Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης:Παράταση της ειδικής επιδότησης ανεργίας στους εργαζόμενους, στο «περίμενε» οι τευτλοπαραγωγοί


Την παράταση καταβολής της ειδικής επιδότησης ανεργίας στους εργαζόμενους της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση, την ίδια στιγμή που οι τευτλοπαραγωγοί ζητούν έγγραφες δεσμεύσεις για το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των οφειλόμενων του 2017.

Συγκεκριμένα, την παράταση καταβολής της ειδικής επιδότησης ανεργίας στους εργαζόμενους της επιχείρησης «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ» (ΕΒΖ ΑΕ), οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και Ρυθμίσεις Θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης» και τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 1117/52/19-1-2012 (Β' 35) υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εργαζομένων στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ», για 24 μήνες από τη λήξη της, για κάθε δικαιούχο, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, αρμόδιας για την Καταπολέμηση της Ανεργίας, Ράνιας Αντωνοπούλου, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η παράταση χορήγησης της ειδικής επιδότησης ανεργίας αρχίζει από τη λήξη της αρχικής ορισθείσας διάρκειας του προγράμματος, δηλαδή των 60 μηνών για τους δικαιούχους που δεν συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης σύνταξης γήρατος, όχι, όμως, και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι, όμως, πέραν του ανώτατου χρονικού ορίου αυτής, δηλαδή των 24 μηνών.

Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας είναι ίσο με το 80% του μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλάσιου του ημερομισθίου που καταβλήθηκε κατά τον μήνα που προηγείται της λύσης της σύμβασης εργασίας. Αυτή η μηνιαία ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναπροσαρμόζεται κατ' έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ, αρχής γενομένης από 1-1-2012. Σε κάθε περίπτωση, το επίδομα δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ.

Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτούμενων στους οικείους κλάδους του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΤΑΥΕΒΖ), στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί.

Υπόχρεος για την παρακράτηση και απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους είναι ο ΟΑΕΔ, οι, δε, σχετικές δαπάνες εργοδότη και ασφαλισμένου βαρύνουν το παρόν πρόγραμμα επιδότησης. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των απαιτούμενων από την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 825/1978 (Α' 189), όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων.

Σε περίπτωση αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011, ο χρόνος της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό του εναπομείναντος αριθμού πλασματικών χρόνων, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Για τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι εισφορές για κύρια ασφάλιση, επικουρική ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη, υπολογίζονται επί της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από τη λύση της σύμβασης εργασίας, στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι, βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους. Επί αυτής της βάση, όπως ισχύει κάθε φορά, θα εξακολουθήσει η καταβολή των εισφορών καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των ποσών της κύριας ασφάλισης. Όσοι μισθωτοί ήταν ασφαλισμένοι για τουλάχιστον έξι μήνες κατά τους τελευταίους 12 μήνες της εργασίας τους στον κλάδο των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδομικών του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, λόγω της ειδικότητάς τους ή της φύσης της εργασίας τους, θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται σε αυτόν τον κλάδο καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας. Για τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ–τ. ΕΤΑΑ– τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, καταβάλλεται η εισφορά, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3β του ν. 4387/2016 (Α’ 38), υπολογιζόμενη επί της ως άνω ορισθείσας βάσης για τους ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ– ΕΤΑΜ.

Για την εφαρμογή και μόνο του άρθρου 33 του Ν. 3762/2009, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και προκειμένου να συμπληρωθούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις χορήγησης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης για κάθε υπαχθέντα στην ειδική επιδότηση ανεργίας της παρούσας απόφασης, συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, κατ' εξαίρεση του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 1358/1983 (Α' 64), όπως ισχύει, ο οποίος αναγνωρίζεται και εξαγοράζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης. Οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1358/1983, είναι οι αποδοχές που ελάμβαναν οι εργαζόμενοι, κατά τον μήνα που προηγείται της λύσης της σύμβασης εργασίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται στο ανώτατο και κατώτατο όριο αυτών.

Για την επιδότηση των δικαιούχων, βάσει του προγράμματος ειδικής επιδότησης ανεργίας, με την επιφύλαξη των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεως των κοινών ανέργων από τον ΟΑΕΔ.

Για την παράταση καταβολής της ειδικής επιδότησης ανεργίας:

1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ουδεμία μεταβολή στις προϋποθέσεις επιδότησης, η καταβολή της στον δικαιούχο συνεχίζεται, εφόσον αυτός προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ:

α) Ισχύον δελτίο ανεργίας

β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι δεν είχε καμία απασχόληση ως μισθωτός ή ως έμπορος ή ως ελεύθερος επαγγελματίας κατά το χρονικό διάστημα, μετά τη λήξη της προηγούμενης υπαγωγής του στην ειδική επιδότηση ανεργίας προσωπικού της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ.

2. Σε περίπτωση που υπάρχει μεταβολή αναφορικά με το δικαίωμα είσπραξης της επιδότησης, (όπως αναστολή, διακοπή), ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρει τυχόν απασχόληση του ως μισθωτού ή ως εμπόρου ή ως ελεύθερου επαγγελματία κατά το χρονικό διάστημα, μετά τη λήξη της προηγούμενης υπαγωγής του στην ειδική επιδότηση ανεργίας προσωπικού της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ, καθώς και τυχόν γεγονότα που αφορούν το πρόσωπό του και, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, επιφέρουν αναστολή ή διακοπή της επιδότησης ανεργίας, προσδιορίζοντας τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και λήξης για κάθε μία από τις παραπάνω απασχολήσεις ή γεγονότα και προσκομίζοντας παράλληλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

3. Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ βεβαίωση του ΕΦΚΑ περί της πιθανής ημερομηνίας πλήρους συνταξιοδότησής του, στην οποία θα αναφέρονται, επίσης:

α. Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
β. Η ειδικότητα
γ. Το πακέτο κάλυψης
δ. Η ασφαλιστική κλάση
ε. Τα ποσοστά εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου

Το ποσό της ειδικής επιδότησης ανεργίας καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ στο δικαιούχο, μετά από τη συμπλήρωση κάθε μηνός ανεργίας με την επίδειξη του ισχύοντος δελτίου ανεργίας του.

Η χορήγηση της ειδικής επιδότησης ανεργίας διακόπτεται με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη.

Η χορήγηση της ειδικής επιδότησης ανεργίας αναστέλλεται, αν υπάρξει οποιασδήποτε μορφής απασχόληση του επιδοτούμενου. Κατά τα λοιπά, όπως αναστολή, διακοπή, αυτοπρόσωπη παρουσία του ασφαλισμένου στην υπηρεσία του ΟΑΕΔ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ. 2961/54, όπως έχουν τροποποιηθεί μεταγενέστερα και όπου δεν έρχονται σε αντίφαση με την παρούσα απόφαση.

Η αξίωση για την ειδική επιδότηση ανεργίας παραγράφεται μετά 60 ημέρες από τότε που καθίσταται απαιτητή.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του ΟΑΕΔ και του αιτούντος επιλύεται από την Επιτροπή ΕΛΕΚΠ, οι αποφάσεις της οποίας υπόκεινται στην έγκριση του ΔΣ του ΟΑΕΔ.

Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος καλύπτονται κατά 40% από τον κρατικό προϋπολογισμό (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), κατά 40% από το Λογαριασμό Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ) και κατά 20% από την ΕΒΖ ΑΕ.

Το ποσό του 20% της δαπάνης που καλύπτεται από την ΕΒΖ ΑΕ, αποδίδεται στον ΟΑΕΔ προκαταβολικά στην αρχή κάθε έτους και, ειδικότερα, για το έτος 2017, μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου 2018, με κατάθεση στο Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης.

Έγγραφες δεσμεύσεις για το χρονοδιάγραμμα εξόφλησής τους ζητούν οι τευτλοπαραγωγοί

Αποφασισμένοι να «κατασκηνώσουν» στο γραφείο διοίκησης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ (ΕΒΖ) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δήλωσαν οι Έλληνες τευτλοκαλλιεργητές, μέχρις ότου λάβουν έγγραφες δεσμεύσεις για το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης των 10,2 εκατ. ευρώ, που τους οφείλονται για την ποσότητα των τεύτλων που παρέδωσαν στην εταιρεία το 2017. Παρά τις διαβεβαιώσεις της διοίκησης της εταιρείας ότι στο τέλος της επόμενης εβδομάδας θα πιστωθεί στους λογαριασμούς τους ένα πρώτο «σεβαστό» ποσό της τάξης των 4 εκατ. ευρώ, προερχόμενο από μερίσματα του 2013 της θυγατρικής της ΕΒΖ στη Σερβία, αλλά και ότι δεν θα χάσουν τα υπόλοιπα λεφτά τους, τα οποία «θα λάβουν στο ακέραιο», οι παραγωγοί δηλώνουν ανικανοποίητοι.

Σήμερα το πρωί συγκεντρώθηκαν στα γραφεία διοίκησης της ΕΒΖ τευτλοπαραγωγοί από την Ημαθία, τη Θεσσαλία, τις Σέρρες και την Ορεστιάδα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αλλά και να έχουν συζητήσεις με τη διοίκηση. Παρών ήταν μόνο ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Παναγιώτης Καραχάλιος, ενώ τους παραγωγούς μίλησε σε ανοιχτή ακρόαση και ο πρόεδρος της ΕΒΖ, Παναγιώτης Αλεξάκης.

Μετά τις επαφές, αντιπροσωπεία των τευτλοπαραγωγών επισκέφθηκε το γραφείο του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού, προκειμένου να ζητήσει ενημέρωση με στόχο να διευκολυνθούν οι ίδιοι οι παραγωγοί στον καθορισμό της επόμενής τους κίνησης.

«Τη στηρίζουμε την EBZ. Είμαστε ερωτευμένοι με την τευτλοκαλλιέργεια και για αυτό δεν την εγκαταλείπουμε», τόνισε ο τευτλοκαλλιεργητής Ορεστιάδας, Πρόδρομος Προϊυλάκης, λέγοντας ότι εάν φέτος οι τευτλοκαλλιεργητές πληρώνονταν κανονικά, «τότε η καμπάνια του 2018 θα θύμιζε επίπεδα παλαιών καλών δεκαετιών».

«Τέλος του μήνα πρέπει να καταβάλλω τον ΦΠΑ για χρήματα που δεν έχω λάβει, αφού παραμένω απλήρωτος. Τα χρέη μου σε εμπόρους παραμένουν. Ερωτώ, ποιος θα μου δώσει (χρήματα) για να σπείρω σε 15 ημέρες; Πώς θα ζήσω την οικογένειά μου;» διερωτήθηκε ο πρόεδρος των τευτλοπαραγωγών Κεντρικής Μακεδονίας, Σάκης Πίππας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης:Παράταση της ειδικής επιδότησης ανεργίας στους εργαζόμενους, στο «περίμενε» οι τευτλοπαραγωγοί Reviewed by Τεχνολόγος Γεωπόνος on 8:30 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by Γεωπόνος Τ.Ε. ''Τεχνολόγος'' © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme, Installed By Bloggertips

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.