Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας & Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2017


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει τη σημασία της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης για την επίτευξη πολλών στόχων της ΕΕ, όπως η επισιτιστική ασφάλεια, το περιβάλλον και η εδαφική ισορροπία, και το σημαντικό μέρος που αντιπροσωπεύει στον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2017· επιμένει ότι, με δεδομένη την υφιστάμενη σοβαρή κατάσταση κρίσης την οποία διέρχεται ο ευρωπαϊκός γεωργικός τομέας και τη σημασία της, η μακροπρόθεσμη σταθερότητα του γεωργικού προϋπολογισμού πρέπει να υποστηριχθεί σθεναρά και να παραμείνει ο προϋπολογισμός αυτός τουλάχιστον στο σημερινό του επίπεδο, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι γεωργικές δαπάνες έχουν μειωθεί, σε σχετικές τιμές, από τότε που πρωτοεμφανίστηκε η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) από 75% στο σημερινό ποσοστό του 38%·

2. σημειώνει τις περικοπές στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όσον αφορά τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και τις πληρωμές για τον προϋπολογισμό του 2016· τονίζει ότι οι περικοπές αυτές είναι επιζήμιες για την οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει ότι η το ΕΓΤΑΑ, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων LEADER, αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης της υπαίθρου, δίνοντας ευρύτερα οφέλη για την ΕΕ στο σύνολό της, ειδικά για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, περιλαμβανομένων των νέων γεωργών, και συμβάλλοντας στη διατήρηση αγροτικών θέσεων εργασίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και στη βιωσιμότητα των συνθηκών διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές· ζητεί να μελετηθεί προσεκτικά η αύξηση του τελικού επιπέδου των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2017, το οποίο πρέπει να είναι επαρκές ώστε να ανταποκριθεί στις εκκρεμούσες αναλήψεις υποχρεώσεων από το πρόγραμμα 2007-2013 και να χρηματοδοτήσει σχέδια στο πλαίσιο του προγράμματος 2014-2020·

3. επιμένει στην άποψη ότι οι πόροι του προϋπολογισμού 2017 που διατίθενται μέσω του μηχανισμού δημοσιονομικής πειθαρχίας στο αποθεματικό για τις κρίσεις στον γεωργικό τομέα και οι οποίοι παραμένουν αχρησιμοποίητοι πρέπει να διατεθούν εξ ολοκλήρου υπό τη μορφή άμεσων ενισχύσεων το επόμενο οικονομικό έτος· ζητεί όλα τα διαθέσιμα περιθώρια του τομέα 2 να διατεθούν για τον γεωργικό τομέα, ιδίως λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στην αγορά του γαλακτοκομικού τομέα, του χοιρινού κρέατος και των οπωροκηπευτικών και του συνεχιζόμενου ρωσικού εμπάργκο, καθώς και των σοβαρών κινδύνων για την υγεία στον τομέα των φυτών και των ζώων· ζητεί τη συνεπή εφαρμογή της αρχής ότι όλα τα έσοδα που προέρχονται από τη γεωργία θα πρέπει να παραμένουν εντός του γεωργικού προϋπολογισμού·

4. ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να διορθώσουν τον αργό ρυθμό των άμεσων πληρωμών και καλεί, συνεπώς, τις εθνικές αρχές να συνεργασθούν με την Επιτροπή για την επιτάχυνση των πληρωμών στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, καθώς η ταμειακή ροή αποτελεί μείζον πρόβλημα για τους γεωργούς που έχουν πληγεί από τη γεωργική κρίση·

5. τονίζει ότι, για να αμβλυνθούν τυχόν επιπτώσεις που προκύπτουν από την κρίση, η οποία χαρακτηρίζεται από την αστάθεια των τιμών, ή απ’ ευθείας από το ρωσικό εμπάργκο, οι επιπτώσεις του οποίου πλήττουν κατά τρόπο δυσανάλογο τον γεωργικό τομέα, απαιτούνται πρόσθετοι χρηματοδοτικοί πόροι για το γάλα, το χοιρινό κρέας και τον τομέα των οπωροκηπευτικών· τονίζει ότι πρέπει να προσφερθούν επείγοντα μέτρα στήριξης, όπως ιδιωτική αποθεματοποίηση, σύμφωνα με την δυναμικότητα αποθήκευσης που υπάρχει στα κράτη μέλη· εμμένει περαιτέρω στην άποψη ότι μερικοί επιμέρους τομείς της γεωργίας όπως η μελισσοκομία χρειάζονται μεγαλύτερη χρηματοδότηση· επισημαίνει τη σημασία των προγραμμάτων διανομής γάλακτος και φρούτων στα σχολεία· προτείνει μικρή αύξηση των πιστώσεων για το πρόγραμμα αυτό σύμφωνα με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι οι τρέχουσες εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με χώρες που διαθέτουν ισχυρό εξαγωγικό δυναμικό στον τομέα των γεωργικών προϊόντων μπορεί να θέσουν σε μειονεκτική θέση τους παραγωγούς μας, και, ως εκ τούτου, ενδέχεται να αυξήσουν την ανάγκη χρηματοδότησης των ευρωπαίων παραγωγών στον γεωργικό τομέα· επιμένει ότι πρέπει να βρεθούν νέα μέσα μακροπρόθεσμα για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων·

6. επιμένει ότι πρέπει να προβλεφθούν επαρκή κονδύλια ώστε να εφαρμοστούν όλα τα στοιχεία της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον οικολογικό προσανατολισμό, τη βιοποικιλότητα και τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου· επισημαίνει ότι τα πρόσθετα μέτρα οδηγούν ενίοτε σε περισσότερη γραφειοκρατία και υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να απλοποιηθεί η ΚΓΠ και να μειωθούν τα διοικητικά βάρη που επιβάλλονται στους γεωργούς και στις εθνικές αρχές ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο γεωργικός προϋπολογισμός χρησιμοποιείται με αποτελεσματικότητα για την επίτευξη των στόχων του· επιβεβαιώνει ότι μια απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών της ΚΓΠ θα οδηγήσει σε λιγότερα σφάλματα στη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων·

7. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δείξουν μεγαλύτερη ενεργητικότητα προτείνοντας βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση της σημαντικής αστάθειας των τιμών των γεωργικών προϊόντων· σημειώνει ότι η αστάθεια των τιμών εμφανίζεται συχνότερα σε μια πιο παγκοσμιοποιημένη αγορά, απαιτώντας πιο αποτελεσματική και ταχεία αντίδραση προκειμένου να αποφευχθεί ο αρνητικός αντίκτυπος στο εισόδημα των αγροτών·
8. υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας και δικαιότερων όρων ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο τομέα, και ζητεί να διατεθούν πόροι για την επίτευξη των εν λόγω στόχων·

9. υπογραμμίζει τη σημασία των πιλοτικών σχεδίων της Επιτροπής τα τελευταία χρόνια στον τομέα της γεωργίας και ζητά να συνεχιστεί η στήριξη·

10. επισημαίνει τις συνεχιζόμενες ανισορροπίες στην αλυσίδα επισιτιστικού εφοδιασμού, όπου η θέση των παραγωγών πρωτογενών υλών είναι αισθητά ασθενέστερη από εκείνη των υπόλοιπων παραγόντων· τονίζει ότι θα πρέπει να εντοπισθούν τα κατάλληλα μέσα για την ενθάρρυνση της οργάνωσης των παραγωγών σε ομάδες παραγωγών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που απορρέουν από την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν ενεργό δράση κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών που βλάπτουν τους παραγωγούς και, εάν καταστεί απαραίτητο, να εγκρίνουν τη σχετική νομοθεσία· προτρέπει την Επιτροπή να λάβει μέτρα για να βελτιωθεί η διαφάνεια των τιμών και των περιθωρίων στην αλυσίδα επισιτιστικού εφοδιασμού· υπογραμμίζει τη θέση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ

Συντάκτης γνωμοδότησης: Peter Jahr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ημερομηνία έγκρισης
6.6.2016
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία
Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία
Jean Arthuis, Bas Belder, Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Michela Giuffrida, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Tibor Szanyi, Hannu Takkula, Μανώλης Κεφαλογιάννης
Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία
Stanisław Ożóg

europarl.europa.eu


Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ

Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας & Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2017 Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:46 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: