Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Η θέση της ΠΑ.Σ.Τ.Ι. (Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων) για το επάγγελμα του Ιχθυολόγου Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ


Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑΣΤΙ) είναι ένας Επιστημονικός και Επαγγελματικός Σύλλογος, που ιδρύθηκε το 1991, και αντιπροσωπεύει πάνω από 2.100 πτυχιούχους Ιχθυολόγους οι οποίοι εργάζονται σε Ελλάδα και Κύπρο. Το 60% από αυτούς εργάζονται στο αντικείμενο των σπουδών τους μετά την αποφοίτησή, με την πλειοψηφία τους να εργάζεται ως επιστημονικό προσωπικό στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας (75%), ακολουθούμενο από ένα σημαντικό ποσοστό που εργάζεται στην δημόσια διοίκηση (15%), και την έρευνα (10%).
Ο σύλλογος έχει το διττό ρόλο της Ένωσης Εργαζομένων, που ασχολείται με τις συνθήκες εργασίας, τις αποδοχές, καθώς και θέματα Υγείας & Ασφάλειας για όσους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, και του Επιστημονικού Συλλόγου, με στόχο τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του, κυρίως μέσω των Διεθνών Συνεδρίων AquaMedit (5 από το 2002), που μετεξελίχθηκαν στη σειρά συνεδρίων HydroMediT (από το 2014, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), και ειδικά εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διάδοση των τελευταίων αποτελεσμάτων της Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D). 
Με την ευκαιρία της διευκρίνισης της ειδικότητας Ιχθυολογίας του Κλάδου των ΠΕ Γεωτεχνικών, που και εμείς ως Φορέας πιστεύουμε ότι ήταν απαραίτητη, θεωρούμε ότι απαιτείται η αναδιατύπωση του άρθρου του προσοντολόγιου που αφορά τους κλάδους στους οποίους υπηρετούν οι Πτυχιούχοι Ιχθυολόγοι ΤΕ, καθώς πλέον έχει δημιουργηθεί σημαντική σύγχυση στους κλάδους που αυτοί έχουν ενταχθεί, σύγχυση που έχει δημιουργηθεί από τις συνεχείς μετονομασίες των Τμημάτων, κι από την έκδοση ξεχωριστών ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τρίτου από τα τρία ομοειδή Τμήματα. 
Είναι γνωστό επίσης ότι μετά την εφαρμογή της τελευταίας μεταρρύθμισης στην ανώτατη εκπαίδευση έχουν καταργηθεί και συγχωνευθεί πλήθος Τμημάτων ΤΕΙ, ενώ και παλαιότερα πολλά από αυτά είχαν μετονομασθεί, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται κλάδος ΤΕ (όπως και κλάδος ΠΕ) που η ονομασία του να είναι ίδια με την ονομασία τμήματος Τ.Ε.Ι. (όπως προβλέπει στο άρθρο 26 το Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, και ισχύει), αλλά πτυχία από πολλά διαφορετικά τμήματα με διαφορετικό όνομα, για μία ειδικότητα, αυτή του Ιχθυολόγου ΤΕ, θέμα που γεννά σύγχυση. 
Για παράδειγμα αναφέρουμε ότι με το ΠΔ 94/2013 (ΦΕΚ 132 Α΄), Άρθρο 4, παρ. γ, συγχωνεύθηκαν το Τμήμα Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής Διαχείρισης της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι, το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών του Παραρτήματος Μουδανιών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης με έδρα τα Μουδανιά, το Τμήμα Ιχθυοκομίας - Αλιείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με έδρα την Ηγουμενίτσα, και το Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι, και το «νέο» Τμήμα ονομάζεται Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Μεσολόγγι.
Επιπλέον, οι διάφορες ονομασίες της ειδικότητας (έχουμε καταγράψει άνω των 7 διαφορετικών ονομασιών κλάδων σε οργανισμούς φορέων του δημοσίου, π.χ. ΤΕ Ιχθυοκομίας - Αλιείας, ΤΕ Ιχθυοκομίας, ΤΕ Αλιείας, ΤΕ Υδατοκαλλιεργειών, Τεχνολόγοι Ιχθυολόγοι, κλπ), δεν είναι σύμφωνες με το ΠΔ που καθορίζει την ονομασία του Πτυχιούχου. Με βάση το Π.Δ. 388/89 (ΦΕΚ 169, Α΄, άρθρο μόνο, παρ. 2, περίπτωση 31), το οποίο εξακολουθεί να ισχύει, καθορίζεται ότι ο επαγγελματικός τίτλος που φέρουν οι Ιχθυολόγοι τεχνολογικής εκπαίδευσης, είναι «Πτυχιούχος Ιχθυολόγος Τ.Ε.». 
Ο τίτλος αυτός, που αναγράφεται σε μεγάλο αριθμό Πτυχίων που έχουν χορηγήσει Τμήματα των ΤΕΙ της χώρας, είναι η ορθή ονομασία των Πτυχιούχων, και αυτός θα έπρεπε να είναι και η ονομασία του αντίστοιχου Κλάδου, για λόγους απλοποίησης της δομής του δημοσίου, και πλήρους ομοιομορφίας μεταξύ των οργανισμών των υπουργείων, αποκεντρωμένων διοικήσεων, και περιφερειακών αυτοδιοικήσεων, διευκολύνοντας την κινητικότητα των υπαλλήλων. Είναι ακατανόητο να εκδίδεται προκήρυξη από το ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων στο δημόσιο και να αναγράφονται σε αυτήν άνω των 7 ή 8 διαφορετικών κλάδων, ενώ στην ουσία πρόκειται για μία ειδικότητα, αυτήν της Ιχθυολογίας ΤΕ, κι ενός Κλάδου, αυτού των Ιχθυολόγων ΤΕ. 
Για τον σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη δεύτερης παραγράφου στο άρθρο 35, για την δημιουργία Κλάδου Ιχθυολόγου ΤΕ, με παράλληλη κατάργηση των ονομασιών όλων των άλλων υφιστάμενων σήμερα κλάδων και την ένταξη στο νέο αυτό κλάδο όλων των υπηρετούντων. 
Η μετονομασία και απλοποίηση όλων των κλάδων που προτείνουμε μπορεί να γίνει σε αναλογία με την διάταξη που ρύθμισε τον Κλάδο των Μηχανικών ΤΕ, όπου στο Άρθρο 9 του Ν. 3174/2003 (ΦΕΚ 205 Α’), παράγραφο 6, προβλέπεται ότι «Όπου στις οικείες διατάξεις προβλέπεται κλάδος ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, αυτός μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Μηχανικών». 
Μία ενδεικτική συμπλήρωση του Άρθρου 35 (με την συμπλήρωση του άρθρου 12 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 26), θα μπορούσε να ήταν η παρακάτω: Άρθρο 35. Παράγραφος β. Προστίθεται παράγραφος β στο άρθρο 12 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) ως εξής: «Κλάδος ΤΕ Ιχθυολόγων 
1. Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζεται πτυχίο των Τμημάτων - Ιχθυοκομίας - Αλιείας - Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών - Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης - Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. 
2. Όπου στις οικείες διατάξεις προβλέπεται Κλάδος ΤΕ στον οποίο εντάσσονται ή υπηρετούν Πτυχιούχοι Ιχθυολόγοι ΤΕ, απόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, και η ονομασία του είναι διαφορετική από αυτήν της παρούσας παραγράφου, αυτός μετονομάζεται σε κλάδο ΤΕ Ιχθυολόγων.» 
Επισημαίνουμε βέβαια ότι για την πιο ορθή αντιστοιχία των κλάδων και των ειδικοτήτων μεταξύ ΠΕ και ΤΕ, θε έπρεπε να προβλεφθεί η δημιουργία Κλάδου ΤΕ Γεωτεχνικών, και σε αυτόν να ενταχθεί η ειδικότητα του Ιχθυολόγου ΤΕ. 
Για κάθε επιπλέον ενημέρωση και συνεργασία, προκειμένου να διευκολύνουμε την επίτευξη των στόχων του νομοσχεδίου και να αυξήσουμε την κινητικότητα στην δημόσια διοίκηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Υπεύθυνοι για το θέμα είναι οι κ.κ. Δρ. Νικόλαος Βλάχος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΠΑΣΤΙ (6946464960), και Δρ. Μιχαήλ Χατζηευσταθίου, Πρόεδρος της Ε.Ε. του ΠΑΣΤΙ (6977299332). Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑ.Σ.Τ.Ι.) 
Καταστατικό εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο Πειραιά: Νο. 4759 & 1413 ΤΘ 80543, ΤΚ 8510, Πειραιάς E-mail: pasti@geocities.com Blog: http://pasti.pblogs.gr Facebook: ΠΑΣΤΙ ή @pasti.gr Twitter: http://twitter.com/PASTI_GR 
 
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Η θέση της ΠΑ.Σ.Τ.Ι. (Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων) για το επάγγελμα του Ιχθυολόγου Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ Reviewed by Τεχνολόγος Γεωπόνος on 10:49 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by Γεωπόνος Τ.Ε. ''Τεχνολόγος'' © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme, Installed By Bloggertips

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.