Top Ad unit 728 × 90

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Ασφαλής, βιώσιμη, ποιοτική:απόψεις πολιτών για τη διατροφή & τη γεωργία στην ΕΕ


Μετά την ανακοίνωση που δημοσίευσε τον περασμένο Νοέμβριο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας, η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρομέτρου για την κοινή γνώμη σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική δείχνει ότι μόλις το 60% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική ωφελεί όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους αγρότες.

Η έρευνα για περισσότερους από 28.000 πολίτες της ΕΕ σε 28 κράτη μέλη διεξήχθη στις αρχές Δεκεμβρίου του 2017 και μεταξύ των κυριότερων ευρημάτων που δημοσιεύθηκαν σήμερα είναι η αναγνώριση ότι η σαφής πλειοψηφία των πολιτών (55%) βλέπει "την παροχή ασφαλών, υγιεινών και καλής ποιότητας τροφίμων "ως μία από τις κύριες ευθύνες των αγροτών.

Αυτό θεωρείται ο σημαντικότερος ρόλος των αγροτών σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Όταν ερωτήθηκαν σχετικά με τις προτεραιότητες για την ΚΓΠ, το 62% των ερωτηθέντων (+ 6% από το 2015) δήλωσε ότι η "παροχή ασφαλών, υγιεινών και καλής ποιότητας τροφίμων" πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ.

Αντανακλώντας την αυξανόμενη έμφαση στη συμβολή της ΚΓΠ στο περιβάλλον και την κλιματική πρόκληση, το 50% των πολιτών δήλωσε ότι "η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής" πρέπει να αποτελέσει τον κύριο στόχο της ΚΓΠ (άποψη με την οποία τάχθηκε μεγαλύτερο ποσοστό απ' ότι το 2015).

Η αύξηση των φιλοδοξιών για το περιβάλλον και το κλίμα θα αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό των νομοθετικών προτάσεων

της Επιτροπής για την επόμενη ΚΓΠ.

Η συνειδητοποίηση της υποστήριξης που παρέχεται μέσω της ΚΓΠ

Περισσότερα από τα δύο τρίτα (67%) των ερωτηθέντων έχουν ακούσει για την υποστήριξη που παρέχει η ΕΕ στους αγρότες μέσω της ΚΓΠ.

Το ποσοστό αυτό έχει αλλάξει ελάχιστα στις δύο προηγούμενες έρευνες, οι οποίες άρχισαν το 2013.

Τουλάχιστον οι μισοί από τους ερωτηθέντες σε όλες τις χώρες εκτός από μία είχαν ακούσει για την υποστήριξη που προσφέρει η ΕΕ στους αγρότες μέσω της ΚΓΠ.

Όσον αφορά την παρεχόμενη στήριξη, το 45% των ερωτηθέντων θεώρησε ότι το επίπεδο της οικονομικής στήριξης που δόθηκε στους αγρότες ήταν «σωστό», ποσοστό μεγαλύτερο κατά 4% σε σχέση με το 2015 και είναι τέσσερις φορές το ποσοστό που πιστεύει ότι το επίπεδο στήριξης είναι "πολύ υψηλό" και σημαντικά πάνω από τον αριθμό που πιστεύει ότι είναι "πολύ χαμηλό".

Ίσως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός ερωτηθέντων (44%) δήλωσαν επίσης ότι θα επιθυμούσαν να αυξηθεί η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ για τους αγρότες τα επόμενα 10 χρόνια.

Η απόδοση της ΚΓΠ

Όσον αφορά τις επιδόσεις, σχεδόν τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η ΚΓΠ εκπληρώνει το ρόλο της στην εξασφάλιση σταθερής παροχής τροφίμων στην ΕΕ, υποστηρίζοντας έτσι την αρχή της επισιτιστικής ασφάλειας ως βασικό στόχο. Περίπου το 64% πιστεύει ότι η ΚΓΠ εκπληρώνει το ρόλο της στην παροχή ασφαλών και υγιεινών τροφίμων υψηλής ποιότητας και το 62% πιστεύει ότι διασφαλίζει έναν βιώσιμο τρόπο παραγωγής τροφίμων.

Η αντιληπτή σημασία των προτεραιοτήτων της ΚΓΠ

Οι μεγάλες πλειοψηφίες των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στα εξής τρία σημεία: την ενίσχυση του ρόλου των αγροτών στη διατροφική αλυσίδα, την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας και την ενθάρρυνση των νέων να εισέλθουν στον αγροτικό τομέα.

Περίπου το 88% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ενίσχυση του ρόλου των γεωργών στην τροφική αλυσίδα είναι σημαντική. Αντανακλώντας την ανησυχία αυτή, η Επιτροπή δεσμεύεται να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις αργότερα εντός του έτους.

Όταν αναλύεται σε εθνικό επίπεδο, η έρευνα δείχνει ότι σχεδόν το ήμισυ της ΕΕ υποστηρίζει σαφώς την ευρωπαϊκή δράση για τη διασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους αγρότες.

Το 84% πιστεύει ότι η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας για τη στήριξη του τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής είναι σημαντική, υποστηρίζοντας την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι "η στήριξη της γνώσης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας θα είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική προστασία της ΚΓΠ".

Το ίδιο ποσοστό των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ενθάρρυνση των νέων να εισέλθουν στον αγροτικό τομέα είναι σημαντική, γεγονός που υποστηρίζεται επίσης από την ανακοίνωση που αναφέρει ότι "η ανανέωση των γενεών πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα σε ένα νέο πλαίσιο πολιτικής".

Μια πολιτική για όλους τους λαούς της Ευρώπης

Με λίγο πάνω από το 60% των ερωτηθέντων που δείχνουν ότι η κοινή γεωργική πολιτική ωφελεί όλους τους πολίτες, πάνω από εννέα στους δέκα (92%) πιστεύουν ότι η γεωργία και οι αγροτικές περιοχές είναι σημαντικές για το μέλλον.

Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής πρόκλησης, τουλάχιστον το ήμισυ των ερωτηθέντων στη συντριπτική πλειοψηφία (24 από 28) κράτη μέλη συμφωνούν ότι η ΚΓΠ εκπληρώνει το ρόλο της και σε λίγο περισσότερο από τις μισές (16) χώρες, οι μισοί τουλάχιστον ερωτηθέντες συμφωνούν ότι η ΚΓΠ εκπληρώνει το ρόλο της στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Ωστόσο, οι απόψεις είναι διαιρεμένες όσον αφορά τις κοινωνικές, υγειονομικές και πολιτιστικές υπηρεσίες και την κοινωνική ένταξη. Οι απόψεις τείνουν να είναι αρνητικές όταν εξετάζουμε το περιβάλλον και το τοπίο. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη να ανταποκριθεί η μελλοντική ΚΓΠ στις απαιτήσεις των πολιτών.

Τα πρότυπα της ΕΕ αναγνωρίζονται ευρέως

Η σημασία της ποιότητας στον τομέα της επισιτιστικής και γεωργικής παραγωγής της ΕΕ επανέρχεται και πάλι, με τους πολίτες να αμφισβητούν τα θέματα εμπορίου.

Με τα περιβαλλοντικά πρότυπα, τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας για τα ζώα και τα φυτά, τα οποία αποτελούν έντονα στοιχεία προτεραιότητας για τους πολίτες, τους αγρότες και την ίδια την ΚΓΠ, οι περισσότεροι ερωτηθέντες πιστεύουν επίσης ότι τα ίδια πρότυπα πρέπει να ισχύουν σε μεγάλο βαθμό και για τα εισαγόμενα τρόφιμα.

Περίπου το 87% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι εισαγωγές οποιασδήποτε καταγωγής πρέπει να επιτρέπεται να εισέλθουν στην ΕΕ μόνο εάν συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ, ένα συναίσθημα που μοιράζεται η πλειοψηφία των πολιτών σε 18 από τις 28 χώρες της ΕΕ.

Η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει επίσης ότι η προστασία της ευρωπαϊκής αγοράς από τα προϊόντα που δεν πληρούν τα πρότυπα αποτελεί επίσης επαρκή αιτιολόγηση των εμπορικών φραγμών στον γεωργικό τομέα.

Ωστόσο, εάν εφαρμοστούν εμπορικοί φραγμοί, οι περισσότεροι ερωτηθέντες θεωρούν επίσης ότι δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τους αγρότες και τους παραγωγούς τροφίμων στις χώρες αυτές μέσω της εμπορικής πολιτικής της.

Η υποστήριξη της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ γενικά είναι επίσης υψηλή.

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θεώρησαν ότι οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και άλλων χωρών ήταν καλές για τη γεωργία στην ΕΕ και καλό για αυτούς ως καταναλωτές.

Ποιότητα - ισχυρός οδηγός επιλογής

Δεδομένης της σημασίας που αποδίδουν οι περισσότεροι πολίτες στην ποιότητα των τροφίμων που παράγονται στην Ευρώπη, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτός είναι βασικός παράγοντας για αυτούς όταν αποφασίζουν τι να αγοράσουν.

Πάνω από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η τοπική παράδοση και η τεχνογνωσία, η γνώση της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής και ένα συγκεκριμένο σήμα ποιότητας ήταν σημαντικά για να τους βοηθήσουν να αποφασίσουν ποια προϊόντα διατροφής έπρεπε να αγοράσουν, ενώ η τοπική παράδοση επηρέασε ιδιαίτερα σχεδόν όλες τις χώρες της ΕΕ.

Όσον αφορά τις ίδιες τις ετικέτες, περισσότερο από το 60% των ερωτηθέντων σε κάθε κράτος μέλος δήλωσε ότι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για τα προϊόντα που θα αγοράσουν.

Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για τις ίδιες τις ετικέτες παραμένει αναμεμειγμένη, ωστόσο, με την πιο γνωστή ετικέτα που δεν προέρχεται από την ΕΕ, αλλά από τον ευρύτερο τομέα του Fairtrade.

Το βιολογικό λογότυπο είναι το ευρύτερα αναγνωρισμένο σήμα της ΕΕ στο 27% (+ 4% από το 2015), ενώ η συνειδητοποίηση των ετικετών των τριών γεωγραφικών ενδείξεων είναι κατώτερη του 20% (18% για την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και 15% για εγγυημένη παραδοσιακή ειδικότητα).

Δείτε στοιχεία για την έρευνα ΕΔΩ

neapaseges.gr

  Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Ασφαλής, βιώσιμη, ποιοτική:απόψεις πολιτών για τη διατροφή & τη γεωργία στην ΕΕ Reviewed by Τεχνολόγος Γεωπόνος on 8:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

All Rights Reserved by Γεωπόνος Τ.Ε. ''Τεχνολόγος'' © 2014 - 2015
Powered By Blogger, Designed by Sweetheme, Installed By Bloggertips

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.