής Οικονομίας με έμφαση την ανάπτυξη της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας.
H χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες και διαρθρώνεται σε τρεις ακαδημαϊκές περιόδους, πλήρους φοίτησης. O αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα εισαχθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 ορίζονται ως :
• Δέκα έξι (16) στην ειδίκευση “Αγροτικής Επιχειρηματικότητας”.
• Δώδεκα (12) στην ειδίκευση “Συστήματα Ακριβείας στη Ζωική Παραγωγή”.
• Δώδεκα (12) στην ειδίκευση “Ορθολογική Διαχείριση Φυτικού Κεφαλαίου και Εδαφοϋδατικών Πόρων”.

Στο Π.Μ.Σ., για τη λήψη του Μ.Δ.Ε., γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων, Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, Βιολογίας καθώς και άλλων σχετικών εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων Πανεπιστημίων/Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικότερα, για την ειδίκευση της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, δύναται να υποβάλλουν αίτηση και απόφοιτοι Οικονομικών Τμημάτων ΑΕΙ. Επίσης είναι δυνατόν να υποβάλλουν αίτηση και απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων ΑΕΙ, με ανάλογα επιστημονικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντα (στις περιπτώσεις αυτές η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ, αξιολογώντας το επίπεδο γνώσεων του υποψηφίου, δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο, την παρακολούθηση και εξέταση, κατά τη φοίτησή του, σε ορισμένα συμπληρωματικά μαθήματα).

Για τους Τίτλους Σπουδών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής είναι απαραίτητη η προσκόμιση πράξης ή βεβαίωση ισοτιμίας του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Οι φοιτητές που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο του 2016 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ΜΠΣ συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, ενώ θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την εγγραφής τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 1.800 ευρώ συνολικά για τα 3 εξάμηνα του προγράμματος τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι παραδόσεις των μαθημάτων θα γίνονται στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Παρασκευή (απογευματινές ώρες) και Σάββατο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ και από εργαζόμενους.
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών καθώς και πρόσθετες πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων http://agriculturaltechnology.teithe.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα εξής δικαιολογητικά:
• Αίτηση. Η Αίτηση επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
• Σύντομη έκθεση που θα περιλαμβάνει τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και μια τεκμηρίωση των λόγων για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μεταπτυχιακές σπουδές.
• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
• Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται).
• Τυχόν αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.
• Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
• Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 (καλής γνώσης)
• Δύο (2) συστατικές επιστολές (υποχρεωτικά).
• Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
• Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω τρία (3) στάδια:

1. Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά τον έλεγχο από την επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

2. Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης. Η ακριβής ημερομηνία των συνεντεύξεων ανακοινώνεται στους επιτυχόντες της πρώτης φάσης από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ..

3. Στάδιο Γ: Η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Π.Μ.Σ., τον οποίο υποβάλλει προς επικύρωση στην Γ.Σ.Ε.Σ..

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που μνημονεύονται στις παρ. 1α και β αρθρ. 4 του Ν. 3685/2008. Τα κριτήρια αυτά ομαδοποιούνται σε πέντε παραμέτρους, η κάθε παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0 – 10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας. Ειδικότερα συνεκτιμώνται:
• Ο γενικός βαθμός πτυχίου με συντελεστή βαρύτητας 20%.
• Ενδεχόμενες δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες, πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 20%.
• Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (10%).
• Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 30%.
• Η τυχόν επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 20%.

Σημειώνεται ότι, ο γενικός τύπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας του κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του γινομένου κάθε κριτηρίου με την αντίστοιχη βαρύτητά του.

Ως πρόσθετα δικαιολογητικά για ενίσχυση της υποψηφιότητας μπορούν να κατατεθούν:
• Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής Εργασίας
• Κατοχή πτυχίων αγγλικής γλώσσας ανώτερου επιπέδου από αυτό που
• Καλή γνώση ξένων γλωσσών
• Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα/προγράμματα κ.λπ.).

Η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί ή συμπληρωματικά στοιχεία.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Το Πρόγραμμα δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών, σε φοιτητές πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της ΓΣΕΣ. Οι υποτροφίες μπορεί να καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων. Σε καμία περίπτωση το ύψος της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των διδάκτρων. Οι υποτροφίες δίνονται σε φοιτητές Προγραμμάτων πλήρους φοίτησης και εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Προγράμματος. Τυχόν υποχρεώσεις των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της ΓΣΕΣ.
Για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος το Πρόγραμμα παρέχει τρεις υποτροφίες, με 50% απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων σε έναν φοιτητή από κάθε ειδίκευση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 5η Ιουνίου 2016. Η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pms.texngeop@agr.teithe.gr ή εναλλακτικά στη διεύθυνση stamagg40@gmail.com, σε μορφή PDF. Στη συνέχεια και έπειτα από την αρχική επιλογή, οι επιλεγόμενοι υποψήφιοι, θα πρέπει να προσκομίσουν τα πρωτότυπα των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή τα επικυρωμένα αυτών. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φάκελο και φέρουν σχετική αρίθμηση.

Για πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στη Γραμματεία του ΠΜΣ Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, τηλ. 2310013361 & 2310013862 (ώρες εξυπηρέτησης κοινού καθημερινά 10:00 – 13:00) καθώς και στο Τμήμα Διασύνδεσης του ΑΤΕΙ-Θ τηλ. 2310013718.

Email επικοινωνίας: webmaster@teithe.gr

Αρχεία:
1i-anakoinosi-prokiriksi-pms.pdf
aitisi_gia_to_pms.pdf
Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 8:15 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: