ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Η ετήσια έκθεση της ΑΔΙΠ για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ


 
Tην ετήσια έκθεση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)Αρχής, παρέδωσε  στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικόλαο Βούτση, η πρόεδρος της Αρχής καθηγήτρια Νικολέττα Παϊσίδου.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής Κωνσταντίνος Γαβρόγλου και η Γενική Διευθύντρια της ΑΔΙΠ Χριστίνα Μπέστα. 


 
Στο ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ της παρούσας έκθεσης ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, η ΑΔΙΠ προβαίνει στη βιβλιογραφική ανασκόπηση των βασικών μεγεθών της ανώτατης εκπαίδευσης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται στον αναγνώστη συνολική και συγκριτική εικόνα για τη θέση της Ελλάδας στο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι παγκοσμίως.

Η εν λόγω εικόνα τεκμηριώνεται από τα βασικά ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη, τα οποία έχουν λάβει πρόσφατη δημοσιότητα από τις πλέον έγκυρες και εξειδικευμένες πηγές για την ανώτατη εκπαίδευση.

Η ΑΔΙΠ, μετά την αναζήτηση και συλλογή των στοιχείων αυτών, προέβη στην επεξεργασία τους και, κατόπιν, στην παραγωγή των αντίστοιχων διαγραμμάτων ή σχημάτων.

Στόχος τού ως άνω κεφαλαίου είναι ο προσδιορισμός του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργούν και δραστηριοποιούνται τόσο τα ΑΕΙ της χώρας μας όσο και η ΑΔΙΠ.

Είναι σημαντικό, πριν την εξαγωγή των οποιωνδήποτε συμπερασμάτων σχετικά με το επίπεδο, τις δυνατότητες και τα αποτελέσματα της δράσης των ελληνικών ΑΕΙ, να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες, οι επιδόσεις και οι πολιτικές των άλλων συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Για παράδειγμα, αποδεικνύεται ότι τα ελληνικά Ιδρύματα, παρόλο που υπολείπονται σε ανθρώπινους πόρους και κεφάλαια, έχουν να επιδείξουν μια σημαντική και ανερχόμενη επίδοση στην ερευνητική δραστηριότητα, η οποία, όμως, πλέον, εμφανίζεται να κάμπτεται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Εξάλλου, είναι σημαντικό, μέσα από την παρούσα έκθεση, να παρασχεθούν πληροφορίες για τους υφιστάμενους στόχους και αρχές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα οποία επιδρούν άμεσα τόσο στις εθνικές επιλογές όσο και στις εφαρμοζόμενες πολιτικές, εν γένει, στην Ευρώπη.

Στο ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ της έκθεσης περιλαμβάνονται οι δράσεις της ΑΔΙΠ από τον Σεπτέμβριο 2014 έως τον Δεκέμβριο 2015.

Οι δράσεις αυτές αφορούν:

(α) Στην αρμοδιότητα της ΑΔΙΠ για τη συγκρότηση εθνικής στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Ειδικότερα, η ΑΔΙΠ συνέταξε κείμενο έκφρασης γνώμης για τη συγκρότηση εθνικής στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν.4009/2011.

Το κείμενο συντάχθηκε ύστερα από μελέτη όλων των παραγόντων, οι οποίοι λαμβάνουν χώρα στη λειτουργία και ανάπτυξη του εθνικού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης.

Κατά την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, αναδείχθηκαν τα ισχυρά και αδύναμα σημεία του συστήματος, καθώς και οι υφιστάμενες ευκαιρίες και οι κίνδυνοι στο εξωτερικό του περιβάλλον.

Κεντρικό σημείο της ανάλυσης αυτής συνιστά η διατύπωση του οράματος για την εθνική ανώτατη εκπαίδευση:

«Να αξιοποιηθούν τα ελληνικά ΑΕΙ ως βασικοί συντελεστές της ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, για την αντιμετώπιση της κρίσης και την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης της χώρας.

Η Ανώτατη Εκπαίδευση, στις επόμενες δεκαετίες, θα πρέπει να διαδραματίσει έναν κεντρικό ρόλο για τη μετατροπή της εθνικής οικονομίας σε μια παραγωγική οικονομία, βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία, για βιώσιμες επιχειρήσεις και ελκυστικά ΑΕΙ που θα παράγουν επιστήμονες με δημιουργικό τρόπο σκέψης, ευρεία μόρφωση και γνώσεις αιχμής σε μια χώρα με υψηλή ποιότητα κοινωνικής ζωής και πολιτισμού, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.»

Η πρόταση καταλήγει σε συγκεκριμένο πλαίσιο αρχών για την εφαρμογή της στρατηγικής και σε συγκεκριμένες συστάσεις για την ανάπτυξή της.

(β) Στην πραγματοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων των ΑΕΙ.

Ειδικότερα, παρατίθενται τα κύρια σημεία των εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης των Ιδρυμάτων. Τα παραπάνω σημεία αφορούν σε θέματα ηγεσίας, στρατηγικής και διοίκησης των ΑΕΙ καθώς και σε θέματα λειτουργίας και τεκμηρίωσης των εσωτερικών τους συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Περαιτέρω, γίνεται αναφορά στις, εκ μέρους της ΑΔΙΠ, διαδικασίες οργάνωσης της εξωτερικής αξιολόγησης των Ιδρυμάτων από Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων και αναλύονται τα αποτελέσματα των εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης των 14 από τα 36 Ιδρύματα.

Η εξωτερική αξιολόγηση των υπολοίπων 22 Ιδρυμάτων ολοκληρώθηκε το α’ εξάμηνο του 2016. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε τα σημαντικότερα θετικά και αρνητικά σημεία των Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τελική αξιολογική κρίση των Επιτροπών, η οποία, κατά μέσο όρο και με άριστα το τέταρτο, τοποθετεί τα Ιδρύματα στο τρίτο από τα τέσσερα αξιολογικά επίπεδα.

Επισημαίνεται ότι στόχος της εξωτερικής αξιολόγησης των ΑΕΙ είναι η συνεχής βελτίωσή τους και όχι η μεταξύ τους σύγκριση και η κατάταξή τους.

(γ) Στην προετοιμασία της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των ΑΕΙ, μέσω της διεξαγωγής ειδικών μελετών, ως εξής:

-Τη μελέτη των οδηγών και των προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ, στην οποία εντοπίζονται οι δυσκολίες και οι ελλείψεις κατά τη συμπλήρωσή τους.

-Τη μελέτη της ευρωπαϊκής διάστασης των προγραμμάτων σπουδών ανά επιστημονικό κλάδο,με σκοπό την μεταφορά της ευρωπαϊκής εμπειρίας κυρίως από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Tuning.

-Τη μελέτη των προγραμμάτων σπουδών, που οδηγούν σε νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα.

-Τη μελέτη για τις πρακτικές ποιότητας και καινοτομίας για την ανάδειξη κέντρων αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, με σκοπό την αποσαφήνιση της έννοιας της αριστείας και την παράθεση σχετικών παραδειγμάτων.

-Τη μελέτη για το πλήρες κόστος λειτουργίας και τη χρηματοδότηση των ελληνικών ΑΕΙ. Η μελέτη βασίζεται στη χρήση επιστημονικών προσεγγίσεων για τη δημιουργία σχετικού μοντέλου και την αναφορά καλών πρακτικών.

Στο ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ παρατίθεται η στρατηγική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της ΑΔΙΠ και ειδικότερα:

-Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση της ΑΔΙΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA) και η ανακήρυξή της ως πλήρες μέλος της.

-Η χρηματοδότηση και η οικονομική λειτουργία της ΑΔΙΠ. Η υποστήριξη του ΕΣΠΑ στην υλοποίηση των δράσεων διασφάλισης ποιότητας.

-Η διοικητική οργάνωση της ΑΔΙΠ, οι προσπάθειες αναδιοργάνωσής της και η επιστημονική- τεχνολογική ανάπτυξή της με την προμήθεια και εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Εθνικού Συστήματος Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ ΑΔΙΠ, ΑΕΙ, ΥΠΠΕΘ και ενδιαφερομένων φορέων.

Τέλος, η έκθεση 2015 αποτελεί το τεκμήριο της προόδου που έχει συντελεστεί στα ελληνικά ΑΕΙ με την αναβάθμιση των εσωτερικών τους διαδικασιών ποιότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη της δημόσιας λογοδοσίας τους.
 
 
 esos.gr 

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Η ετήσια έκθεση της ΑΔΙΠ για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 5:30 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: