ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Η ΚΑΠ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020: Τα βασικά σημεία της μεταρρύθμισης
Της Χρυσούλας Θεοδωρίδου, Τμήμα ΚΑΠ & Ευρωπαϊκών Σχέσεων, ΥΠΑΑΤ

Γενικό πλαίσιο
2 Μαΐου 2018: Προτάσεις Ε. Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ
1 Ιουνίου 2018: Νομοθετικές προτάσεις Ε. Επιτροπής για την ΚΑΠ μετά το 2020
– Πρόταση κανονισμού για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ
– Πρόταση κανονισμού για τη χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΑΠ
– Πρόταση τροποποίησης των Καν. 1308/13 (Κ.Ο.Α), 228/13, 229/13 (Μ.Ν.Α.) & 241/2014

Τι προηγήθηκε;
 • Φεβρουάριος-Μάιος 2017: Δημόσια διαβούλευση Ε. Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της ΚΑΠ
 • Ιούνιος 2017: Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ
 • Νοέμβριος 2017: Ανακοίνωση της Ε. Επιτροπής για το Μέλλον των Τροφίμων & της Γεωργίας
 • Δεκέμβριος 2017: Έναρξη συζητήσεων για την ΚΑΠ μετά το 2020 στο Συμβούλιο Υπουργών
 • Φεβρουάριος 2018: Έναρξη συζητήσεων για το ΠΔΠ μετά το 2020, Σύνοδος Κορυφής

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027

Προκλήσεις & προτεραιότητες ΕΕ
Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου
Μετανάστευση, προσφυγικό, εσωτερική & εξωτερική ασφάλεια, άμυνα
Κλιματική αλλαγή/περιβάλλον

→Πιέσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ
→Μειώσεις στον προϋπολογισμό της ΚΑΠ μετά το 2020

ΠΔΠ: Αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου


Προϋπολογισμός για την ΚΑΠ μετά το 2020
365 δις ευρώ για την περίοδο 2021-2027
Μείωση περίπου 5% σε τρέχουσες τιμές ή 15% σε σταθερές τιμές, σε σύγκριση με τρέχουσα περίοδο
Ελλάδα: 18,263 δις € (τρέχουσες τιμές)
14,255 δις € για τις άμεσες ενισχύσεις
3,567 δις € για την αγροτική ανάπτυξη και
440 εκ. € για τα επιχειρησιακά προγράμματα

Τι ποσοστό αφιερώνει ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την ΚΑΠ;

Περίοδος 2014-2020: 37.6% (EΕ-28) Περίοδος 2021-2027: 28.5% (ΕΕ-27)


Νέο μοντέλο λειτουργίας
Από τη συμμόρφωση στις επιδόσεις: περισσότερο στοχευμένες ενισχύσεις στη βάση αποτελεσμάτων και επιδόσεων
Αυξημένη φιλοδοξία για περιβάλλον και κλίμα
Αυξημένη επικουρικότητα: εξισορρόπηση αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΕ & κ-μ
Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ: κοινός στρατηγικός σχεδιασμός Πυλώνα Ι & ΙΙ (άμεσες ενισχύσεις & αγροτική ανάπτυξη &επιχειρησιακά προγράμματα Κ.Ο.Α.)
Συνοχή, συμπληρωματικότητα μεταξύ των Πυλώνων και των παρεμβάσεων
Αλληλεπίδραση με εθνικές πολιτικές

Γενικοί στόχοι

– Έξυπνος, ανθεκτικός & διαφοροποιημένος γεωργικός τομέας, διασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας
– Περιβαλλοντική φροντίδα & δράση για το κλίμα και συμβολή στους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ
– Κοινωνικο-οικονομικός ιστός των αγροτικών περιοχών

Ειδικοί στόχοι

Οικονομικοί

– Βιώσιμα γεωργικά εισοδήματα & ανθεκτικότητα για τη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας
– Προσανατολισμός προς την αγορά & ανταγωνιστικότητα, με μεγαλύτερης εστίαση σε έρευνα, τεχνολογία & ψηφιοποίηση
– Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αγροδιατροφική αλυσίδα

Περιβάλλον & Κλίμα

– Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής & προσαρμογή, βιώσιμη ενέργεια
– Βιώσιμη ανάπτυξη & αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων
– Προστασία της βιοποικιλότητας, διατήρηση οικοτόπων και τοπίων

Κοινωνικοί

– Εγκατάσταση νέων γεωργών
– Απασχόληση, κοινωνική ένταξη & τοπική ανάπτυξη, βιο-οικονομία &βιώσιμη δασοκομία
– Υγιεινά, ασφαλή, θρεπτικά & βιώσιμα τρόφιμα, σπατάλη των τροφίμων &καλή μεταχείριση των ζώων

Οριζόντιος στόχος

Εκσυγχρονισμός: προώθηση γνώσης, καινοτομίας και ψηφιοποίησης στη γεωργία και στις αγροτικές περιοχές, ενθάρρυνση υιοθέτησης


Ορισμοί

Πραγματικός γεωργός
 • Υποχρεωτική εφαρμογή
 • Η γεωργική δραστηριότητα να αποτελεί σημαντικό μέρος των συνολικών οικονομικώνδραστηριοτήτων ή η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα να είναι γεωργική, χωρίς νααποκλείονται οι γεωργοί με πολλαπλές δραστηριότητες

Νέος γεωργός

 • Έως 40 ετών
 • Επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες ως υπεύθυνος της γεωργικής εκμετάλλευσης
 • Κατάλληλη εκπαίδευση ή / και δεξιότητεςΑιρεσιμότητα (conditionality) – Γραμμή βάσης

– Ενοποίηση πολλαπλής συμμόρφωσης και πρασινίσματος, εισαγωγή νέων υποχρεώσεων (πχ. Οδηγία για τα νερά, τυρφώνες/υγρότοποι) & κατάργησηάλλων
– Τήρηση απαιτήσεων και προτύπων που αφορούν στο περιβάλλον και στο κλίμα, στη δημόσια υγεία, στην υγεία των ζώων και των φυτών, στην καλή μεταχείριση των ζώων, στην καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση
– Δεν προβλέπονται εξαιρέσεις (π.χ. μικρο-καλλιεργητές)

Σύστημα Γεωργικών Συμβουλών

Αιρεσιμότητα, απαιτήσεις Οδηγιών, αντιμικροβιακή αντοχή, διαχείριση κινδύνων, καινοτομία, ψηφιακές τεχνολογίες, κλπ.

Μείωση των άμεσων ενισχύσεων (capping): κλιμακωτά πάνω από 60.000€ & πλήρης μείωση άνω των 100.000€
Κατά προτεραιότητα προς αναδιανεμητική ή άμεσες ενισχύσεις ή αγροτική ανάπτυξη.


Παρεμβάσεις Άμεσων Ενισχύσεων

Βασική εισοδηματική ενίσχυση
Συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική ενίσχυση από μεγαλύτερες προς μικρότερες & μικρο-μεσαίες εκμεταλλεύσεις
Συμπληρωματική εισοδηματική ενίσχυση για τους νέους γεωργούς
Ενίσχυση για μικρο-καλλιεργητές
ΝΕΟ: Σχήματα για το περιβάλλον και το κλίμα (οικολογικά σχήματα)
Συνδεδεμένη ενίσχυση
Ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία)


Τομεακές παρεμβάσεις
 • Oπωροκηπευτικά
 • Mελισσοκομικά προϊόντα
 • Αμπελοοινικός τομέας
 • Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές
 • Λυκίσκος

Νέο: Άλλοι τομείς

 • Παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης
 • Περιβαλλοντικές και κλιματικές ή άλλες δεσμεύσεις
 • Περιοχές με φυσικούς ή άλλους περιορισμούς
 • Μειονεκτικές περιοχές λόγω συγκεκριμένων υποχρεωτικών απαιτήσεων
 • Επενδύσεις
 • Εγκατάσταση νέων γεωργών και σύσταση αγροτικών επιχειρήσεων
 • Εργαλεία διαχείρισης κινδύνων
 • Συνεργασία
 • Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών


Χρηματοδοτικές κατανομές

 • Παρεμβάσεις άμεσων ενισχύσεων (ΕΓΤΕ)
 • Συνδεδεμένη ενίσχυση έως 10% + 2%πρωτεϊνούχες καλλιέργειες
 • Τουλάχιστον 2% των άμεσων ενισχύσεων γιατο στόχο της προσέλκυσης νέων γεωργών
 • Έως 3% για τομεακές παρεμβάσεις σε«άλλους τομείς»

Παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

-Τουλάχιστον 30% για περιβαλλοντικές/κλιματικές δεσμεύσεις
-Τουλάχιστον 5% για την τοπική ανάπτυξη, LEADER
-Έως 4% για τεχνική βοήθεια


Ευελιξία μεταξύ Πυλώνων

-Έως 15% μεταξύ άμεσων ενισχύσεων και αγροτικής ανάπτυξης και αντίστροφα
-Έως 15% από άμεσες σε αγροτική ανάπτυξη μόνο για περιβαλλοντικούς/κλιματικούς στόχους
– 2% για τους νέους γεωργούς από άμεσες ενισχύσεις σε αγροτική ανάπτυξη
Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης & ανώτατα ποσοστά έντασης ενίσχυσης
 • 100 % του ύψους ενίσχυσης λόγω πρόσθετων δαπανών και διαφυγόντων εισοδημάτων, για τις δεσμεύσεις για το περιβάλλον, το κλίμα και λοιπές δεσμεύσεις διαχείρισης ,
 • 100 % των πρόσθετων δαπανών και των διαφυγόντων εισοδημάτων, που συνδέονται με τα μειονεκτήματα στις περιοχές με φυσικούς ή άλλους περιορισμούς
 • 100 % των πρόσθετων δαπανών και των διαφυγόντων εισοδημάτων, που συνδέονται με τα μειονεκτήματα στις συγκεκριμένες περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα ανά περιοχή, λόγω συγκεκριμένων υποχρεωτικών απαιτήσεων
 • έως 75% των επιλέξιμων δαπανών για τις επενδύσεις
 • έως 70% των επιλέξιμων δαπανών για τα Εργαλεία Διαχείρισης Κινδύνων
 • έως75% των επιλέξιμων δαπανών για την Ανταλλαγή Γνώσεων και Πληροφοριών
 • έως 100.000€ για την εγκατάσταση νέων γεωργών & τη σύσταση αγροτικών επιχειρήσεω

Χρηματοδοτικές κατανομές

Τομεακές παρεμβάσεις
Οίνος: 23.030.000 €/έτος
Μελισσοκομία: 6.162.645 €/έτος
Ελαιόλαδο: 10.666.000 €/έτος-Δυνατότητα μεταφοράς στις άμεσες ενισχύσεις
Οπωροκηπευτικά:

-Τουλάχιστον το 20% των δαπανών για περιβάλλον & κλίμα
-Χρηματοδοτική συνδρομή ΕΕ: 4,1% της εμπορευθείσας αξίας για Ο.Π. 4,5% για ενώσεις Ο.Π. και 5% για διακρατικές Ο.Π. ή διεθνικές ενώσεις Ο.Π.
Έως 3% των άμεσων ενισχύσεων για τομεακές παρεμβάσεις σε «άλλους τομείς»


Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα

Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης: Χορήγηση με τη μορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο

Καθεστώς βασικής ενίσχυσης: Τα κ-μ που εφαρμόζουν το καθεστώς, μπορούν να αποφασίσουν τη συνέχιση χορήγησης της βασικής ενίσχυσης βάσει δικαιωμάτων ενίσχυσης. Εάν όχι, τα δικαιώματα ενίσχυσης λήγουν στις 31/12/2020Περιφερειακό σύστημα και στις δύο περιπτώσεις: Διαφοροποίηση του ποσού της βασικής ενίσχυσης μεταξύ ομάδων περιοχών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες κοινωνικοοικονομικές ή αγρονομικές συνθήκες


Εσωτερική σύγκλιση

Καθεστώς βασικής ενίσχυσης
Συνέχιση της εσωτερικής σύγκλισης
Το αργότερο έως το έτος 2026, όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης θα πρέπει να έχουν αξία τουλάχιστον 75% του μέσου προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για το έτος υποβολής αιτήσεων το 2026
Τα κ-μ μπορούν να καθορίσουν μέγιστη μείωση που δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 30%

Εθνικό απόθεμα δικαιωμάτων ενίσχυσης
Προτεραιότητα σε νέους γεωργούς ή νεοεισερχόμενους
Χορήγηση Δ.Ε. ή αύξηση της αξίας των Δ.Ε.


Εξωτερική σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων

Πρόταση Ε. Επιτροπής: Τα επίπεδα των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο

μεταξύ των κ-μ θα συνεχίσουν να συγκλίνουν

Για όλα τα κ-μ με άμεσες ενισχύσεις κάτω του 90% του μέσου όρου της ΕΕ-27, το χάσμα μεταξύ του σημερινού επιπέδου τους και του 90% του μέσου όρου των άμεσων ενισχύσεων της ΕΕ θα κλείσει κατά 50%

Η σύγκλιση θα χρηματοδοτηθεί από όλα τα κ-μ

Απόφαση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου


Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ από τα κ-μ
Εταιρική σχέση με αρμόδιες περιφερειακές/τοπικές αρχές, ιδίως για περιβάλλον/κλίμα,διαβούλευση
Δομή: Αξιολόγηση αναγκών, στρατηγική παρέμβασης, κοινά στοιχεία & περιγραφή παρεμβάσεων, στόχοι και οικονομικά σχέδια, διακυβέρνηση & συντονισμός, στοιχεία εκσυγχρονισμού της ΚΑΠ, απλούστευσης & μείωσης διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους
Υποβολή του ΣΣ της ΚΑΠ στην Ε. Επιτροπή έως 1/1/2020 (?)
Έγκριση εντός 8 μηνών
Αίτημα τροποποίησης μια φορά/έτος, ενδεχόμενες εξαιρέσειςΠαρακολούθηση & αξιολόγηση των επιδόσεων του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ (Πλαίσιο επιδόσεων)
Κοινοί δείκτες πλαισίου, εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων
Στόχοι και ετήσια ορόσημα
Εκ των προτέρων, ενδιάμεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις
Ετήσια έκθεση επιδόσεων έως 15/2 (ποσοτικά & ποιοτικά στοιχεία)

& ετήσια εκκαθάριση επιδόσεων
Αποκλίσεις δεικτών αποτελέσματος πάνω από 25% από τιμή οροσήμου

→Σχέδιο δράσης/Αναστολή πληρωμών/Μειώσεις πληρωμών


Που βρισκόμαστε σήμερα;
Συνεχίζονται οι συζητήσεις για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Συνεχίζεται η εξέταση των νομοθετικών προτάσεων για την ΚΑΠ μετά το 2020 στο Συμβούλιο
Έκθεση Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ε.Κ. (Απρίλιος

2019). Ενδεχόμενες νέες τροπολογίες & έγκριση από Ολομέλεια Ε.Κ.
Διαπραγματεύσεις μεταξύ συν-νομοθετών (Συμβούλιο/Ε.Κοινοβούλιο)
Πρόταση μεταβατικής περιόδου ενός έτους από την Ε. Επιτροπή στις 31/10/2019* Το παρόν κείμενο είναι από την ημερίδα προετοιμασίας για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021-2027, που πραγματοποιήθηκε στη Βέροια 11/11 και στην Κοζάνη 12/11/2019
  Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Η ΚΑΠ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020: Τα βασικά σημεία της μεταρρύθμισης Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 1:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: