ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Ως 20 Μαΐου για αναδιάρθρωση αμπελώνων

 
Μέχρι τις 20 Μαΐου μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι αμπελουργοί για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που επιδοτεί την εκρίζωση, αναφύτευση και βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2019.

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα καλύπτει:

Εκρίζωση και προστασία εδάφους-αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία από τις συνιστώμενες και επιτρεπόμενες ποικιλίες σύμφωνα με την ΥΑ Ταξινόμησης (ΦΕΚ 225Β/2014)

Φύτευση αμπελώνων

-Σε κατόχους δικαιωμάτων φύτευσης προερχόμενων από το εθνικό αποθεματικό πριν το 2016. Οι εν λόγω άδειες θα μπορούν να λάβουν στήριξη μέχρι το οικονομικό έτος 2018,ανεξάρτητα εάν η διάρκεια ισχύος της άδειας επεκτείνεται πέραν της ημερομηνίας αυτής.

-Σε κατόχους αδειών φύτευσης από μετατροπή σύμφωνα με την ΥΑ 3535/96221/07-09-2015

-Σε κατόχους αδειών αναφύτευσης που έχουν παραχωρηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 66 του ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Επανεμβολιασμός

Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση, κατασκευή αναβαθμίδων)

***Οι άδειες για νέες αμπελοφυτεύσεις που χορηγήθηκαν από το έτος 2016 και έπειτα ΔΕΝ είναι επιλέξιμες για καμία δράση.

***Ειδικές περιπτώσεις: οι εκτάσεις με ποικιλίες «ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ» και «ΝΕΓΚΟΣΚΑ», οι οποίες συμμετέχουν στον οίνο «ΠΟΠ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ», δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τις δράσεις «Εκρίζωση - Αναφύτευση με άλλη ποικιλία» και «Επανεμβολιασμός» για λόγους προστασίας και διαφύλαξης της αμπελουργικής φυσιογνωμίας της Ζώνης.

Η επιδότηση που θα λάβει ο παραγωγός για κάθε δράση είναι:

Εκρίζωση και απώλεια εισοδήματος 841 ευρώ ανά στρέμμα

Φύτευση αμπελώνων 615 ευρώ ανά στρέμμα

Επανεμβολιασμός 725 ευρώ ανά στρέμμα

Υποστύλωση 390 ευρώ ανά στρέμμα

Έτσι παλιό αμπέλι που εκριζώνεται και ξαναφυτεύεται μαζί με την υποστύλωση του θα λάβει ενίσχυση ανά στρέμμα που φτάνει τα 1.846 ευρώ ανά στρέμμα. Ενώ αμπέλι που μόνο φυτεύεται και υποστυλώνεται θα λάβει ενίσχυση 1.005 ευρώ ανά στρέμμα.Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκριζώσει το αμπελοτεμάχιο του χωρίς άλλη ειδοποίηση έως 31 Ιανουαρίου 2019 και να συστήσει εγγυητική επιστολή για τα μέτρα/δράσεις που θα υλοποιήσει μετά τις 10 Ιουνίου της αμπελουργικής περιόδου ένταξής του και τέλος να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος.

Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο.

Δηλώσεις συγκομιδής ή δηλώσεις παραγωγής όπου απαιτείται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις Κοινοτικές διατάξεις, για τις αιτούμενες εκτάσεις αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.

Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).

Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης

Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης

Φωτοαντίγραφα τίτλων νομής και κατοχής και σε περίπτωση έγκρισης –ένταξης στο πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων.

-Συμβόλαια αγοράς μετεγγραμμένα στο υποθηκοφυλακείο

-Αποδοχή κληρονομιάς

-Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων

-Κτήση με προσκύρωση

-Με δικαστική απόφαση απονομής κυριότητας

-Κληρονομητήριο

Εάν υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη νόμιμου τίτλου, μπορεί να προσκομιστεί αντίγραφο του εντύπου Ε9 και Υ/Δ του Ν 1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία είναι αληθή.

Για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μπορεί να είναι μέχρι και 9 έτη. Μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με διάρκεια μίσθωσης πάνω από 10 έτη.Προϋποθέσεις

Για τις προς ένταξη εκτάσεις πρέπει να έχουν κατατεθεί :

-Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών

-Δήλωση συγκομιδής για τις δύο, τουλάχιστον, τελευταίες περιόδους, με παράδοση σταφυλιών σε οινοποιείο.

-Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της Ενιαίας Ενίσχυσης.

Η ελάχιστη έκταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι το μισό (0,5) στρέμμα.Καταβολή ενισχύσεων

Η ενίσχυση καταβάλλεται μετά την εξακρίβωση εκτέλεσης ενός μέτρου, εφόσον αυτό εκτελεσθεί μέχρι την 10η Ιουνίου 2019 ( εκρίζωση, αναφύτευση, βελτίωση τεχνικών διαχείρισης ). Για τα μέτρα, που θα εκτελεσθούν μετά, (αναφύτευση, βελτίωση τεχνικών διαχείρισης), θα χορηγηθεί προκαταβολή, αφού κατατεθεί εγγυητική για ποσό ίσο με το 90% της ενίσχυσης, επίσης μέχρι την 10η Ιουνίου 2019.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2019.

Τα μέτρα/δράσεις που επιδοτούνται, οι ενισχύσεις που αναλογούν και τα αντίστοιχα ποσά των εγγυητικών επιστολών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Οι δικαιούχοι αναδιάρθρωσης αμπέλου 2017

Eν τω μεταξύ υπενθυμίζεται τον οριστικό πίνακα δικαιούχων του προγράμματος αναδιάρθρωσης αμπελώνων που έκαναν αίτηση το 2017 δημοσίευσε σε ΦΕΚ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τα κονδύλια που προβλέπονται για την ενίσχυσή τους να φτάνουν περίπου τα 12 εκατ. ευρώ.

Βρείτε εδώ αναλυτικά τη λίστα με τα ονόματα για την Ένταξη δικαιούχων στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης 2017-2018.pdf


Σύμφωνα με την απόφαση, ισχύουν τα εξής:

2. Η κατανομή των κονδυλίων της παραγράφου 1, ανέρχεται στο σύνολο της χώρας σε 11.392.688,70 ευρώ και αφορά την αναδιάρθρωση 7.919,40 στρεμμάτων.

3. Για την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος 2017-2018 η κατάθεση εγγυητικών επιστολών από τους ενδιαφερόμενους πραγματοποιείται έως και τις 20 Ιουνίου 2018.

4. Οι δικαιούχοι του μέτρου «Εκρίζωση - και προετοιμασία εδάφους - Αναφύτευση» για το πρόγραμμα περιόδου 2017-2018 μετά την παραλαβή της απόφασης έγκρισης, και χωρίς άλλη ειδοποίηση από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας προβαίνουν σταδιακά στην εκρίζωση των αμπελοτεμαχίων τους το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

5. Οι ποικιλίες «Ξινόμαυρο» και «Νεγκόσκα» στην Π.Ε. Κιλκίς, οι οποίες συμμετέχουν στον οίνο «ΠΟΠ Γουμένισσα», δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τις δράσεις «εκρίζωση-αναφύτευση με άλλη ποικιλία» και «επανεμβολιασμός» για λόγους προστασίας και διαφύλαξης της αμπελουργικής φυσιογνωμίας της Ζώνης.

Για τον ίδιο λόγο στην Π.Ε. Αχαΐας οι ποικιλίες «Κορινθιακή» και «Μαυροδάφνη» που συμμετέχουν στον οίνο ΠΟΠ «Μαυροδάφνη Πατρών», καθώς και η ποικιλία «Μοσχάτο Άσπρο» που συμμετέχει στους οίνους ΠΟΠ «Μοσχάτος Πατρών» και «Μοσχάτος Ρίου-Πατρών» δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τις ίδιες δράσεις.

Αντιθέτως οι ποικιλίες Τσάπουρνο στην Π.Ε. Κιλκίς και Κοτσιφολιάτικο στις Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου επιτρέπεται να συμμετέχουν μόνο στις δράσεις:

i) εκρίζωση/αναφύτευση με άλλη ποικιλία

ii) επανεμβολιασμός

6. Οι Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης οι οποίες δεν ταξινομούνται ως «λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες» χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. στο 50% του πραγματικού κόστους του προγράμματος, αντί του 75% που ισχύει για τις υπόλοιπες Π.Ε.
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Ως 20 Μαΐου για αναδιάρθρωση αμπελώνων Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 11:30 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: