Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Ποιος εκδίδει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων ''Τ.Ε.Ι.'';


Με αφορμή τη συζήτηση για τον Ν.4439/16, και ειδικότερα για το άρθρο 29, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, δημιουργήθηκαν λανθασμένες εντυπώσεις, σχετικά με το ποιος είναι αρμόδιος για την έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.

Η παρανόηση έχει ως αφετηρία τη δήλωση του Υπουργού Υποδομών, κ. Χρήστου Σπίρτζη, στη συζήτηση της Επιτροπής, την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016, ότι: «...Το Υπουργείο Παιδείας ιδρύει τα τμήματα είτε στα ΑΕΙ είτε στα ΤΕΙ, θέτει όχι τα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως στρεβλά λένε, αλλά το επαγγελματικό περίγραμμα των αποφοίτων τους. Έρχονται στη συνέχεια τα παραγωγικά Υπουργεία που είναι υπεύθυνα και ορίζουν με προεδρικό διάταγμα τα επαγγελματικά δικαιώματά τους.»

Αντιπαρερχόμενοι την, κατά τη γνώμη μας σκόπιμη, αναφορά σε "ΑΕΙ και ΤΕΙ", για την αποκατάσταση της αλήθειας, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, δυστυχώς, η ισχύουσα νομοθεσία, όπως αυτή αναφέρεται παρακάτω, διαψεύδει τον Υπουργό.

Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στους κάτωθι νόμους, με χρονολογική σειρά:

Άρθρο 25 - Περιεχόμενο σπουδών - Επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα

2. γ) Στους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα, που καθορίζονται με Π.Δ/τα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του Σ.Τ.Ε., το αργότερο έξι μήνες πριν από την αποφοίτηση των πρώτων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για τις υπάρχουσες ειδικότητες και προκειμένου για νέες ειδικότητες ταυτόχρονα με τη δημιουργία τους ή με την ίδρυση αντίστοιχων τμημάτων.

Άρθρο 6 - Μεταβατικές ρυθμίσεις

6. β) Τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τα ΤΕΙ μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είναι τα ίδια με αυτά που καθορίζονται με τα προεδρικά, που έχουν εκδοθεί κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου γ' της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.140/1983. Τα προεδρικά διατάγματα αυτά, που θα εκδοθούν με τις αυτές διατάξεις μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα αφορούν σε ειδικότητες για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί σχετικά προεδρικά διατάγματα, θα ισχύουν για όλους τους αποφοίτους ΤΕΙ του οικείου Τμήματος, ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησης τους.

Άρθρο 2 - Διάρθρωση των Α.Ε.Ι.

1. α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:
αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.. και
ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Άρθρο 18 - Επαγγελματική κατοχύρωση αποφοίτων ΤΕΙ

1. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, τα σχετικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων νεοϊδρυόμενων Τμημάτων ΤΕΙ καθορίζονται με τα διατάγματα ίδρυσής τους. Στο πλαίσιο των διαταγμάτων του προηγούμενου εδαφίου, οι κατ' ιδίαν όροι και προϋποθέσεις ασκήσεως των επαγγελματικών δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται με τα διατάγματα αυτά εξειδικεύονται εκάστοτε με αποφάσεις των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3549/2007.
2. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του ΣΑΤΕ και του ΣΑΠΕ, μπορεί να καθορίζονται επίσης και τα σχετικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων ήδη υφιστάμενων Τμημάτων ΤΕΙ, στους οποίους δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού επαγγελματικά δικαιώματα με διατάγματα, που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.1404/1983, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις ασκήσεως των δικαιωμάτων αυτών με αποφάσεις των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3549/2007.

Για τα εκκρεμή σχέδια προεδρικών διαταγμάτων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.1404/1983 τα οποία έχουν υποβληθεί προς συνυπογραφή στα συναρμόδια Υπουργεία, ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983.»

Υπενθυμίζουμε ότι η φράση «σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.3549/2007» είχε προστεθεί στο νόμο, μετά από απαίτηση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, προκειμένου οι όροι και προϋποθέσεις να είναι ανάλογες αποφοίτων Α.Ε.Ι. Επομένως, όποιοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τους Πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Τμημάτων θα πρέπει να ισχύουν και για τους Πτυχιούχους Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Από τα ανωτέρω, πιστεύουμε πως είναι ξεκάθαρο ότι, βάσει της προαναφερόμενης νομοθεσίας, τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι (όλων των Σχολών) καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Αυτό συμβαίνει, διότι το Υπουργείο Παιδείας έχει την εποπτεία των Ιδρυμάτων, και γνωρίζει το πρόγραμμα και το περιεχόμενο σπουδών των Τμημάτων, δηλαδή ποιες επαγγελματικές δραστηριότητες μπορούν να ασκήσουν οι πτυχιούχοι.

Το Υπουργείο έχει, επίσης, τη διοικητική μέριμνα για την τήρηση της νομιμότητας από τα Ιδρύματα.
Το γεγονός αυτό επεσήμανε και ο τότε Βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων, κ. Γ. Καρράς, ο οποίος στην ίδια Συνεδρίαση της Επιτροπής επεσήμανε ότι: «Θέλω να υπενθυμίσω στην Αίθουσα, κύριε Πρόεδρε, ότι με επίκαιρη ερώτησή μου είχα απευθυνθεί προς το Υπουργείο Παιδείας για τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών ΤΕΙ, τα οποία ουδέποτε έχουν καθοριστεί, παρόλο που λειτουργούν από εικοσιπενταετίας περίπου τα τμήματα των ΤΕΙ.
...
Δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών το θέμα που αναφέρομαι, είναι κλασικά αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, διότι αφορούν το επόμενο στάδιο μετά την ολοκλήρωση σπουδών. Εκεί μπορεί να αξιολογηθεί τι σπούδασε κάποιος, τι μπορεί να ασκήσει ως επάγγελμα.»

Ως Ε.Ε.Τ.Ε.Μ επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Η άποψη ότι «τα παραγωγικά Υπουργεία ορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα» υποστηρίζεται από αυτούς, οι οποίοι θέλουν να παρακαμφθεί το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε τα επαγγελματικά δικαιώματα να είναι της αρεσκείας τους, κάτι το οποίο προφανώς δεν μπορεί να είναι προς όφελος των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.

Τα όσα αναφέρονται σχετικά με τους «όρους και προϋποθέσεις ασκήσεως των επαγγελματικών δικαιωμάτων» σημαίνουν τα εξής:

Το κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο μπορεί να καθορίσει τους επιμέρους όρους και προϋποθέσεις ασκήσεως των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, δηλαδή τους κοινούς κανόνες που πρέπει να τηρούνται από όλους, όσοι έχουν δικαίωμα δραστηριοποίησης στις εν λόγω δραστηριότητες.

Οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις ουσιαστικά διασαφηνίζουν τον τρόπο ή/και τη διαδικασία, μέσω του οποίου/της οποίας ασκείται κάθε δραστηριότητα, που απορρέει από τα επαγγελματικά δικαιώματα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

eetem.gr

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter


Ποιος εκδίδει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων ''Τ.Ε.Ι.''; Reviewed by Τεχνολόγος Γεωπόνος on 5:30 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by Γεωπόνος Τ.Ε. ''Τεχνολόγος'' © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme, Installed By Bloggertips

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.