ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Όλες οι προσλήψεις & αποσπάσεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα στο ΔημόσιοΟι προσλήψεις και τις αποσπάσεις που «τρέχουν» στο Δημόσιο την τελευταία εβδομάδα- Συνοπτικά:

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2017): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο, στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.), στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) καθώς και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.009198&_afrLoop=2923768735793513&_adf.ctrl-state=8dcyluogy_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.009198%26_afrLoop%3D2923768735793513%26_adf.ctrl-state%3D8dcyluogy_42

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2014): Ειδική πρακτική δοκιμασία του κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Τ4/Α

Γνωστοποιείται ότι, προκειμένου να υλοποιηθούν οι αναπληρώσεις διοριστέων, υποψηφίων που δεν αποδέχθηκαν τη θέση διορισμού τους, θα πραγματοποιηθεί ειδική πρακτική δοκιμασία του κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Τ4/Α ( προκ. 3Κ/2014 – ΦΕΚ 11/Τ. ΑΣΕΠ/5-9-2014).

Η πρακτική δοκιμασία θα διεξαχθεί στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας (Σχολή ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Λεωφόρος Άνοιξης 44, Άνοιξη Αττικής, Τηλ. 2106229664) την 10η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 έως 13:00, ( ώρα προσέλευσης 9:30).

Καλούνται οι αναφερόμενοι στο συνημμένο πίνακα υποψήφιοι, να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο, έχοντας το Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριό τους.

Υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθουν στην ειδική πρακτική δοκιμασία, θα διαγραφούν από τους πίνακες κατάταξης του οικείου κλάδου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.009167&_afrLoop=2923871155134046&_adf.ctrl-state=8dcyluogy_71#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.009167%26_afrLoop%3D2923871155134046%26_adf.ctrl-state%3D8dcyluogy_75

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2017): Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας)

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων).

Επισημαίνεται ότι προηγούμενη Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ/2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1/23-1-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, ανακλήθηκε στις 13-2-2017 (ΦΕΚ 6/13-2-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.009164&_afrLoop=2923986025084189&_adf.ctrl-state=8dcyluogy_104#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.009164%26_afrLoop%3D2923986025084189%26_adf.ctrl-state%3D8dcyluogy_108

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Ε/2017): Πλήρωση, εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Ε/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/15-02-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση, εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» (έντυπο ΑΣΕΠ με την ένδειξη ΕΕ) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα – Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την 24η Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 1Ε/2017

Τ.Θ. 14 308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.009151&_afrLoop=2924074455107469&_adf.ctrl-state=8dcyluogy_137#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.009151%26_afrLoop%3D2924074455107469%26_adf.ctrl-state%3D8dcyluogy_141

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: Προκήρυξη θέσεων για το διορισμό καθηγητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018

Ανακοινώνεται ο αναγκαίος αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών/ριών, που θα διορισθεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2017 – 2018, με αποζημίωση, που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679 – Αχαρναί Αττικής, τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την 13-03-2017 μέχρι και την 24-3-2017 ταχυδρομικά (συστημένα, με ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου) ή αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 08:00΄-13:30΄. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.hellenicpolice.gr/images/stories/2017/prokirikseis17/03032017-kathigites.pdf

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 3 καθηγητών

Στο αριθ. 65/30.01.2017 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

-Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Επενδύσεις και Περιφερειακή – Δασική Ανάπτυξη»

ΑΔΑ: 6ΓΒΠ46ΨΖΥ1-ΖΟΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002183883

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δασική Βιομετρία»

ΑΔΑ: ΩΔΕΙ46ΨΖΥ1-Χ7Ν

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002184109

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Τηλεπισκόπηση Δασικών Πόρων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών»

ΑΔΑ: 6ΟΟΩ46ΨΖΥ1-Ε6Ε

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002184252

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Πέμπτη 20 Απριλίου 2017

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος.

-Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Αθ. Πανταζίδου 193 Τ.Κ. 68200 Ορεστιάδα, τηλ. 25520 41173

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη διδασκόντων

Η Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 7/16-2-2017 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ. 125.5/7/155285/Ζ2/22-9-2016 απόφασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της υπ’ αριθμ. 104/1-12-2016 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος:

-Αναπτυξιακή Βιολογία

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι 15-3-2017, στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους δηλώνοντας το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών

Γραμματεία Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.: 26504, ΡΙΟΝ ΑΧΑΪΑΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www.biology.upatras.gr

MAIL: paspioti@upatras.gr , dgrambio@upatras.gr

ΤΗΛ.: 2610-969201, 2610-969205

FAX: 2610-991606

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μετά την υπ’ αριθ. Φ.16/7575/Z2/17-01-2017 (ΦΕΚ Γ’ 82/01-02-2017) ΥΑ του ΥΠΠΕΘ, έγκριση προκήρυξης, καθώς και το Π.Δ. 94/2013 (ΦΕΚ 132 τ. Α΄.) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου….…Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας» προκηρύσσει μία (1) θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) όπως παρακάτω:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΣΕΥΠ)

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μία (1) θέση τακτικού Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοθεραπεία και Νευρομυοσκελετική Αξιολόγηση κόπωσης».

(αναλυτική προκήρυξη αριθ. 6133/23-02-2017) (ΑΔΑ: 663E4691Γ-Θ1Γ )

Τα προσόντα των υποψηφίων προβλέπονται στα άρθρα 15, 16 και 17 του Ν. 1404/83, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν. 2916/01, 3027/2002, 3404/2005 και 4009/2011, όπως ισχύουν.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (ΥΑ Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-01-2017, ΦΕΚ Β’ 225/31-01-2017) σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης αφού προηγουμένως αυτοί έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00002264772) και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλ. από 10/3/2017 μέχρι και 10/4/2017.

Η αναλυτική προκήρυξη είναι αναρτημένη στους πίνακες ανακοινώσεων του Ιδρύματος και του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, στον ιστότοπο του Τμήματος, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.teiwest.gr , για να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της ΣΕΥΠ, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στο τηλέφωνο : 26910 61150.

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μετά την υπ’ αριθ. Φ.16/18085/Z2/03-02-2017 (ΦΕΚ Γ’ 134/15-02-2017) ΥΑ του ΥΠΠΕΘ, έγκριση προκήρυξης, καθώς και το Π.Δ. 94/2013 (ΦΕΚ 132 τ. Α΄.) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου….…Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας» προκηρύσσει μία (1) θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) όπως παρακάτω:

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Μία (1) θέση τακτικού Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγική Ανάπτυξης και Λειτουργιάς Επιχειρήσεων Φιλοξενίας».

(αναλυτική προκήρυξη αριθ. 6540/28-02-2017)

Τα προσόντα των υποψηφίων προβλέπονται στα άρθρα 15, 16 και 17 του Ν. 1404/83, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν. 2916/01, 3027/2002, 3404/2005 και 4009/2011, όπως ισχύουν.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (ΥΑ Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-01-2017, ΦΕΚ Β’ 225/31-01-2017) σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης αφού προηγουμένως αυτοί έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλ. από 15/3/2017 μέχρι και 18/4/2017.

Η αναλυτική προκήρυξη είναι αναρτημένη στους πίνακες ανακοινώσεων του Ιδρύματος και του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, στον ιστότοπο του Τμήματος, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.teiwest.gr , για να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Οικονομίας Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων , της ΣΔΟ, του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στο τηλέφωνο : 26210 20890.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 2 καθηγητών

Στο αριθ. 117/09 Φεβρουαρίου 2017 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Εργασία και Πολυπολιτισμικότητα».

ΑΔΑ : 77ΔΤ46ΨΖΥ1-ΓΣΔ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002269014

-Μία (1) θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Εργασία».

ΑΔΑ : 6ΚΜΠ46ΨΖΥ1-Υ9Ι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» : 00002269180

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: Τρίτη 02 Μαΐου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Παναγή Τσαλδάρη 1, 69100 Κομοτηνή, τηλ.2531039409.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA): Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA), σύμφωνα με το Α.Π. Φ.911/10-02-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Υπαλλήλου με στοιχεία:

-Call for applications for post of Communication Assistant in the Corporate Management and Evaluation Unit (AD6)

ERA/CA/2017/001 – OPE

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στην προκηρύσσουσα Υπηρεσία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

jobs@era.europa.eu

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

www.era.europa.eu

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 08-03-2017.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Ε.Ε.: Πρόσληψη Νέων Επιστημόνων

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Π.Ε. Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009, και τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε μαθήματα των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν 1 ξεχωριστή Αίτηση, επισυναπτόμενη στην παρούσα πρόσκληση, ανά μάθημα στο οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα επιλογής με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επιτροπή Ερευνών, Γραμματεία, 1ος όροφος του Κτηρίου του Διοικητηρίου των Β’ Φοιτητικών Κατοικιών, Τ.Κ. 451 10, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα.

Πληροφορίες για το Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων», στις Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων.

Για Λοιπές Πληροφορίες, στο τηλ.: 26510 07962 (κα Β. Τσιάρα στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-03-2017 (ώρα 14.30μ.μ.).

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Ενισχύσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.): Πρόσληψη 50 ατόμων

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Ενισχύσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την επικαιροποίηση Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία (ορθοφωτοχάρτες, διανύσματα, κάλυψη/επιλεξιμότητα γης), στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Μακεδονίας- Θράκης και Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά πενήντα (50) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

6ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Κ.Υ. ΑΘΗΝΑ

10ΠΕ Γεωπόνοι, Κ.Υ. ΑΘΗΝΑ

6ΠΕ Δασολόγοι, Κ.Υ. ΑΘΗΝΑ

8ΤΕ Μηχανικοί (Γεωπληροφορικής-Τοπογραφίας), Κ.Υ. ΑΘΗΝΑ

4ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας, Κ.Υ. ΑΘΗΝΑ

2ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Π.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2ΠΕ Γεωπόνοι, Π.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2ΤΕ Μηχανικοί (Γεωπληροφορικής-Τοπογραφίας), Π.Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, Π.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ

3ΠΕ Γεωπόνοι, Π.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ

1ΠΕ Δασολόγος, Π.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ

2ΤΕ Μηχανικοί (Γεωπληροφορικής-Τοπογραφίας), Π.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ

2ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπονίας, Π.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΑΡΙΣΑ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣOX.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, στα κατά τόπους Γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όπου προκηρύσσονται θέσεις: Κεντρική Υπηρεσία, (Δομοκού 5, Αθήνα, υπόψη κ. κ. Καρούσου Ελπίδας, Ζηλάκου Μαριέττας), ΠΔ Μακεδονίας-Θράκης (Γιαννιτσών 31, Θεσσαλονίκη, υπόψη κ. Κόγια Αργύρη), ΠΔ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Καστοριάς 2α & Φαρσάλων-Λάρισα, υπόψη κ. Σουλτούκη Νικόλαου), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ταχ. διεύθυνση:

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού, Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 8802856, 210 8802992 και 210 8802829.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-03-2017 έως και 13-03-2017.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA): Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA), σύμφωνα με το Α.Π. Φ.1080/16-02-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Υπαλλήλου με στοιχεία:

-Call for applications for posts of Administrators in the Operational Units (AD8)

ERA/AD/2017/001 – OPE

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στην προκηρύσσουσα Υπηρεσία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

jobs@era.europa.eu

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

www.era.europa.eu

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-03-2017.

Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.), του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στο Αίγιο της Πάτρας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με τη αναλυτική προκήρυξη αριθ. 6148/23-02-2017), ανακοινώνει την πρόσληψη τακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) ενός (1) ατόμου, στη θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κλινική Φυσικοθεραπεία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (ΥΑ Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-01-2017), αφού αυτοί έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» 00002265149.

Πληροφορίες στο τηλ.: 26910 61150, (Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της Σ.Ε.Υ.Π., του Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-03-2017 έως και 10-04-2017.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε.: Πρόσληψη 1 συνεργάτη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Accelerating Entrepreneurial Learning Across European Regions (EU-XCEL)» και κωδικό ΕΡ-2210-01 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονική υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου, τετράμηνης διάρκειας (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), ενός (1) ατόμου στη θέση Συνεργάτη για την εκτέλεση του παρακάτω έργου:

«Διαχείριση και Προώθηση Έργου και Υποστήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων σε Πανευρωπαϊκό Πλαίσιο».

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πρωτόκολλο (1ος όροφος), Κεφαλληνίας 46, Τ.Κ. 112 51, Αθήνα.

Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Accelerating Entrepreneurial Learning Across European Regions (EU-XCEL)” και κωδικό 2210-pr1». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8203995 (κ. Κλουβάτου).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 16-03-2017 (ώρα 16.00μ.μ.).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε.: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «DEVELOPER -CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)» και κωδικό ΕΡ-2582-01 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου, διάρκειας 33 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις Συνεργατών για την εκτέλεση του παρακάτω έργου:

«Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού».

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πρωτόκολλο (1ος όροφος), Κεφαλληνίας 46, Τ.Κ. 112 51, Αθήνα.

Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “DEVELOPER -CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)” και κωδικό 2582-pr1». Παράλληλα, για διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης καλούνται να συμπληρώσουν μέσα στην ίδια προθεσμία την ηλεκτρονική φόρμα https://goo.gl/forms/u7R26RzqJODuYA5R2 .

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8203995 (κ. Κλουβάτου).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 16-03-2017 (ώρα 16.00μ.μ.).

Τ.Ε.Ι. Κρήτης/Ε.Λ.Κ.Ε.: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την με αρ. 750/Θ.05ο /15.02.2017 Πράξη της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: 660Τ4691Ο3-ΖΡΣ, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τρείς (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος: «Ανάπτυξη και Διαχείριση Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά, Αναπτυξιακά, κ.λ.π.)», (κωδ. έργου: 52017), σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 1:

Διαχείριση Ερευνητικών, Εκπαιδευτικών και Συναφών Έργων και Δραστηριοτήτων Συμμετοχή στη διαμόρφωση πλαισίου για την απόκτηση συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 του ΕΛΚΕ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 2:

Διαχείριση Έργων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ 3:

Διοικητική Υποστήριξη ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών.

ΘΕΣΕΙΣ:

1 Συνεργάτης με Πτυχίο ΑΕΙ Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (για τη ΘΕΣΗ 1) με σύμβαση έργου τρίμηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης για αντίστοιχο διάστημα (με αντίστοιχη αύξηση του εργολαβικού αντιτίμου και έως 3 ανθρωπομήνες, Ηράκλειο Κρήτης

1 Συνεργάτης με Πτυχίο ΑΕΙ Σχολής Οικονομικών Επιστημών (για τη ΘΕΣΗ 2) με σύμβαση έργου τρίμηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης για αντίστοιχο διάστημα (με αντίστοιχη αύξηση του εργολαβικού αντιτίμου) και έως 3 ανθρωπομήνες, Ηράκλειο Κρήτης

1 Συνεργάτης με Πτυχίο ΑΕΙ Σχολής Οικονομικών Επιστημών (για τη ΘΕΣΗ 3) με σύμβαση έργου τρίμηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης για αντίστοιχο διάστημα (με αντίστοιχη αύξηση του εργολαβικού αντιτίμου) και 3 ανθρωπομήνες, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, Χανιά Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης, καθημερινά 9.00π.μ.-15.30μ.μ. στην παρακάτω ταχ. διεύθυνση:

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Εσταυρωμένος, Τ.Θ. 1939,

Τ.Κ. 710 04, Ηράκλειο, Κρήτη.

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:

ΠΡΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης

(Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, ΤΕΙ Κρήτης,

Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71004, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939 )

«Ανάπτυξη και Διαχείριση προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά, Αναπτυξιακά κτλ)»

(κωδ. έργου: 52017)

Αρ. Πρωτ. 784/02.03.2017

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διεύθυνση (οδός, περιοχή, τ.κ…):

Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο):

Α/Α Θέσης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Θέση: « ………»

Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 2810 379315, e–mail: smag@staff.teicrete.gr , (Επιστημονικά Υπεύθυνος κ. Εμμανουήλ Τσικνάκης).

Σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλ.: 2810 379315, e–mail: smag@staff.teicrete.gr (κ. Σταυρούλα Μαγουλιανού).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-03-2017 (ώρα 15.30μ.μ.).

Σύνδεσμος Ύδρευσης Δ. Καρδίτσας και Λοιπών Δήμων: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δ. Καρδίτσας και Λοιπών Δήμων, που εδρεύει στην Καρδίτσα της Π.Ε. Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 2μηνης διάρκειας σε συνολικό διάστημα 12 μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ30 Υδραυλικών, Καρδίτσα

1ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων, Καρδίτσα

2ΔΕ30 Τεχνιτών (Ηλεκτροτεχνιτών), Καρδίτσα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Σύνδεσμος Ύδρευσης Δ. Καρδίτσας και Λοιπών Δήμων, 2ος όροφος, Μεγ. Αλεξάνδρου 34, Τ.Κ. 431 32, Καρδίτσα, Θεσσαλία.

Πληροφορίες στο τηλ.: 24410 21351.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-03-2017 έως και 13-03-2017.

Δήμος Εμμανουήλ Παππά Σερρών: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά που εδρεύει στο Χρυσό Σερρών της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την αρδευτική περίοδο από 01-05-2017 έως 30-09-2017 σύμφωνα με την υπ. αριθ. 3/2017 Απόφαση του, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ως Υδρονομείς και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2Υδρονομείς, Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου

1Υδρονομέας, Δημοτική Κοινότητα Νέου Σουλίου

1Υδρονομέας, Τοπική Κοινότητα Δαφνουδίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Νομός Σερρών, Δήμος Εμμανουήλ Παππά, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Χρυσό, Τ.Κ. 620 46, Σέρρες.

Πληροφορίες στα τηλ.: 23213 52627, 23213 52625, φαξ: 23213 52628, 23213 52602 (κ.κ. Νάσκου Παναγιώτα και Καραγκιόζη Αναστασία).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 02-03-2017 έως και 13-03-2017.

(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τον Έλεγχο της Αλιείας (EFCA): Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τον Έλεγχο της Αλιείας (EFCA), σύμφωνα με το Α.Π. 1266/22-02-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.) με την υπό στοιχεία EFCA/U3/2017D-17-02-2017 Επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή του ανωτέρω Οργανισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα στον εν λόγω Οργανισμό.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.: admin@rp-grece.be

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 07-03-2017.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009, και τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε μαθήματα των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Υποβολή πρότασης: Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μία ξεχωριστή Αίτηση ανά μάθημα στο οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα επιλογής.

Η Αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, θα πρέπει να συνοδεύεται από:

– Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος.

– Βιογραφικό σημείωμα.

– Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α:

α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,

β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή,

γ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.

δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Επιπρόσθετα, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1ος όροφος του Κτηρίου του Διοικητηρίου των Β΄ Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ. 451 10, το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 , ώρα 14.30.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/ΕΛΚΕ: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προώθηση της διείσδυσης της διανεμημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά με εφαρμογή αποθήκευσης ενέργειας για όλους», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γρηγόρη Παπαγιάννη, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για συνολικό διάστημα έως τις 31/12/2017 και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής.

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την οργάνωση της παρακολούθησης της λειτουργίας συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις φωτοβολταίκών συστημάτων με σύστημα συμψηφισμού ενέργειας. Ο υποψήφιος πρόκειται ειδικότερα να ασχοληθεί με:

– Το σχεδιασμό, μελέτη και επίβλεψη πιλοτικών εγκαταστάσεων με εφαρμογές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

– Υπολογισμούς σεναρίων λειτουργίας των εγκαταστάσεων και τον αντίστοιχο προγραμματισμό του εξοπλισμού.

– Την οργάνωση συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής της λειτουργίας των πιλοτικών εγκαταστάσεων.

– Παρουσιάσεις των τεχνικών λύσεων και των πιλοτικών εγκαταστάσεων σε ειδικές εκδηλώσεις (ημερίδες, συνέδρια) κ.λπ. για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Απαιτούμενα προσόντα:

– Πτυχίο Πανεπιστημίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

– Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών σε πεδίο των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

– Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

– Εμπειρία συμμετοχής τουλάχιστον δύο ετών σε Εθνικά και Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα.

Υποβολή και προθεσμία υποβολής προτάσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στην Γραμματεία του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ, Κτίριο Δ΄ Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη, υπόψη κ. Όλιας Δαφνή, έως τις 13/03/2017 και στις ώρες 10:00 – 12:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στον επιστ. Υπέυθυνο Καθ. Γ. Παπαγιάννη τηλ. 2310- 996388 e-mail: gpapagia@auth.gr .

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Αποφασίστηκε η προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

– Μία (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοστατιστική».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου/ΕΛΚΕ: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την από 12/21.02.2017 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της 43ης Τακτικής Συνεδρίασης, ανακοινώνει, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Solidarity in European societies: empowerment, social justice and citizenship (SOLIDUS)» και κωδικό αριθμό 0263, το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Horizon 2020, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Κoρίνθου, με αντικείμενο τη «Διαχείριση του έργου “Solidarity in European societies: empowerment, social justice and citizenship” (SOLIDUS)” (Κ.Α. 0263)»

Χρονική Διάρκεια: Δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης

Ποσό: 4.000 ευρώ (για δώδεκα (12) μήνες), με δυνατότητα ανανέωσης

Απαιτούμενα προσόντα :

– Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή

– ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται).

– Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας .

– Επαγγελματική εμπειρία σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αφορά τους άρρενες υποψηφίους).

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, μέχρι και τις 16/03/2017, με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00 τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: Πρόσληψη 1 καθηγητή

O Πρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή, βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή, ως εξής:

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ,

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ,

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ,

ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

μία (1) θέση Καθηγητή, βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ζωγραφική».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) και να τα κοινοποιήσουν ηλεκτρονικά στην στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ανακοινώνεται η προκήρυξη πρόσληψης του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, του υποέργου 6 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες Πρέβεζας» της Πράξης «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών του πρώην δήμου Φιλοθέης και Καμπής Άρτας και επέκταση ΕΕΛ Φιλιππιάδας Δήμου Ζηρού της Περιφέρειας Ηπείρου» για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του έργου.

ΠΕ Αρχαιολόγος, μία (1) θέση

Περιοχή εκτέλεσης του Έργου στον Δήμο Ζηρού της ΠΕ Πρέβεζας, Γραφεία Υπηρεσίας & Αρχαιολογικό Μουσείο της Νικόπολης

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, 48100 Πρέβεζα (τηλ. επικοινωνίας: 2682089890) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 02/03/2017 έως 8/03/2017).

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Πρόσληψη 1 καθηγητή

Αποφασίστηκε η προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Μια (1) θέση Καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr ) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Υπουργείο Δικαιοσύνης – Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης: Πρόσληψη 10 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για τις ανάγκες του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης που συστάθηκε με το ν. 3090/2002(329 Α΄), ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση προσωπικού, τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης για μία (1) φορά από 1 έως 3 έτη, συνολικά δέκα (10) ατόμων – Υπαλλήλων από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

7ΠΕ (για Ελεγκτικά Καθήκοντα)

3ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ (για Γραμματειακή Υποστήριξη).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπηρετήσει δέκα(10) χρόνια σε δημόσια υπηρεσία και σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης να διακρίνονται για τις ικανότητες και το ήθος τους , να μην έχουν τιμωρηθεί ποινικά ή πειθαρχικά ή να μην εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που μαρτυρούν έλλειψη ευσυνειδησίας και επίγνωσης του υπηρεσιακού καθήκοντος και να μην συντρέχουν λόγοι υγείας που τους εμποδίζουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δεν επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου που είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου συνδικαλιστικής οργάνωσης ή έχει υπηρετήσει κατά την προηγούμενη οκταετία ή υπηρετεί με οποιαδήποτε ιδιότητα σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, Κομμάτων και Βουλευτών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Μεσογείων 96,

Τ.Κ. 115 27, Αθήνα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7767029.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-03-2017.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 27 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.-Ε.Ε.) με το υπ. αριθμ. 1026/15-02-2017 έγγραφό της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf), συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων, για τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εξής:

Όσον αφορά στην 27η Μαρτίου 2017:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.CEF.CPE.02)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.C.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.C.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.Ι.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.Ι.1.2)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.Ι.4.)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.J.3.)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.B.4)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.Α.6)

1 θέση στη Νομική Υπηρεσία (SJ.B.AGRI).

Όσον αφορά στην 25η Απριλίου 2017:

1 θέση στη Γ. Δ/νση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.Η.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού (COMP.G.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανταγωνισμού (COMP.G.5) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Περιβάλλοντος (ENV.D.3)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Περιβάλλοντος (ENV.E.2)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

1 θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.DG.02)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Mετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΗΟΜΕ.Β.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.DS.1.CI)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.DS.1.CΤ)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.DS.1.OSINΤ)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR.A.1)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR.B.2)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR.B.3)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR.C.1)(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.D.3)

1 θέση στη Γ. Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (SANTE.D.3).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ,μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των Κρατών-Μελών, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. στο e-mail: admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Στάχταρη), βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions (στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα).

Eπισημαίνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.

Επιπλέον, οι αιτούντες θα πρέπει να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσότερων της μίας (1) θέσης , τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων και όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων: Για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 27η Μαρτίου 2017, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 20-03-2017 και για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 25η Απριλίου 2017, οι σχετικές αιτήσεις στη ΜΕΑ ΕΕ θα πρέπει να αποσταλούν έως και τις 18-04-2017.
 
aftodioikisi
 
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Όλες οι προσλήψεις & αποσπάσεις που «τρέχουν» την τελευταία εβδομάδα στο Δημόσιο Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 2:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: