Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Αγροτικό ΕΣΠΑ για 12.000 Νέους Γεωργούς


Επιδότηση κεφαλαίου για νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα παρέχει νέο πρόγραμμα ενίσχυσης στην περιφέρεια της χώρας, θέτοντας σε εφαρμογή το νέο «αγροτικό» ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η προκήρυξη του μέτρου αφορά την ενίσχυση νέων έως και 40 ετών, για την είσοδό τους στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Αυξημένη στήριξη δίνεται στους εισερχόμενους στην κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και στους κατοίκους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ή των μικρών νησιών μέχρι και 3.000 κατοίκους. Θα διατεθούν 241 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη, ενώ αναμένεται να ενταχθούν περίπου 12.000 νέοι γεωργοί που θα κληθούν να υλοποιήσουν τετραετές επιχειρηματικό σχέδιο.

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ' αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και την παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη γεωργικών δραστηριοτήτων.

Σε δύο δόσεις

Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α' δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων.

Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη και κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ως εξής:


• Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στη μελλοντική κατάσταση έχουν φυτική ή και μεικτή παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 17.000 ευρώ και αυξάνεται στα 19.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά με πληθυσμό μέχρι και 3.000 κατοίκους) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

• Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στη μελλοντική κατάσταση έχουν κτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 19.500 ευρώ ή 22.000 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά με πληθυσμό μέχρι και 3.000 κατοίκους) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα νέων γεωργών, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στήριξης-φάκελο υποψηφιότητας εντός των προθεσμιών που προβλέπονται σε εν ισχύι πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η αίτηση στήριξης συνοδεύεται και από αίτηση για χορήγηση πληρωμής α' δόσης στο ποσό που αναλογεί στον υποψήφιο δικαιούχο, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα.

Τα στοιχεία

Η αίτηση στήριξης πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

• Αίτηση στήριξης συμπληρωμένη σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, όπως παράγεται και εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική της υποβολή στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων). Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η αίτηση υπογράφεται από τον υποψήφιο ή τον διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.

• Επιχειρηματικό σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης στήριξης, συμπληρωμένο σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, έτσι όπως παράγεται και εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική του υποβολή στο ΠΣΚΕ και υπογεγραμμένο τόσο από δικαιούχο ή τον διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου όσο και από τον σύμβουλό του.

• Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων σε ισχύ, ως νεοεισερχομένου στον αγροτικό τομέα επαγγελματία αγρότη.

• Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου που να αποδεικνύει την ηλικία του υποψηφίου.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Βεβαίωση δημάρχου ή κοινοτάρχη για το μόνιμο της κατοικίας με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη του ενός εξαμήνου από την έναρξη της υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Το σχέδιο

Η επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί συμβατική υποχρέωση και είναι προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή του και την καταβολή της τελευταίας δόσης στήριξης. Συνεπώς το επιχειρηματικό σχέδιο δεν γίνεται αποδεκτό, σύμφωνα με το Έθνος, εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης για την τελευταία δόση διατηρείται η αρχική κατάσταση χωρίς να επιτυγχάνεται ένας τουλάχιστον στόχος. Σε αυτή την περίπτωση οι δικαιούχοι απεντάσσονται και η στήριξη που έχει καταβληθεί ανακτάται.

Οι στόχοι μπορούν να τροποποιούνται ή να μεταβάλλονται (όπως για παράδειγμα αντικατάσταση στόχου, διαγραφή επιπλέον στόχου) σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες υλοποίησης, ύστερα από αιτιολόγηση και έπειτα από έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου είναι ποσοτικοί ή ποιοτικοί και χαρακτηρίζονται από ελάχιστα αποδεκτά όρια.

Πτυχίο ή πρόγραμμα

Τα επαρκή επαγγελματικά προσόντα υφίσταται στο πρόσωπο του δικαιούχου εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Κατέχει Τίτλο Σπουδών/Πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης (σε συνάφεια με τον προσανατολισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης) επιπέδου ανώτερου ή ίσου με το επίπεδο 5 του εθνικού πλαισίου προσόντων, το οποίο θεσμοθετήθηκε με τον Νόμο 3879/2010.

• Κατέχει ή αποκτά βεβαίωση-πιστοποιητικό παρακολούθησης ανάλογης κατεύθυνσης (σε συνάφεια με τον προσανατολισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης) πιστοποιημένου προγράμματος διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών, από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Τα επαρκή επαγγελματικά προσόντα θα πρέπει είτε να υφίσταται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και του φακέλου υποψηφιότητας είτε να αποκτηθούν σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης για χορήγηση ενίσχυσης.

Η εγκατάσταση, η αποδοτικότητα και οι έλεγχοι

Η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου για κάθε νέο αγρότη θα πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. Ως έναρξη υλοποίησης θεωρείται η έναρξη δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ από τον αρχηγό της γεωργικής εκμετάλλευσης σχετικά με την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας ή τη διαχείριση του νομικού προσώπου με κύρια δραστηριότητα στη γεωργία. Οι εν λόγω δραστηριότητες πρέπει να διατηρηθούν μέχρι την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Η καθυστέρηση της έναρξης της υλοποίησης μέχρι εννέα μήνες σε καμία περίπτωση δεν παρατείνει την καταληκτική προθεσμία για την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, ήτοι εντός τεσσάρων ετών από την απόφαση ένταξης.

Αλλες υποχρεώσεις του αιτούντος συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

• Να αποκτήσει άδεια προέγκρισης εγκατάστασης για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπου απαιτείται, εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.

• Να αποκτήσει, το αργότερο εντός 18 μηνών, την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη» από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης και να τη διατηρήσει έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

• Στην περίπτωση ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ο αρχηγός της εκμετάλλευσης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» και να τη διατηρήσει έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

• Στην περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίες ανήκουν σε νομικά πρόσωπα, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να αποκτήσει ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα αντίστοιχα με αυτά που ορίζονται για τον επαγγελματία αγρότη και να τα διατηρήσει έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

• Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα εντός χρονικής περιόδου, η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης, εφόσον δεν τα διαθέτει.

• Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να διατηρήσει την ιδιότητά του έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

• Να υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανελλιπώς καθ' όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.

• Η γεωργική εκμετάλλευση του/της υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της. Αγροτεμάχια εκτός της ευρύτερης περιοχής δεν γίνονται αποδεκτά από το μέτρο.

• Να διατηρεί τουλάχιστον την αρχική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης με την οποία εγκρίθηκε για το υπομέτρο 6.1 έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Συνεπώς δεν πρέπει, κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού του σχεδίου, η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης να πέσει κάτω από εκείνη του έτους ένταξης.

• Ο αρχηγός της εκμετάλλευσης να διατηρήσει τον τόπο μόνιμης κατοικίας του και την έδρα του νομικού προσώπου σε περιοχή εφαρμογής του μέτρου εντός της ίδιας περιφέρειας έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

• Να αποδέχεται και να διευκολύνει ελέγχους και ενέργειες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, την επίτευξη των συναφών στόχων και την τήρηση της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας και ειδικά να αποδέχεται και να διευκολύνει επιτόπιους ελέγχ ους ή επισκέψεις που πραγματοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά Οργανα, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.
 
 enikonomia
 
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Αγροτικό ΕΣΠΑ για 12.000 Νέους Γεωργούς Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 12:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: