Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

«Πακέτο» 110 εκατ. ευρώ για μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων & υδατοκαλλιέργειες


Ενισχύσεις έως και 85% φέρνει ένα νέο «πακέτο» δράσεων για στήριξη της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας καθώς και των επενδύσεων στις υδατοκαλλιέργειες.

Ο προϋπολογισμός των δύο προγραμμάτων (Μέτρα 3.2.2. και 3.4.4.) αγγίζει τα 110.000.000 ευρώ - 57.075.449 ευρώ για σχέδια ανάπτυξης στην υδατοκαλλιέργεια και 50.000.000 ευρώ για τη μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων.

Οι προσκλήσεις, όπως αναφέρουν στο «Εθνος - Αγρότης» ανώτατα στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προγραμματίζεται να δημοσιευθούν εντός του Ιουνίου, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης των προϊόντων τους.

Ειδικότερα, μέσω της δράσης για τη μεταποίηση (3.4.4.) θα μπορέσουν να ενισχυθούν όσοι θέλουν να ιδρύσουν μονάδες μεταποίησης, να επεκτείνουν και να εκσυγχρονίσουν τις υφιστάμενες ή να προχωρήσουν στη μετεγκατάστασή τους. 

Για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για οργανώσεις αλιέων και άλλους συλλογικούς δικαιούχους, για οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή διακλαδικές οργανώσεις προβλέπεται δημόσια ενίσχυση 85%, εφόσον βρίσκονται σε απομακρυσμένα ελληνικά νησιά. 

Απομακρυσμένα χαρακτηρίζονται όσα νησιά ανήκουν στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και η Σαμοθράκη, η Θάσος, οι Βόρειες Σποράδες, η Σκύρος και η Σκυροπούλα, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα, οι Οθωνοί, η Ερεικούσσα, το Μαθράκι, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι, οι Στροφάδες, η Σαπιέντζα, η Σχίζα και οι Εχινάδες. Στην υπόλοιπη χώρα όλες οι επιχειρήσεις (πλην των μεγάλων) ενισχύονται με 50%, οι οργανώσεις αλιέων με 60% και οι οργανώσεις παραγωγών με 75%.

Για τα ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου οι δαπάνες είναι 100% δημόσιες, όπως και για τις πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον σε τοπικό επίπεδο, έχουν συλλογικό δικαιούχο και καινοτόμα χαρακτηριστικά. 

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 20.000 ευρώ. Η προθεσμία υλοποίησης του έργου είναι δύο έτη (δίδεται δυνατότητα παράτασης ενός έτους) με ημερομηνία εκκίνησης, εκείνη της ένταξης της πράξης.

Δαπάνες

Ως επιλέξιμη δαπάνη θεωρείται η απόκτηση οικοπέδων (εφόσον δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα) εφόσον το κόστος τους δεν υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών (ή το 15% για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις). 

Επίσης, θα καλύπτονται δαπάνες που αφορούν εργασίες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (έως και 5% του επιλέξιμου κόστους) καθώς και για την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και των ψυκτικών χώρων αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων. 

Επίσης, μπορούν να ενταχθούν κονδύλια για έργα οδοποιίας (μέγιστη δαπάνη μέχρι 100.000 ευρώ, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους), λιμενικά έργα μικρής κλίμακας καθώς και τα ποσά για την αγορά μεταφορικών μέσων (χερσαίων), για μελέτες, αμοιβές συμβούλων, προμήθεια ανταλλακτικών κ.ά.

Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από 23.10.2015 (ημερομηνία έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας) και έως την υποβολή της αίτησης, μπορούν να προσμετρηθούν στην απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή, εφόσον διαπιστωθεί η εξόφλησή τους.Θετικό πρόσημο στην αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης θα βάζει, μεταξύ άλλων κριτηρίων, η εφαρμογή προηγμένης ή καινοτόμου τεχνολογίας.

Ειδικότερα, θα αφορά τη χρήση νέων ή σημαντικά βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής, οι οποίες μπορεί να εμπεριέχουν αλλαγές στον εξοπλισμό, στην οργάνωση παραγωγής ή στην παραγωγή ενός προϊόντος, του οποίου τα χαρακτηριστικά (ή η χρήση) διαφέρουν σημαντικά των υπαρχόντων. Επίσης, θα λαμβάνεται υπόψη εάν το προϊόν της επένδυσης είναι πρωτότυπο-καινοτόμο, π.χ. εάν δεν παράγεται στην Ελλάδα παρόμοιο προϊόν, εάν έχει κυκλοφορήσει την τελευταία πενταετία στην ελληνική αγορά, αλλά θεωρείται διεθνώς νέο και εξελισσόμενο κ.λπ.

57 εκατ. για 110 επενδύσεις σε υδατοκαλλιέργειες

Τις επενδύσεις στις υδατοκαλλιέργειες -έναν από τους πιο δυναμικούς οικονομικούς κλάδους της χώρας- επιχειρεί να στηρίξει η νέα δράση Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια (3.2.2.). Με προϋπολογισμό 57.075.449 ευρώ αναμένεται ότι θα δώσει ώθηση σε περίπου 110 επενδυτικά σχέδια.

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στις δύο πρώτες χώρες παραγωγής ψαριών μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας, αντιπροσωπεύοντας το 31% της παραγωγής τους διεθνώς (στοιχεία 2016, Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών - ΣΕΘ). Η πρόσκληση για το νέο πρόγραμμα αναμένεται ότι θα δημοσιευθεί εντός του Ιουνίου. 

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει να ξεπερνά τα 20.000€. Ως δικαιούχοι της δράσης έχουν οριστεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς αυτοδιοίκησης και άλλες οργανώσεις, καθώς και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν προτεραιότητα, καθώς και αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης, έναντι των υπολοίπων. Επιπλέον, οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε απομακρυσμένα ελληνικά νησιά θα λάβουν αυξημένη ενίσχυση κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται η αγορά εκτάσεων και κτιριακών εγκαταστάσεων, οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, έργα οδοποιίας, λιμενικά, κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων της μονάδας, αγορά μεταφορικών μέσων (πλωτών και χερσαίων), κονδύλια για την προμήθεια γόνου και γεννητόρων κ.λπ.

Επίσης, θα καλύπτονται τα έξοδα για την προστασία και αποκατάσταση της υδρόβιας βιοποικιλότητας και της ενίσχυσης των οικοσυστημάτων. Ετσι στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται και το κόστος για τη βελτίωση, προστασία και διαχείριση των φυσικών ιχθυοτροφείων και τεχνητών λιμνών, τα έργα διαμόρφωσης πυθμένα, η αφαίρεση λάσπης ή εργασίες που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης.

Εκτός από την κάλυψη δαπανών που αφορούν την παραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος προβλέπεται στήριξη για συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως είναι ο αλιευτικός τουρισμός, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες κ.λπ.

Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν θα περιλαμβάνονται όσες αφορούν την αγορά, κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού που δεν είναι απαραίτητος για παραγωγικούς σκοπούς, τις εργασίες επισκευής και συντήρησης υφιστάμενων εξοπλισμών και εγκαταστάσεων, την αγορά μεταχειρισμένων υλικών, μηχανημάτων και εξοπλισμών καθώς και επιβατικών αυτοκινήτων (μέχρι επτά θέσεων), αναλώσιμων υλικών κλπ.

Εξαγωγές

Σήμερα, στην εγχώρια αγορά το 69% της παραγωγής αλιευτικών προϊόντων προέρχεται από την υδατοκαλλιέργεια και το 31% από την αλιεία. Tα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα αποτελούν τον πρώτο εξαγωγικό κλάδο ζωικής παραγωγής της χώρας.

Οι εξαγωγές του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών (κυρίως τσιπούρα και λαβράκι) προσέγγιζαν το 2015 τους 85.000 τόνους, εκ των οποίων το 95% διοχετεύτηκε σε αγορές της ΕΕ. 

Η θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί την κύρια δραστηριότητα υδατοκαλλιέργειας της χώρας και μετράει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας. 

Σήμερα δραστηριοποιούνται 63 επιχειρήσεις με 366 μονάδες σε όλη τη χώρα. Ο κλάδος, σύμφωνα με τον ΣΕΘ, έφτασε το 2015 να παράγει 110.000 τόνους τσιπούρας και λαβρακιού, τα οποία αντιστοιχούν στο 98% του όγκου παραγωγής. Το υπόλοιπο 2% αντιστοιχεί σε άλλες εκτροφές όπως μυτάκι, φαγκρί, λυθρίνι, κρανιός, συναγρίδα κ.ά. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΘ, ο κλάδος δημιουργεί 2.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, κυρίως σε παράκτιες και απομακρυσμένες περιοχές.

 Έθνος

Aν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter«Πακέτο» 110 εκατ. ευρώ για μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων & υδατοκαλλιέργειες Reviewed by Τεχνολόγος Γεωπόνος on 10:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by Γεωπόνος Τ.Ε. ''Τεχνολόγος'' © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme, Installed By Bloggertips

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.