ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Παράταση του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»Με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 7977/2657/Α2/21.12.2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κου Αλέξανδρου Χαρίτση τροποποιήθηκε ο Οδηγός του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ, όπως παρακάτω:

Α. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης έως την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016. Η προθεσμία έως την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

B. Την τροποποίηση της Απόφασης με Α.Π. 668/148/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 002ΚΕ και κωδικό 1385) με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ΕΣΠΑ 2014–2020 (ΑΔΑ: 6ΔΝΞ4653Ο7-ΦΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τα παρακάτω σημεία:

1. Την τροποποίηση του Παραρτήματος V «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ», Μέρος Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ, Κεφάλαιο 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ως προς το όγδοο και ένατο σημείο (bullet) της παραγράφου «Βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης…..», λόγω της ανάγκης επιτάχυνσης της διαδικασίας αξιολόγησης και με δεδομένο ότι η εν λόγω αλλαγή δεν επιφέρει αλλοίωση στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλογής των επιχειρηματικών σχεδίων.

Συγκεκριμένα, τα παρακάτω σημεία (bullets), της παραγράφου «Βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης….»:

• Σε περίπτωση που διαπιστώνεται διαφωνία μεταξύ των δύο επικρατουσών αξιολογήσεων σε άλλες τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, ή/και ως προς την αναφορά των στοιχείων ταυτότητας του δικαιούχου σε οποιοδήποτε πεδίο του επιχειρηματικού σχεδίου, το επιχειρηματικό σχέδιο θα προωθείται για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

• Η Επιτροπή Αξιολόγησης επικυρώνει το αποτέλεσμα των δύο επικρατουσών αξιολογήσεων, στις οποίες διαπιστώνεται συμφωνία ως την πλήρωση των όρων και των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

τροποποιούνται ως ακολούθως:

• Σε περίπτωση που διαπιστώνεται: α) διαφωνία μεταξύ των δύο επικρατουσών αξιολογήσεων σε άλλες τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, ή/και β) αναφορά των στοιχείων ταυτότητας του δικαιούχου σε οποιοδήποτε πεδίο του επιχειρηματικού σχεδίου, έστω από έναν αξιολογητή του επιχειρηματικού σχεδίου ή από τον εισηγητή του επιχειρηματικού σχεδίου, ή/και γ) ότι έχουν συμπληρωθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο ΚΑΔ λιανικού και χονδρικού εμπορίου ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα, ή/και δ) συμμετοχή του δικαιούχου σε άλλες επιχειρήσεις, ή/και σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, το επιχειρηματικό σχέδιο θα προωθείται, με συγκεκριμένη αναφορά και εισήγηση του ΕΦ ως προς τα σημεία αυτά, για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Αξιολόγησης.

• Η Επιτροπή Αξιολόγησης επικυρώνει το αποτέλεσμα των δύο επικρατουσών αξιολογήσεων, στις οποίες διαπιστώνεται συμφωνία ως την πλήρωση των όρων και των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

Αντίστοιχα, τροποποιείται η προτελευταία και τελευταία παράγραφος της Σελίδας 2 του Κεφαλαίου 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Μέρος Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ». Συγκεκριμένα, οι παράγραφοι:

«H Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκληρώνει τις γνωμοδοτήσεις που αφορούν στις προτάσεις που βρίσκονται στην προκριθείσα σειρά βαθμολογικής κατάταξης, ως προς α) τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής ή/και για αναφορά των στοιχείων ταυτότητας του δικαιούχου σε οποιοδήποτε πεδίο του επιχειρηματικού σχεδίου και β) το φυσικό αντικείμενο ή/και την απόκλιση προϋπολογισμών μεγαλύτερη του 25% του αρχικού, κατόπιν ολοκλήρωσης και από τον ΕΦ των εισηγήσεων, όπου απαιτείται, για τις επιλέξιμες προτάσεις που βρίσκονται στην προκριθείσα σειρά βαθμολογικής κατάταξης.

Σημειώνεται ότι για όσα επιχειρηματικά σχέδια απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης λόγω τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής ή/και αναφοράς των στοιχείων ταυτότητας του δικαιούχου σε οποιοδήποτε πεδίο του επιχειρηματικού σχεδίου και τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην προκριθείσα σειρά βαθμολογικής κατάταξης, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει σε σχετική γνωμοδότηση και γι’ αυτά, η οποία καταγράφεται στο πρακτικό της και διαβιβάζεται για την έκδοση της Απόφασης Απόρριψης από τον Ειδικό Γραμματέα Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής.»

τροποποιούνται ως εξής:

H Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκληρώνει τις γνωμοδοτήσεις που αφορούν σε: α) διαφωνία μεταξύ των δύο επικρατουσών αξιολογήσεων σε άλλες τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής, ή/και β) εντοπισμό αναφοράς των στοιχείων ταυτότητας του δικαιούχου σε οποιοδήποτε πεδίο του επιχειρηματικού σχεδίου, έστω από έναν αξιολογητή του επιχειρηματικού σχεδίου ή από τον εισηγητή του επιχειρηματικού σχεδίου, ή/και γ) ότι έχουν συμπληρωθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο ΚΑΔ λιανικού και χονδρικού εμπορίου ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα, δ) ή/και συμμετοχή του δικαιούχου σε άλλες επιχειρήσεις, ή/και σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ε) το φυσικό αντικείμενο ή/και την απόκλιση προϋπολογισμών μεγαλύτερη του 25% του αρχικού, κατόπιν σχετικών αναφορών και εισηγήσεων του ΕΦ.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στη σχετική γνωμοδότηση κατά προτεραιότητα στις προτάσεις που βρίσκονται στην προκριθείσα σειρά βαθμολογικής κατάταξης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει σε σχετική γνωμοδότηση και για το σύνολο των επιχειρηματικών σχεδίων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην προκριθείσα σειρά βαθμολογικής κατάταξης, εφόσον συντρέχει λόγος γνωμοδότησης ως ανωτέρω. Η σχετική γνωμοδότηση καταγράφεται στο πρακτικό της και διαβιβάζεται για την έκδοση της Απόφασης Απόρριψης από τον Ειδικό Γραμματέα Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής.

2. Την τροποποίηση του Παραρτήματος V «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ», Μέρος Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ, Κεφάλαιο 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, με την προσθήκη στο τέλος της παραγράφου «Βασικές αρχές που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης….», της ακόλουθης πρότασης:

Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να προβεί σε δειγματοληπτική εξέταση των επιχειρηματικών σχεδίων που θα προωθηθούν για γνωμοδότηση σ’ αυτή, κι εφόσον έχει λάβει τις συγκεκριμένες αναφορές και εισηγήσεις από τον ΕΦ, ως προς τα εξεταζόμενα σημεία.

3. Την τροποποίηση του Παραρτήματος V «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ», Μέρος Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ, Κεφάλαιο 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, της πέμπτης παραγράφου της σελίδας 4 ως ακολούθως:

Συγκεκριμένα η πρώτη παράγραφος της σελίδας 4: Στην περίπτωση μη προσκόμισης φακέλου των δικαιολογητικών, κατ’ ελάχιστον αυτών που απαιτούνται για την διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων της αίτησης του επιχειρηματικού σχεδίου ή μη ανταπόκρισης των δικαιούχων στην ενημέρωση του ΕΦ για προσκόμιση ζητούμενων συμπληρωματικών στοιχείων έως την ταχθείσα προθεσμία τα επιχειρηματικά σχέδια θα παραπέμπονται μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του ΕΦ στην Επιτροπή Αξιολόγησης για απόρριψη.

Τροποποιείται ως εξής: 

Η μη προσκόμιση του φακέλου των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την διαδικασία ταυτοποίησης των στοιχείων της αίτησης του επιχειρηματικού σχεδίου εντός της ταχθείσας ημερομηνίας οδηγεί σε απόρριψη του δικαιούχου. Επίσης, σε απόρριψη (μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του ΕΦ στην Επιτροπή Αξιολόγησης) οδηγεί α) η μη πλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως αυτές εξειδικεύονται στην υποβληθείσα ηλεκτρονικά πρόταση (π.χ. επιλέξιμοι ΚΑΔ επιχειρηματικού σχεδίου, εταίροι, εταιρικό σχήμα, ημερομηνία έναρξης επιχείρησης κ.α.), και β) η μη υποβολή από το δυνητικό δικαιούχο στον ΕΦ των στοιχείων/διευκρινίσεων που έχει αιτηθεί ο ΕΦ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσης του δυνητικού δικαιούχου από τον ΕΦ.

Κατ΄ εξαίρεση, υπέρβαση στην ανωτέρω προθεσμία θα γίνεται δεκτή μόνο για εκείνους τους δυνητικούς δικαιούχους, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών/στοιχείων για λόγους που εκφεύγουν της υπαιτιότητάς τους (π.χ. συμμετοχή σε εξετάσεις που γίνονται περιοδικά για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, άδεια δικηγορικού συλλόγου, ο οποίος συνέρχεται περιοδικά, για ίδρυση δικηγορικής εταιρείας κ.α.). Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλεται με υπεύθυνη δήλωση σχετικό υλικό τεκμηρίωσης της σχετικής καθυστέρησης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατή η ένταξη με ελλιπή στοιχεία.

Στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΝΕΤ ( www. elanet.gr) έχει αναρτηθεί η εν λόγω Υπουργική Απόφαση και ο τροποποιημένος Οδηγός Προγράμματος με τα Παραρτήματα αυτού προς πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επενδυτών.
 
enikonomia
 
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Παράταση του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 10:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: