ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας Βουλής: Με την μετατροπή υφιστάμενου ιδρύματος σε πανεπιστημιακό ''εξισώνονται λειτουργικώς η κατάργηση & ένταξη Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστημιακό ίδρυμα''


Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας Βουλής: Θέσπιση κανόνων αξιολόγησης δομών και εκπαιδευτικών ΤΕΙ για την ένταξη στα Πανεπιστήμια. Χρήζει τεκμηρίωσης και θέσπισης κανόνων, οι οποίοι περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και του διδακτικού προσωπικού του ιδρύματος, που πρόκειται να ενταχθούν στο Πανεπιστήμιο

Α. Η μετατροπή υφιστάμενου ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα σε ίδρυμα του τεχνολογικού τομέα δεν είναι επιτρεπτή κατά το Σύνταγμα.

Β. Η μετατροπή υφιστάμενου ιδρύματος του τεχνολογικού τομέα σε αντίστοιχο ίδρυμα του πανεπιστημιακού τομέα αποτελεί εξαιρετική ρύθμιση, η οποία χρήζει επαρκούς τεκμηρίωσης.

Γ. Με την μετατροπή υφιστάμενου ιδρύματος σε πανεπιστημιακό εξισώνονται λειτουργικώς η κατάργηση και ένταξη Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Δ. Τέτοια ένταξη ομοίως χρήζει τεκμηρίωσης και θέσπισης κανόνων, οι οποίοι περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και του διδακτικού προσωπικού του ιδρύματος, που πρόκειται να ενταχθούν στο Πανεπιστήμιο, αλλά και τον απαιτούμενο χρόνο και τις ειδικότερες διαδικασίες μετάβασης, ώστε, αφενός, να εκπληρώνεται εν τοις πράγμασι η προβλεπόμενη πανεπιστημιακή αποστολή και, αφετέρου, να μην ματαιώνεται η τεχνολογική ανώτατη εκπαίδευση, περιλαμβανομένων των εφαρμοσμένων επιστημών.

Τις παραπάνω παρατηρήσεις κάνει η Επιστημονικής Υπηρεσίας Βουλής, επί του Πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας, το οποίο εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής τη Μ. Δευτέρα.


Ειδικότερα η Επιστημονική Επιτροπή αναφέρει στην έκθεσή της:


Με το Μέρος Α ́ προτείνεται η κατάργηση των Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και η ένταξή τους σε υφιστάμενα ή ιδρυόμενα Πανεπιστήμια.

Το νομοσχέδιο εκκινεί από την αντίληψη ότι η διάκριση στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης μεταξύ ιδρυμάτων τεχνολογικής και θεωρητικής κατεύθυνσης είναι παρωχημένη. Περαιτέρω, κατά την αιτιολογική έκθεση, «το Σύνταγμα δεν εισάγει διάκριση της ανώτατης εκπαίδευσης σε τεχνολογική και θεωρητική και ως εκ τούτου δεν επιβάλλει την ύπαρξη και παροχή διακριτής ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης και μάλιστα από διακριτά ιδρύματα» (σελ. 1). Για αυτόν τον λόγο, η προτεινόμενη μεταρρύθμιση στηρίζεται στην ένταξη των καταργούμενων Τ.Ε.Ι. σε πανεπιστημιακά ιδρύματα με σκοπό τον συνδυασμό της θεωρητικής γνώσης των Πανεπιστημίων με την τεχνολογική εμπειρία των Τ.Ε.Ι. (σελ. 3 της αιτιολογικής έκθεσης).

Εν προκειμένω - ανεξαρτήτως του εάν έχει ή όχι συνταγματική κατοχύρωση η νομοθετική διάκριση μεταξύ Πανεπιστημίων και ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα, η οποία πάντως αποτυπώνεται κατά τα ανωτέρω στις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 4485/2017 - δεν αμφισβητείται ότι το περιεχόμενο της ανώτατης εκπαίδευσης περιλαμβάνει και «τις εφαρμογές των σύγχρονων επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών συνδυάζοντας την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με την υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση» (άρθρο 4 παρ. 2 ν. 4485/2017). Επομένως, υπό οποιαδήποτε εκδοχή, η επιχειρούμενη οργανωτική ενοποίηση, και δη σε μείζονα κλίμακα, των δύο τομέων, δεν πρέπει να οδηγεί κατ’ αποτέλεσμα σε ματαίωση ή υποβάθμιση της τεχνολογικής ανώτατης εκπαίδευσης, στην οποία, σημειωτέον, περιλαμβάνεται και η υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.


Περαιτέρω, συμφώνως προς το άρθρο 16 παρ. 5 εδ. (γ) του Συντάγματος, επιτρέπεται η συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Όπως έχει επισημανθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής (βλ., την έκθεση της 31.7.2018 επί του νομοσχεδίου «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» - ν. 4559/2018, και την έκθεση της 23.8.2018 επί του νομοσχεδίου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» - ν. 4521/2018), η διάταξη αυτή ουδέν αναφέρει περί μετατροπής. Η έννοια της μετατροπής εισήχθη από τον κοινό νομοθέτη για την ένταξη ανώτερων σχολών στην κατηγορία της ανώτατης εκπαίδευσης, στο ρυθμιστικό εύρος της οποίας ο συντακτικός νομοθέτης δεν περιελάμβανε τα εν λόγω ιδρύματα. Επομένως, η έννοια της μετατροπής είχε και έχει ως περιεχόμενο την αναβάθμιση του καθεστώτος της παρεχόμενης εκπαίδευσης και όχι την αλλοίωση της συνταγματικής προστασίας του πανεπιστημιακού τομέα, τον οποίο και είχε υπόψη του ο συντακτικός νομοθέτης. Kατά τα ανωτέρω, η μετατροπή υφιστάμενου ιδρύματος του πανεπιστημιακού τομέα σε ίδρυμα του τεχνολογικού τομέα δεν είναι επιτρεπτή κατά το Σύνταγμα. Η μετατροπή υφιστάμενου ιδρύματος του τεχνολογικού τομέα σε αντίστοιχο ίδρυμα του πανεπιστημιακού τομέα αποτελεί εξαιρετική ρύθμιση, η οποία χρήζει επαρκούς τεκμηρίωσης.

Με την μετατροπή υφιστάμενου ιδρύματος σε πανεπιστημιακό εξισώνονται λειτουργικώς η κατάργηση και ένταξη Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστημιακό ίδρυμα. Τέτοια ένταξη ομοίως χρήζει τεκμηρίωσης και θέσπισης κανόνων, οι οποίοι περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και του διδακτικού προσωπικού του ιδρύματος, που πρόκειται να ενταχθούν στο Πανεπιστήμιο, αλλά και τον απαιτούμενο χρόνο και τις ειδικότερες διαδικασίες μετάβασης, ώστε, αφενός, να εκπληρώνεται εν τοις πράγμασι η προβλεπόμενη πανεπιστημιακή αποστολή και, αφετέρου, να μην ματαιώνεται η τεχνολογική ανώτατη εκπαίδευση, περιλαμβανομένων των εφαρμοσμένων επιστημών.Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας Βουλής: Με την μετατροπή υφιστάμενου ιδρύματος σε πανεπιστημιακό ''εξισώνονται λειτουργικώς η κατάργηση & ένταξη Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστημιακό ίδρυμα'' Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 10:07 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: