Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Δημιουργία Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων - Εκτός οι πτυχιούχοι Τ.Ε.;


Δημιουργία Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων - Εκτός οι πτυχιούχοι της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης απο το Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων;
 
 
Σχολικοί Σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, εκπαιδευτικοί με ειδικότητα πληροφορικής και μέλη ΔΕΠ) , αλλα μόνο Π.Ε. ...


Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.Ε.Π) προσκαλεί φυσικά πρόσωπα (σχολικούς συμβούλους, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, εκπαιδευτικούς με ειδικότητα πληροφορικής και μέλη ΔΕΠ) που έχουν εμπειρία σε θέματα Προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και αξιολόγησης, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πτυχιούχους ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο «Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων του Υποέργου 1 της Πράξης Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» ως ειδικοί επιστήμονες/ εμπειρογνώμονες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης. Έργο των Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων που θα επιλεγούν από το Μητρώο είναι:

Α) η ανάπτυξη Προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (από την Γ’ έως και την ΣΤ’ Δημοτικού) για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, το εν λόγω υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από μαθητές των Ειδικών σχολείων και των ΕΕΕΕΚ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης. Οι ειδικές μαθησιακές ανάγκες που θα καλυφθούν από την υλοποίηση της Πράξης είναι αυτές των μαθητών που παρουσιάζουν:

1) Προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες),

2) Προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι),

3) Κινητικά προβλήματα,

4) Μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία,

5) Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος,

6) Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και

7) Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναπτυχθεί σε έντυπη και ψηφιακή μορφή ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης στην οποία απευθύνεται και θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ψηφιακή τεχνολογία που θα το καθιστά πλήρως Προσβάσιμο. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό που θα αφορά στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές, στους γονείς και στην εκπαιδευτική πρακτική εν γένει.

Β) Η επιμόρφωση, που τυχόν απαιτηθεί από το ΙΕΠ, σε επιμορφωτικές ημερίδες που σχετίζονται με το πακέτο εργασίας που ανήκει το παραδοτέο του.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

1.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν Πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

Σημειώνεται ότι, εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο ΙΕΠ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δεν μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα πρόσκληση.

1.2. Διαδικασία υποβολής αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, αίτηση – βιογραφικό σημείωμα στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π.: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php ακολουθώντας τις οδηγίες που αυτός
περιλαμβάνει. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από την Τετάρτη 04.01.2017 έως και την Παρασκευή 03.02.2017 και ώρα 23:59.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρης, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά το νόμο προσόντα και τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να απαιτηθεί από το Ι.Ε.Π. να υποβάλλουν και εντύπως, είναι τα παρακάτω:

-Αντίγραφα των βασικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της ημεδαπής. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ότι είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι με τα απονεμόμενα πτυχία των
πανεπιστημίων της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή του Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.

-Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο άμισθο διερμηνέα για τη γλώσσα για την
οποία έχει διοριστεί.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν βάσει των εξειδικευμένων προσόντων και της εμπειρίας τους, από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, τα μέλη της οποίας ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π., μετά από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΙΕΠ και του Επιστημονικού Υπευθύνου της Πράξης. Η αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π., θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. για την ένταξη ή μη του ενδιαφερόμενου στο Μητρώο. Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν επί ποινή αποκλεισμού οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και με όλα τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα.

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους επιπλέον δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα για την πιστοποίηση των στοιχείων της αίτησής τους και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα υποβάλουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική γνωστοποίηση από το ΙΕΠ.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ON – OFF) ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)

Τα κριτήρια ένταξης (on-off) και επιλογής (μοριοδοτούμενα) στο Μητρώο των εμπειρογνωμόνων, ακολουθούν ρητά τις αρχές για την ίση μεταχείριση ή τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης.

ON /OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Τα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων επί ποινή αποκλεισμού είναι σωρευτικά τα ακόλουθα:

-Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ελληνικών πανεπιστημίων ή πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή/και Δίπλωμα Μετεκπαίδευσης από το Διδασκαλείο (για τους εκπαιδευτικούς γενικής ή/και ειδικής αγωγής).

-Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο.

-Δείγμα Παραδοτέου.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα κριτήρια επιλογής (μοριοδοτούμενα) στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων είναι:


esos.gr
 
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Δημιουργία Μητρώου Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων - Εκτός οι πτυχιούχοι Τ.Ε.; Reviewed by Τεχνολόγος Γεωπόνος on 5:02 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by Γεωπόνος Τ.Ε. ''Τεχνολόγος'' © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme, Installed By Bloggertips

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.