Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Οι διατάξεις για τα ''διετή Προγράμματα των ΑΕΙ''....


Τον τίτλο «Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» φέρουν τα διετή Προγράμματα Σπουδών , οι διατάξεις των οποίων είναι ενταγμένες στο Σχέδιο Νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ειδικότερα οι διατάξεις έχουν ως εξής:

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), οι λέξεις «σύμφωνη γνώμη» αντικαθίστανται από τη λέξη «πρόταση».

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4485/2017, μετά τη λέξη «Προσόντων» προστίθεται η φράση «όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 46Α.

3. Μετά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017 προστίθεται άρθρο 46Α που έχει ως εξής:

Άρθρο 46Α
Κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 1, ιδρύεται σε κάθε Α.Ε.Ι. Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), που αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος. Η πρόταση της Συγκλήτου αναγράφει: α) τα γνωστικά αντικείμενά που θεραπεύουν τα προγράμματα του Κ.Ε.Ε. και τα οποία πρέπει να τελούν σε σχετική συνάφεια με ένα εκ των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύουν τα Τμήματα του Ιδρύματος, β) την ύπαρξη των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία των προγραμμάτων, ήτοι προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και ποιο μέρος από αυτούς το Α.Ε.Ι. μπορεί να διαθέσει, με ταυτόχρονη εκτίμηση του ετήσιου κόστους για το μέρος των πόρων που το Α.Ε.Ι. δεν μπορεί να καλύψει. Σε περίπτωση διενέργειας του εκπαιδευτικού προγράμματος σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί στο οικείο Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 13, η πράξη παραχώρησης προσκομίζεται για την έκδοση της απόφασης ίδρυσης, γ) τη σκοπιμότητα ίδρυσής του σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με το εθνικό, περιφερειακό και τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, που καταρτίζονται βάσει του ν. 3879/10 (Α΄ 163). Η σκοπιμότητα ίδρυσης μπορεί να τεκμηριώνεται με προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των Επιμελητηρίων και Επιστημονικών Ενώσεων της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει το Α.Ε.Ι., προτάσεις του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και προτάσεις του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται έως τις 31 Μαρτίου, καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος.

2. Όργανα του Κ.Ε.Ε. είναι:

α) το Συμβούλιο,

β) ο Πρόεδρος,

γ) οι Διευθυντές προγραμμάτων σπουδών.

3. α) Το Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται:

αα) από τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, με αναπληρωματικό του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης,

ββ) τρία μέλη Δ.Ε.Π. του ιδρύματος, με τους αναπληρωματικούς τους, ομοίως μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που επιλέγονται από τη Σύγκλητο για τετραετή θητεία, ύστερα από εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων του Ιδρύματος,

γγ) τον Διευθυντή προγράμματος σπουδών. Ανάλογα με το θέμα που συζητάται μετέχει και ο αντίστοιχος Διευθυντής του οικείου διετούς προγράμματος σπουδών.

β) Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε.:

αα) διαμορφώνει την πολιτική του Κ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της ιδρυτικής απόφασης της παρ. 1,

ββ) εισηγείται στη Σύγκλητο την επιλογή των Διευθυντών,

γγ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση τα διετή προγράμματα σπουδών του Κ.Ε.Ε., τα οποία μετά την έγκρισή τους κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

δδ) εποπτεύει τη λειτουργία των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης,

εε) καθορίζει τον τύπο των πιστοποιητικών που απονέμει το Κέντρο,

στστ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση τον Κανονισμό του Κ.Ε.Ε.,

ζζ) εισηγείται στη Σύγκλητο προς έγκριση την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κ.Ε.Ε., η οποία αφού εγκριθεί κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

ηη) ορίζει ομάδες για την εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου,

θθ) εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κ.Ε.Ε. για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες.

4. Ο Πρόεδρος έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) συγκαλεί το Συμβούλιο και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη,

β) επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής του Κέντρου και την τήρηση του Κανονισμού του,

γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου,

ε) υπογράφει τα απονεμόμενα από το Κ.Ε.Ε. πιστοποιητικά,

στ) συνυπογράφει με τον οικείο Διευθυντή, ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου, τις συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, μέσα στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από τη Σύγκλητο πιστώσεων,

5. Ο Διευθυντής εκάστου προγράμματος σπουδών επιλέγεται από τη Σύγκλητο ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου, για τετραετή θητεία, είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, και απαλλάσσεται μέρους των διδακτικών του καθηκόντων έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της ανώτερης βαθμίδας, εκ των τακτικών μελών του Συμβουλίου της υποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. α΄ της παρ. 3. Ο Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στο Συμβούλιο το πρόγραμμα σπουδών και είναι αρμόδιος για την υλοποίησή του,

β) εισηγείται στο Συμβούλιο σχέδια για την αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών,

γ) εισηγείται στο Συμβούλιο την ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κ.Ε.Ε. έκαστος Διευθυντής ως προς το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,

δ) είναι εισηγητής των θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου ως προς το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,

ε) εισηγείται στο Συμβούλιο για τη σύναψη συμβάσεων προσωπικού, προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτει το Κ.Ε.Ε. για τις εκπαιδευτικές και λοιπές λειτουργικές του ανάγκες ως προς το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,

στ) συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Κ.Ε.Ε., ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου, τις συμβάσεις προσωπικού, τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών της περιπτ. ε΄, μέσα στο πλαίσιο των εγκεκριμένων από τη Σύγκλητο πιστώσεων,

ζ) ορίζει, όπου απαιτείται, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, τις επιτροπές επιλογής εκπαιδευομένων, ως προς το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης αρμοδιότητάς του,

η) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

6. Για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Κ.Ε.Ε. συνιστάται Γραμματεία, η οποία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

7. Οι πόροι του Κ.Ε.Ε. προέρχονται από:

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) χρηματοδοτήσεις, δωρεές και κάθε είδους χορηγίες από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και προς το Κέντρο,

δ) μέρος των πόρων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, που μπορεί να διατίθενται ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, για την ανάπτυξη του Κ.Ε.Ε.,

ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

8. Ως διδάσκοντες στα προγράμματα απασχολούνται:

α) μέλη Δ.Ε.Π.,

β) Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκουν,

γ) ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173),

δ) προσωπικό με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έως τριών διδακτικών ετών, πλήρους η μερικής απασχόλησης. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Κ.Ε.Ε..

Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων A΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), αλλά υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280).

Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε..

9. Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν. Οι καταρτιζόμενοι επιλέγονται στο πρόγραμμα βάσει του βαθμού του απολυτηρίου από το ΕΠΑ.Λ.. Επιπλέον κριτήρια μπορεί να ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Ε.Ε. Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, πλέον ενός εξαμήνου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Οι σπουδαστές μπορούν να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες, με ευθύνη του Α.Ε.Ι. στο οποίο φοιτούν, υπό την εποπτεία του Διευθυντή προγράμματος σπουδών, ο οποίος παρακολουθεί την παρουσία του καταρτιζομένου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους στην επιχείρηση και τηρεί ατομικό φάκελο πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου. Οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Η πρακτική άσκηση και η μαθητεία μπορεί σε όλες τις περιπτώσεις να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

10. Το πρόγραμμα σπουδών εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και περιέχει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελούμενο διδακτικό έργο, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας. Περιέχει, επίσης, το επαγγελματικό προφίλ, τα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες) και τα προσόντα που αποκτώνται από το σύνολο του προγράμματος σπουδών, καθώς και από κάθε επί μέρους μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα ή πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται σε αυτό. Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών κάθε ειδικότητας λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα που πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 3369/2005 (Α΄171), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον υπάρχουν, ή με βάση τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα.

11. Τα μαθήματα διεξάγονται σε χώρους του οικείου Α.Ε.Ι., καθώς και σε κτίρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μόνο απογευματινές ώρες, ή άλλα κτίρια, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, και μπορεί να παραχωρούνται για το σκοπό αυτό στο οικείο Α.Ε.Ι..

12. Για τους καταρτιζόμενους των προγραμμάτων αυτών ισχύουν αναλογικά οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).

13. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Επιπλέον, μπορούν να συνδέονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό, τα μαθησιακά αποτελέσματα με μονάδες του European Credit System for Vocational and Education and Training – ECVET που περιγράφεται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

15. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του Κέντρου, όπου ρυθμίζoνται ιδίως:

α) θέματα που αφορούν στην οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκηση του Κ.Ε.Ε. και δεν προβλέπονται από τον παρόντα νόμο,

β) Επιπλέον κριτήρια επιλογής καταρτιζόμενων πέραν του βαθμού απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., όπως ιδίως η εργασιακή εμπειρία, η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου καταρτιζομένου με την ημερομηνία αποφοίτησης του από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κοινωνικά κριτήρια.

γ) η διαδικασία και ο τρόπος εγγραφών, θέματα που αφορούν στην οργάνωση των σπουδών, στην έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, στον καθορισμό των διακοπών και αργιών, του ανώτατου ορίου απουσιών, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη φοίτηση και στην πρακτική άσκηση ή μαθητεία,

δ) ειδικότερες προϋποθέσεις και επιπλέον κριτήρια επιλογής των διδασκόντων,

ε) υποχρεώσεις και δικαιώματα καταρτιζόμενων, θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις ποινές που επιβάλλονται στους καταρτιζόμενους, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία για την επιβολή τους,

στ) οι διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης των δομών και των καταρτιζόμενων,

ζ) τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτών, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησής τους,

η) θέματα που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα και στις ποινές που επιβάλλονται στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και στα αρμόδια όργανα και στη διαδικασία για την επιβολή τους. Μέχρι να ρυθμιστούν με τον Κανονισμό τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται αναλογικά οι κείμενες πειθαρχικές διατάξεις για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

16. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους το Συμβούλιο συντάσσει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, ετήσια έκθεση απολογισμού έργου, την οποία κοινοποιεί αμελλητί προς έγκριση στη Σύγκλητο και, αφού εγκριθεί, στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το Κ.Ε.Ε. υπόκειται τουλάχιστον ανά διετία, σε διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του. Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.Ε., πραγματοποιείται από την Α.ΔΙ.Π., σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4009/ 2011.

17. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα που αντιστοιχούν στους τίτλους του παρόντος άρθρου.

18. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται λεπτομέρειες για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης και της μαθητείας, οι υποχρεώσεις των εργοδοτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και κάθε άλλο λεπτομερειακό θέμα.
 
 
   Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
 
Οι διατάξεις για τα ''διετή Προγράμματα των ΑΕΙ''.... Reviewed by Τεχνολόγος Γεωπόνος on 9:30 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by Γεωπόνος Τ.Ε. ''Τεχνολόγος'' © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme, Installed By Bloggertips

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.