ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Σταδιακή κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων ενίσχυσης μέχρι το 2030 ζητούν οι ευρωβουλευτές


Η γεωργική πολιτική της ΕΕ μετά το 2020 πρέπει να είναι πιο έξυπνη, πιο απλή, πιο δίκαιη και πιο βιώσιμη αλλά και καλά χρηματοδοτούμενη και πραγματικά κοινή για να συνεχίσει να παρέχει την επισιτιστική ασφάλεια σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα του μη νομοθετικού ψηφίσματος που ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (COMAGRI) την Τετάρτη με 32 ψήφους υπέρ, πέντε κατά και έξι αποχές. Το εγκριθέν κείμενο, που αποτελεί απάντηση των ευρωβουλευτών στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το μέλλον της διατροφής και της γεωργίας, επιδιώκει να επηρεάσει την προσεχή νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ ή ΚΑΠ) μετά το 2020.

Περισσότερη ευελιξία, αλλά όχι επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ

Οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία για να προσαρμόσουν την αγροτική πολιτική στις ανάγκες τους, αλλά απορρίπτουν τυχόν επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ, που θα μπορούσε να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά. Η γεωργική πολιτική της ΕΕ πρέπει να βασίζεται σε ένα κοινό σύνολο στόχων, κανόνων, εργαλείων και ελέγχων. Σε αυτή τη βάση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να σχεδιάσουν τις εθνικές τους στρατηγικές και να επιλέξουν δράσεις και εργαλεία που θεωρούν ότι είναι τα πιο κατάλληλα για αυτούς, λέει το εγκεκριμένο κείμενο.

Ενώ η μελλοντική γεωργική πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να προάγει τις επιδόσεις και όχι τη συμμόρφωση, οι γεωργικές δραστηριότητες σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να υπόκεινται στα ίδια υψηλά πρότυπα της ΕΕ και η παράβασή τους θα πρέπει να επιφέρει παρόμοιες κυρώσεις, λένε οι ευρωβουλευτές.

Σωστή και δίκαια κατανεμημένη χρηματοδότηση

Για να καταστούν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ περισσότερο βιώσιμες και πλήρως ενσωματωμένες στην κυκλική οικονομία, η προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και των έξυπνων πρακτικών πρέπει να συγκαταλέγονται στις κορυφαίες προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ, λένε οι ευρωβουλευτές. Για το σκοπό αυτό, η γεωργική πολιτική της ΕΕ πρέπει να χρηματοδοτηθεί επαρκώς, πράγμα που σημαίνει τουλάχιστον να διατηρηθεί στο ελάχιστο το τρέχον επίπεδο της ΚΑΠ, υποστηρίζουν.

Η Επιτροπή Γεωργίας επιθυμεί επίσης:
  • να διατηρηθεί η δομή των δύο πυλώνων της ΚΓΠ με άμεσες πληρωμές, πράσινα μέτρα και μέτρα αγοράς στον πρώτο πυλώνα και αγροτική ανάπτυξη στον δεύτερο πυλώνα,
  • οι άμεσες πληρωμές να εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται πλήρως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ,
  • περισσότερα χρήματα για τον δεύτερο πυλώνα για να βοηθήσουν στην αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών,
  • νέα μέθοδο της ΕΕ για τον υπολογισμό των άμεσων πληρωμών μέχρι το 2030 για τη σταδιακή κατάργηση των κριτηρίων ιστορικής στήριξης και για την υποστήριξη περισσότερο εκείνων που παραδίδουν πρόσθετα δημόσια αγαθά,
  • αποτελεσματικότερους τρόπους για να διασφαλιστεί ότι η στήριξη της ΕΕ θα παρέχεται σε πραγματικούς αγρότες,
  • λιγότερα χρήματα για μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις με υποχρεωτικό ανώτατο όριο στην ΕΕ,
  • δίκαιη κατανομή των κονδυλίων της ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που λαμβάνονται από τους δύο πυλώνες και τις διαφορές π.χ. του κόστους παραγωγής ή της αγοραστικής δύναμης,
  • η εθελοντική συνδεδεμένη στήριξη, την οποία τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν στους ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς που τους απασχολούν, να χρησιμοποιηθεί επίσης για την προώθηση στρατηγικά σημαντικών προϊόντων, π.χ. πρωτεϊνούχων καλλιεργειών ή να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου.

Αύξηση της στήριξης των νέων γεωργών

Για να εισέλθει νέο αίμα στον γηράσκοντα γεωργικό τομέα, η Επιτροπή Γεωργίας επιθυμεί να διατηρήσει τις συμπληρωματικές ενισχύσεις των νέων γεωργών και να τις στηρίξει με περαιτέρω ενέργειες. Για παράδειγμα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να προτείνουν συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ μέτρα για να βοηθήσουν τους νεοεισερχόμενους να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν χρηματοδοτικά μέσα για να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε κεφάλαια. Θα πρέπει επίσης να κάνουν καλύτερη δουλειά όσον αφορά τη μείωση της γραφειοκρατίας ή τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων γεωργών στη γη.

Καλύτερα στοχοθετημένα περιβαλλοντικά μέτρα

Η Επιτροπή Γεωργίας επιθυμεί να διατηρήσει τα υποχρεωτικά μέτρα οικολογικού σχεδιασμού, τα οποία συνδέουν τις άμεσες πληρωμές με δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά να γίνουν λιγότερο γραφειοκρατικές και περισσότερο προσανατολισμένες προς τα αποτελέσματα. Τα επονομαζόμενα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα για το κλίμα που προσφέρονται επί του παρόντος από τα κράτη μέλη σε εθελοντική βάση σε γεωργούς που επιθυμούν να κάνουν περισσότερα, πρέπει να απλουστευθούν και να στοχοθετηθούν καλύτερα. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να δημιουργήσουν ένα νέο απλό σύστημα για να ενθαρρύνουν τη μετάβαση των γεωργών σε περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές.

Ισχυρότεροι αγρότες για καλύτερη αντιμετώπιση των κρίσεων

Η μελλοντική ΚΑΠ θα πρέπει να παράσχει πιο άμεση στήριξη στους αγρότες που πλήττονται από τη μεταβλητότητα των εισοδημάτων και των τιμών, να αυξήσει τη διαφάνεια της αγοράς, επεκτείνοντας τα παρατηρητήρια της ΕΕ στον τομέα του γάλακτος, του κρέατος, της ζάχαρης και των καλλιεργειών σε άλλους τομείς, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και αντιμετωπίζοντας αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, λένε οι ευρωβουλευτές.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να τηρούν τα υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα της ΕΕ και δεν πρέπει να τους αποδυναμώσουν. Προτείνουν την εξαίρεση των πλέον ευαίσθητων τομέων από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις και για τα υπόλοιπα επιμένουν στην ενίσχυση των σημερινών μέτρων προώθησης των τροφίμων της ΕΕ στο εξωτερικό.

Οι ιδέες της Επιτροπής Γεωργίας πρέπει τώρα να εξεταστούν από το Κοινοβούλιο κατά τη σύνοδο ολομέλειας της 28ης και 31ης Μαΐου στο Στρασβούργο.
 
 
  Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook & στο twitter
 
Σταδιακή κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων ενίσχυσης μέχρι το 2030 ζητούν οι ευρωβουλευτές Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: