ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Στα τέλη Μαΐου η προκήρυξη της δράσης «για τις απειλούμενες αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων»


Σύμφωνα με την εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε στη "Διαύγεια", οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2018, ενώ όσοι κάνουν τώρα αίτηση για το Μέτρο της βιολογικής κτηνοτροφίας, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να ενισχυθούν για την ίδια εκτροφή από τις σπάνιες φυλές.


Τέλος Μαΐου αναμένεται να προκηρυχθεί η Δράση 10.1.9 "Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων", με τον προϋπολογισμό του προγράμματος να ανέρχεται στα 38 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε στη "Διαύγεια", οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2018, ενώ όσοι κάνουν τώρα αίτηση για το Μέτρο της βιολογικής κτηνοτροφίας, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να ενισχυθούν για την ίδια εκτροφή από τις σπάνιες φυλές.

Επιλέξιμα ζώα είναι τα βοοειδή, με 333 ευρώ ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ), τα αιγοπρόβατα με 232 ευρώ ανά ΜΖΚ, οι χοίροι με 215 ευρώ ανά ΜΖΚ και οι ίπποι με 350 ευρώ ανά ΜΖΚ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση εφόσον:

1. είναι κάτοχοι αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως αυτές αποτυπώνονται στον πίνακα του άρθρου 5 της αριθμ. 401/48520/29.3.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/1226/02.4.2018)

2. εκτρέφουν ζώα των εν λόγω φυλών στις συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης της χώρας, όπως αυτές φαίνονται στο άρθρο 5 της αριθμ. 401/48520/29.3.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/1226/02.4.2018)

3. εκτρέφουν ζώα εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής στην οποία ανήκουν.

Οι δεσμεύσεις που έχουν οι δικαιούχοι είναι οι εξής:

1. Να διατηρούν τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων ένταξης για μία πενταετία. Είναι δυνατή η αντικατάσταση των ζώων που εντάχθηκαν αρχικά με ζώα της ίδιας φυλής, εφόσον ο συνολικός αριθμός των ζώων κατά τη διάρκεια της πενταετίας παραμένει τουλάχιστον αυτός που αναφέρεται κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

2. Να αποδέχονται και να διευκολύνουν την πραγματοποίηση των ελέγχων από τις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές.

3. Όλα τα ζώα που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να φέρουν σήμανση (ενώτια, βώλους, κλπ), όπως προβλέπεται από την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

4. Στην περίπτωση των ιπποειδών, θα πρέπει να φέρουν αναγνωριστικό στοιχείο, το οποίο να αντιστοιχεί μονοσήμαντα σε συγκεκριμένο κάτοχο/ιδιοκτήτη. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία που διασφαλίζει την αντιστοίχιση του κάθε ιπποειδούς με τον κάτοχο/ιδιοκτήτη του, καθορίζονται με την αριθμ. 428/51088/03.4.2018 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ω61Ν4653ΠΓ-Κ7Λ) του γενικού γραμματέα του ΥΠΑΑΤ.

5. Να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων κέντρων ζωικών γενετικών πόρων για την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων των φυλών στις οποίες ανήκουν τα ζώα τους και να εφαρμόζουν όλες τις υποχρεώσεις για την τήρησή του.

6. Στην περίπτωση απομάκρυνσης επιλέξιμων ζώων από την εκμετάλλευση (σφαγή - πώληση), και για οποιαδήποτε μεταβολή, να ενημερώνουν άμεσα και οπωσδήποτε πριν προβούν στην ενέργεια το αρμόδιο ΚΖΓΠ.

7. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να υποβάλλουν κατ΄ έτος αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της αριθμ. 401/48520/29.3.2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/1226/02.4.2018).

8. Ειδικά οι δικαιούχοι με ιπποειδή οφείλουν να καταθέσουν στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π βεβαιώσεις ταυτοποίησης των ιπποειδών τους μέχρι 31-10-2018. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται για το πρώτο έτος εφαρμογής, οι κυρώσεις που αφορούν την παράγραφο 4 του άρθρου 25 της παρούσας. Για το δεύτερο έτος εφαρμογής και για όσα ζώα δεν προσκομίστηκαν οι βεβαιώσεις ταυτοποίησης, αυτές κατατίθενται έως 31-10 - 2019 στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π, διαφορετικά επιβάλλονται εκ νέου οι παραπάνω κυρώσεις. Η εν λόγω διαδικασία επαναλαμβάνεται κατ΄έτος μέχρι τη λήξη της πενταετούς περιόδου δέσμευσης.

9. Τα Κ.Ζ.Γ.Π εξετάζουν την ακρίβεια των στοιχείων των βεβαιώσεων και ακολούθως συμπεριλαμβάνουν τα ανάλογα δεδομένα στα γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα που τηρούν. Η βεβαίωση ταυτοποίησης ιπποειδούς θα καθοριστεί με εγκύκλιο του γενικού γραμματέα του ΥΠΑΑΤ. Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση μεταβολών του ζωικού κεφαλαίου η εν λόγω βεβαίωση κατατίθεται εκ νέου.

10. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να τηρούν φάκελο δικαιούχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας, καθ' όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων και για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα.
 
 
  Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Στα τέλη Μαΐου η προκήρυξη της δράσης «για τις απειλούμενες αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων» Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: