ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:Συζήτηση για την ''Πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ'' ...χωρίς την παρουσία των ''πρυτάνεων ΤΕΙ'' !!!.


ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: Τα οκτώ θέματα που θα συζητηθούν παρουσία του υπουργού Κ.Γαβρόγλου

Οκτώ βασικά θέματα έχουν θέσει οι Πρυτάνεις και πολλά άλλα οι Αντιπρυτάνεις στις συνεδριάσεις που θα ξεκινήσουν την Τρίτη  και θα ολοκληρωθούν στις 8 Σεπτεμβρίου, στα Καλάβρυτα.Οι συνεδριάσεις των Πρυτάνεων θα κλείσουν  την Παρασκευή το μεσημέρι, παρουσία  του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου   

Ειδικότερα οι Πρυτάνεις έχουν θέσει στις συνεδριάσεις τους  τα εξής οκτώ βασικά θέματα  :
1. Πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ,
2. Το νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ ,
3. Η εφαρμογή του νέου νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση,
4. Η υποχρηματοδότηση των Πανεπιστημίων,
5. Η αναγνώρισης των  πτυχίων ξένων Πανεπιστημίων
6. Περαιτέρω διεθνοποίηση της λειτουργίας των Πανεπιστημίων
7. Σύνδεση της έρευνας με το παραγωγικό τομέα της χώρας
8. Των προπτυχιακών  προγραμμάτων  σπουδών

8 5 η  Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ  Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, 5-8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο   Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Έναρξη Εργασιών της 65ης Συνάντησης Γραμματέων των Επιτροπών Ερευνών
Χαιρετισμός της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγήτριας Βενετσάνας Κυριαζοπούλου, του Αντιπρύτανη, Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Δημοσθένη Πολύζου και της Προϊσταμένης Γραμματείας του ΕΛΚΕ κας Ειρήνης Μαυροειδή

ΕΝΟΤΗΤΑ Α – Θεσμικά Θέματα ΕΛΚΕ

1. Παρουσίαση νέου Θεσμικού Πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ σύμφωνα με το Ν.4485/2017
Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Πατρών
2.    Αποσαφήνιση εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων εφαρμογής του ν. 4387/2016:
I.    Καταχώριση Συμβάσεων στον ΕΦΚΑ και Υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ
Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
II.    Ασφαλιστικές εισφορές πρόσθετων αμοιβών υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.
Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
3.    Διαδικασίες Προμηθειών ΕΛΚΕ σύμφωνα με το Ν.4412/2016:
I.    Υποχρέωση προσκόμισης αποσπάσματος ποινικού μητρώου από προμηθευτές
Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Πατρών
II.    Υποχρέωση κράτησης και απόδοσης ποσοστού 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Εισηγητής: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
III.    Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στις αμοιβές των φυσικών προσώπων που συμβάλλονται με τους ΕΛΚΕ των Πανεπιστημίων
Εισηγητής: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
IV.    Σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 66 ν. 4485/2017) – Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
Εισηγητής: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

16:00 –17:30 Α΄ Απογευματινή Συνεδρία
ΕΝΟΤΗΤΑ Β – Οικονομικά Θέματα ΕΛΚΕ
1.    Φορολογικά Θέματα
I.    ΦΠΑ Ερευνητών
Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Πατρών
II.    Απαλλαγή από ΦΠΑ σε έργα με συμβαλλόμενους τα Πανεπιστήμια και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Πατρών
III.    Ρύθμιση θεμάτων ΦΠΑ σύμφωνα με την ΠΟΛ.1134/2017
Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Πατρών
2.    Καθορισμός ανταποδοτικών τελών και είσπραξη πόρων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ – Διαχειριστικά Θέματα ΕΛΚΕ

1.    Σύνταξη Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης ΕΛΚΕ ΑΕΙ σύμφωνα με το Ν.4485/2017
Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Πατρών
2.    Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛΚΕ ΑΕΙ σύμφωνα με τον Ν. 4386/2016
Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Πατρών
3.    Παροχή υποτροφιών σε ερευνητικά έργα
Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Πατρών
4.    Εφαρμογή του άρθρου 48 του Ν.4485/2017 για τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)
Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
5.    Προϋποθέσεις συμμετοχής φυσικών προσώπων που δεν έχουν μόνιμη εργασιακή σχέση με το Ίδρυμα σε θέση Επιστημονικού Υπευθύνου έργων
Εισηγητής: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
6.    Υποβολή απολογιστικών στοιχείων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο για το διάστημα από 01.01.2016 και εφεξής
Εισηγητής: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
7.    Θέματα υλοποίησης προγραμμάτων Erasmus+
Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
8.    Θέματα ΕΣΠΑ:
I.    Έμμεσες δαπάνες στις προσκλήσεις έργων
Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Πατρών
1.    Εισηγήσεις προσκεκλημένων εκπροσώπων φορέων
•    Πολυτίμη Σακελλαρίου, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
•    Δημήτριος Σταθακόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
•    Δημήτριος Φακίτσας, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης, Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
•    Δημήτριος Τάσιος, Προϊστάμενος Μονάδας Β2.4 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
•    Φλωρεντία Καραβατά, Προϊσταμένη Μονάδας Β2.2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
•    Βασιλική Γιαννούλη, Συντονίστρια για την Ανωτάτη Εκπαίδευση του Τμήματος Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Τετάρτη 6/9/2017

70η Σύνοδος Προέδρων και Γραμματέων Επιτροπών Ερευνών  

Έναρξη Εργασιών της 70ης Συνόδου Προέδρων και  Γραμματέων των Επιτροπών Ερευνών
Χαιρετισμός της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγήτριας Βενετσάνας Κυριαζοπούλου και του Αντιπρύτανη, Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Δημοσθένη Πολύζου
Πορίσματα της 65ης Συνάντησης Γραμματέων των Επιτροπών Ερευνών
Εισηγητής: Προεδρείο
ΕΝΟΤΗΤΑ Α - Θεσμικά Θέματα ΕΛΚΕ
4.    Νέο Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ σύμφωνα με το Ν.4485/2017
Εισηγητής: Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΝΟΤΗΤΑ Β - Εισηγήσεις - Λοιπά Θέματα - Ανακοινώσεις

1.    Εισηγήσεις προσκεκλημένων εκπροσώπων φορέων
•    Γιώργος Ιωαννίδης, Ειδικός Γραμματέας Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ, Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Εισήγηση σύμφωνα με το προσχέδιο που έχει σταλεί ηλεκτρονικά  από το γραφείο του κ.. Γ. Ιωαννίδη και διενεμήθη.
•    Βαγγέλης Αργουδέλης, Project Manager, Εθνικό Σημείο Επαφής για Νομικά & Οικονομικά θέματα HORIZON 2020, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
«Χρηματοδότηση υπό τη μορφή lump sum για ερευνητικά έργα του προγράμματος HORIZON 2020 (και του ερχόμενου 9ου Προγράμματος Πλαίσιο) - διαβούλευση και εθνική θέση»
•    Μαρία Νιφόρου, Διευθύντρια Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
•    Ειρήνη Κλουκινιώτου, Προϊσταμένη Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
•    Δημήτριος Σταθακόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
•    Πολυτίμη Σακελλαρίου, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Τετάρτη 6/9/2017

5η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Οικονομικού Προγραμματισμού 

9.30 -14.00 Έναρξη Εργασιών της 5ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Οικονομικού Προγραμματισμού
Χαιρετισμός της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγήτριας Βενετσάνας Ε. Κυριαζοπούλου και του Αντιπρύτανη  Οικονομικών, Προγραμματισμού & Εκτέλεσης Έργων, Καθηγητή Χρήστο Ι. Μπούρα.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α – Οικονομικά Θέματα

Συντονιστής, καθηγητής  Χ. Μπούρας
1.    Χρηματοδότηση Πανεπιστημίων
1.1.    Θέματα Τακτικού Προϋπολογισμού
1.1.1    Αύξηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του έτους 2017
1.1.2    Χρήση ταμειακών διαθεσίμων για δαπάνες ΔΕΚΟ και δικαστικές αποφάσεις
1.1.3    Ομάδα Εργασίας με συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου για την αποτύπωση των δαπανών στους κατάλληλους ΚΑΕ, η οποία θα λάβει τη μορφή εγκυκλίου για χρήση για τη κατάρτιση του Προϋπολογισμού του 2018.
Εισηγητές   
2.    Θέματα Π.Δ.Ε.
2.1.1.    Ανάγκη αύξησης του Π.Δ.Ε. του έτους 2017 για το ΥΠ.Π.Ε.Θ για την κάλυψη αναγκών συντήρησης, εξοπλισμού υποδομών και μεγάλων οργάνων
2.1.2.    Καθυστερήσεις στην εκτέλεση του Π.Δ.Ε. – Κωδικοποίηση κείμενης νομοθεσίας
2.1.3.    Χρονική διάρκεια εκτέλεσης του Π.Δ.Ε.
Εισηγητές   
3.    Ανοιχτά Δεδομένα και Πολιτικές για Ελεύθερο Λογισμικό
Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών –ΕΕΛΛΑΚ,
Εισηγητής  καθ. Δ. Σπινέλης
4.    Σχεδιασμός για τις δικτυακές υποδομές των Πανεπιστημίων
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας –ΕΔΕΤ
Εισηγητής,  καθ. Π. Τσανάκας
5.    Σχεδιασμός για υπηρεσίες ΤΠΕ Πανεπιστημίων
Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet,
Εισηγητής  καθ. Λ. Μεράκος
6.    Παρουσίαση της εφαρμογής μισθοδοσίας για Πανεπιστήμια
      Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»,
      Εισηγητής, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών,  καθ. Ι. Γαροφαλάκης
7.    Τιμολογιακή Πολιτική για Πανεπιστήμια-Συμβάσεις με ΔΕΗ και εκπτωτικό πρόγραμμα
ΔΕΗ-
Εισηγητής , Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εμπορίας, Ν. Αραβαντινός

ΕΝΟΤΗΤΑ Β-Ανακοινώσεις-Εισηγήσεις-Λοιπά Θέματα
 
Εισηγητής, καθ. Χ Μπούρας
8.    Ανακοίνωση αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων των Επιτροπών για τα Οικονομικά των Α.Ε.Ι.
9.    Εισηγήσεις
10.     Λοιπά Θέματα

ΤΕΤΑΡΤΗ 06/09/2017

16η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων  & Προσωπικού

Χαιρετισμός της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών,  Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου
1.    Αξιολόγηση Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης
Προσκεκλημένες η Πρόεδρος της ΑΔΙΠ Καθ. Ν. Παϊσίδου και η Γ. Διευθύντρια της ΑΔΙΠ κ. Χρ. Μπέστα
Εισηγητές: Γ. Σταυρουλάκης (Πολ. Κρήτης), Α. Στογιαννίδου (ΑΠΘ). Κ. Μπουραζέλης (ΕΚΠΑ), Γ. Ανδρουλάκης (ΕΑΠ)
2.    Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας)
Εισηγητές: Α. Στογιαννίδου (ΑΠΘ), Κ. Μπουραζέλης (ΕΚΠΑ)
3.    Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ (διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργία υφιστάμενων δομών)
Εισηγητής Ν. Αγγελούσης (ΔΠΘ)
4.    Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός των  ΑΕΙ
Εισηγητές: Θ. Σφουγγάρης (Παν. Θεσσαλίας), Δ. Παπαντώνης (ΕΜΠ), Π. Πατάκα (ΑΠΘ)
5.    Παιδαγωγική Επάρκεια
Εισηγητής: Κ. Αγγελάκος (Ιόνιο Παν/μιο)
6.    Αναπαραγωγή υλικού- Ηλεκτρονικές Πηγές- Ανοιχτή Πρόσβαση (open access) – Προσκεκλημένη η Πρόεδρος του ΣΕΑΒ Καθ. Θ. Ιωαννίδου
7.    Προβολή και Δικτύωση των Ελληνικών Πανεπιστημίων
Εισηγήτρια: Ε. Θανοπούλου (Παν. Αιγαίου)
8.    Άλλα Ακαδημαϊκά και Διοικητικά Θέματα
Εισηγητές: Θ. Σφουγγάρης (Παν. Θεσσαλίας), Π. Πατάκα (ΑΠΘ), N. Αγγελούσης (ΔΠΘ), Κ. Αγγελάκος (Ιόνιο Παν.)

Τετάρτη 6/9/2017
 
16.00 -20.00
1η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Φοιτητικής Μέριμνας και Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών
Χαιρετισμός της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών,  Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου
1.    Σίτιση - Στέγαση (φοιτητικές εστίες και Στεγαστικό επίδομα)
Εισηγητές: Α. Στογιαννίδου (ΑΠΘ), Δ. Παπαντώνης (ΕΜΠ)
17:30 – 18:00 Διάλειμμα – Καφές
18:00 – 19:30 Συνέχεια και Λήξη Εργασιών
2.    Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
Εισηγητής: Π. Παντελίδης (Παν. Πειραιώς )
3.    Λοιπά θέματα

85η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε.85η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε.
Το πρόγραμμα της 85η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε.

Πέμπτη 7/9/2017

Εισηγήτρια, καθηγήτρια Β. Κυριαζοπούλου
•    10.00-10.30- Νέος Νόμος Οργάνωσης και λειτουργίας των Πανεπιστημίων
Ρυθμίσεις με Υπουργικές αποφάσεις. Συμμετοχή του Νομικού Συμβούλου κ. Ε. Μάλλιου
•    10.30-11.00 Παρέμβαση μέσω Skype, Σύνδεση με το 3ο ετήσιο Συνέδριο Μεσογειακού Περιφερειακού Δικτύου (MED-SDSN) για την παρουσίαση του Ελληνικού Δικτύου Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών , από εκπρόσωπο του Συνεδρίου
Εισηγητής καθηγητής. Ι. Γκόλιας
•    11.00-11.30 Θέματα υποχρηματοδότησης των Πανεπιστημίων
Εισηγητής καθηγητής Π. Μήτκας
•    11.30-12.15  Περαιτέρω διεθνοποίηση της λειτουργίας των Πανεπιστημίων.
 Σύνδεση της έρευνας με το παραγωγικό τομέα της χώρας
•    Κατανομή χρημάτων από ερευνητικά προγράμματα σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα
Εισηγητές κ. Φ. Κουτεντάκης Γ. Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Υπουργείου Οικονομικών   και  καθ. Γ. Πετράκος
•    12.15-13.15  Διαμόρφωση νέου πλαισίου λειτουργίας ΕΛΚΕ
  13.15 – 14.00 Συζήτηση της Συνόδου με θέματα
•    Διακριτός ρόλος Πανεπιστημίων – ΤΕΙ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
•    Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Απογευματινή Συνεδρίαση
Συζήτηση με την  πρόεδρο του  ΔΟΑΤΑΠ, Καθ. κ. Παπαδοπούλου Ελένη
•    17.00-18.00 Θέματα αναγνώρισης πτυχίων ξένων Πανεπιστημίων
•    Εισηγήσεις των Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Οικονομικών και Φοιτητικής Μέριμνας
•    18.00-19.30 Θέματα που συζητήθηκαν στις επιμέρους συναντήσεις
•    19.30-20.30 Συζήτηση  επί τω προπτυχιακών  προγραμμάτων  σπουδών

Παρασκευή 8/9/2017
 
Συνέχιση εργασιών Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστήμιων κα Προέδρων Δ. Ε.

9.30-11.00 ολοκλήρωση συζητήσεων  για τρέχοντα θέματα λειτουργίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων
11.00-14.00   Συζήτηση με Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου
Εκλογή νέου Προεδρείου Συνόδου
Λήξη εργασιών 85ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ. Ε.  των Ελληνικών Πανεπιστημίων
 
esos.gr
 

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:Συζήτηση για την ''Πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ'' ...χωρίς την παρουσία των ''πρυτάνεων ΤΕΙ'' !!!. Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 10:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: