ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Εγκύκλιος για την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2018


Αναρτήθηκε στο Δι@ύγεια η αριθµ. 170306/2913/18-5-2018 (ΑΔΑ: ΩΒ234653Π8-0Φ3) εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος με το σχεδιασμό της υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2018.

To Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας θα χρηµατοδοτήσει κατά το τρέχον έτος τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της Χώρας, προκειµένου αυτές να υλοποιήσουν πρόγραµµα Δασοπροστασίας. Για να ανταποκριθούν οι εν λόγω Υπηρεσίες στα καθήκοντα της εν γένει δασοπροστασίας κυρίως στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, στον έλεγχο της λαθροθηρίας, των καταπατήσεων και γενικά των δασικών ανοµηµάτων αλλά και στην άσκηση των αρµοδιοτήτων αγροτικής ασφάλειας που έχουν αναλάβει, κρίνεται αναγκαίος ο συντονισµός δράσεων ώστε οι διατιθέµενοι πόροι για τη δασική και αγροτική προστασία να αξιοποιούνται στο έπακρον, αναφέρει η εγκύκλιος.

Σύµφωνα µε την σχετική υπουργική απόφαση, ορίζεται το σύνολο ωρών εργασίας µέχρι 381.000 ώρες και κόστος 2.214.320 €, από τις οποίες 174.740 ώρες υπερωριακής απογευµατινής εργασίας σε βάρος του Κ.Α.Ε 0511 µε δαπάνη µέχρι ποσού 1.223.180 € και 206.260 ώρες εργασίας τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες (που αντιστοιχούν σε 62.060 ώρες υπερωρίας και 144.200 ώρες προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής) σε βάρος του ΚΑΕ 0512 µε δαπάνη µέχρι ποσού 991.140 €. Επιπλέον στο πρόγραµµα δασοπροστασίας προβλέπονται δαπάνες για ηµερήσιες αποζηµιώσεις, για εκτός έδρας κινήσεις σε βάρος του ΚΑΕ 0721 µέχρι ποσού 1.848.700€, δαπάνες για διανυκτερεύσεις σε βάρος του ΚΑΕ 0722 µέχρι ποσού 8.000€ και χιλιοµετρικές αποζηµιώσεις και λοιπά έξοδα µετακίνησης σε βάρος του ΚΑΕ 0719 µέχρι ποσού 115.900€, καθώς και δαπάνες για προµήθεια καυσίµων σε βάρος του ΚΑΕ 1511 µέχρι ποσού 321.100€. Κατά συνέπεια, το προβλεπόµενο κόστος του προγράµµατος δασοπροστασίας για το έτος 2018 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 4.508.020€.

Στις ∆ιευθύνσεις ∆ασών χωρίς ∆ασαρχεία και σε κάθε ∆ασαρχείο (103 συνολικά οργανικές µονάδες) θα λειτουργεί κατά την διάρκεια του προγράµµατος και κάθε εργάσιµη ηµέρα, απογευµατινή υπηρεσία καθώς και αντίστοιχη υπηρεσία τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες εργασίας, η οποία θα επιλαµβάνεται προληπτικά και κατασταλτικά για τον έλεγχο καταγγελιών και γενικότερα την δίωξη παραβάσεων που άπτονται των αρµοδιοτήτων της ∆ασικής Υπηρεσίας.

Ο αριθµός των υπαλλήλων που θα συµµετέχουν στις κατά τα ανωτέρω καθοριζόµενες υπηρεσίες, θα είναι ένας (1) έως τρεις (3) ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες, το δυναµικό των υπηρεσιών (µε βάση το συνολικό αριθµό των υπηρετούντων υπαλλήλων στις προαναφερόµενες κατηγορίες και κλάδους προσωπικού) και τις κατανεµηθείσες πιστώσεις. Η απογευµατινή υπηρεσία θα παρέχεται από τις 14:00 έως τις 22:00 κατά τις καθηµερινές και τα Σάββατα. Για την εργασία των Σαββάτων (πρωινή ή απογευµατινή) θα παρέχεται µια ηµέρα ανάπαυσης (ρεπό) την επόµενη εβδοµάδα. Συνεπώς, η εργασία του Σαββάτου αντιµετωπίζεται σαν κανονική ηµέρα της εβδοµάδας, µε χορήγηση ηµέρας ανάπαυσης.

Παράλληλα και για την απρόσκοπτη λειτουργία των ∆ασαρχείων και των ∆ιευθύνσεων ∆ασών άνευ ∆ασαρχείων, τις απογευµατινές ώρες των εργάσιµων ηµερών, τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες και για όλη την διάρκεια του προγράµµατος, θα συµµετέχουν στο συνεργείο επιφυλακής ενδεικτικά, ένας (1) έως δύο (2) δασικοί υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ Γεωτεχνικών ∆ασολόγων ή ΤΕ ∆ασοπόνων και ελλείψει αυτών, από τους κλάδους ∆Ε και ΥΕ ∆ασοφυλάκων, και µόνο στις περιπτώσεις που η συµµετοχή αυτών δεν δηµιουργεί πρόβληµα στην απρόσκοπτη απογευµατινή λειτουργία της υπηρεσίας.

Κατά την διάρκεια του καθηµερινού απογευµατινού ωραρίου αλλά και τις Κυριακές και εξαιρέσιµες, θα πρέπει τουλάχιστον ένας υπάλληλος να παραµένει στην έδρα του ∆ασαρχείου ή της ∆/νσης ∆ασών άνευ ∆ασαρχείου προκειµένου να λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο καθ’ όλη την διάρκεια του ωραρίου εργασίας

Για τα Δασαρχεία και τις ∆ιευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων προβλέπεται η δυνατότητα προγραµµατισµού περιπόλων για την πραγµατοποίηση προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων και την εξέταση καταγγελιών, την πρόληψη πυρκαγιών κλπ. εντός ή εκτός του ανωτέρω ωραρίου εργασίας, όλες τις µέρες της εβδοµάδας. Στη συγκρότηση των περιπόλων θα συµµετέχουν ενδεικτικά δύο (2) υπάλληλοι.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της εγκυκλίου δίνεται ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος και ακολουθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ η κατανοµή των διατιθέµενων πιστώσεων ανά Οργανική Μονάδα (Αποκεντρωμένη, νομό, κ.λπ.).
Σχετικά αρχεία:
Εγκύκλιος 170306/2913/18-5-2018 (ΑΔΑ: ΩΒ234653Π8-0Φ3) Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2018
Υ.Α. 169566/2590/27.4.2018 (Β´ 1578) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2018 και κατανομή πιστώσεων.
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
Εγκύκλιος για την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2018 Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 11:00 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: