ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Σε παράλληλο σύμπαν η ΠΟΓΕΔΥ...Ανακοίνωση για τα κολέγια με ολίγον ΤΕΙ...Δείτε την ανακοίνωση της ΠΟΓΕΔΥ (Γεωτεχνικοί ΠΕ- μέλη ΓΕΩΤΕΕ με GRECOMASTER) -Ανακοίνωση για τα κολέγια με ολίγον ΤΕΙ...
ΘΕΜΑ: «Μεθόδευση αναγνώρισης των τίτλων σπουδών Κολεγίων ως τίτλων σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης με παράλληλη υποτίμηση των πτυχίων των πενταετών Γεωτεχνικών σχολών επιπέδου integrated master »

Κυρία και Κύριοι Υπουργοί

Στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας που έγινε στις 31-1-2020 στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ άλλων θεμάτων συζητήθηκαν και οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των τίτλων σπουδών των ιδιωτικών Κολεγίων με ουσιαστικά παράλληλη υποβάθμιση των πτυχίων των πενταετών Γεωτεχνικών σχολών επιπέδου integrated master.

Συγκεκριμένα με την ψήφιση των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν. 4653/2020, οι οποίες αφορούν τα προσόντα του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαπιστώνεται ότι υλοποιήθηκε ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια υποβάθμισης των τίτλων σπουδών που απονέμουν τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και δη αυτά που απονέμουν ενιαίους και αδιάσπαστους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (integrated master). 
Η ΠΟΓΕΔΥ εκφράζει την πλήρη και κάθετη αντίθεσή της όχι μόνο με την δρομολογούμενη με τον ως άνω Νόμο υποβάθμιση των απαιτούμενων 2 προσόντων των εκπαιδευτικών, αλλά και με την εφαρμογή, χωρίς την τήρηση οποιωνδήποτε ακαδημαϊκών προϋποθέσεων ή κανόνων, της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας αλλοδαπών τίτλων σπουδών, μια διαδικασία που έχει «εφευρεθεί» για την αναγνώριση των πτυχίων που χορηγούν τα ελληνικά Κολέγια μέσω ξένων πανεπιστημίων. 
Η συγκεκριμένη διαδικασία αναγνώρισης επί της ουσίας συντελείται ουσιαστικά αυτοματοποιημένα σε όλους τους επιστημονικούς τομείς και ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων χωρίς κανείς να υπεισέρχεται στην ουσία των πιστοποιούμενων προσόντων.

Πέραν των ανωτέρω σημειώνουμε πως η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) στο προαναφερόμενο όργανο (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) εξομοιώνει το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των διπλωματούχων των Πανεπιστημίων με αυτό των αποφοίτων Κολλεγίων, χωρίς την απαραίτητη διαβάθμιση Τεχνικής Ευθύνης και ως εκ τούτου εγείρει σημαντικά θέματα αντισυνταγματικότητας αλλά και απαξίωσης της δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η Ομοσπονδία μας – σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα πρωτοβάθμια σωματεία της και το ΓΕΩΤΕΕ - υπερασπίζοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα των συναδέλφων, με γνώμονα την Τεχνική Ευθύνη και το δημόσιο συμφέρον, δεν θα επιτρέψει την απαξίωση των διπλωμάτων των ενιαίων 5ετών αδιάσπαστων προγραμμάτων σπουδών των Πανεπιστημιακών Σχολών της χώρας αποδεχόμενη την αποσύνδεση της άσκησης του επαγγέλματος του Γεωπόνου και του Δασολόγου από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών και της αναντιστοιχίας του Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών της χώρας μας με τους τίτλους σπουδών που χορηγούνται σε Πανεπιστήμια και ιδιωτικά κολέγια άλλων κρατών της Ε.Ε. Η ανάληψη δε της τεχνικής ευθύνης στο ανώτατο επίπεδο νοείται μόνο από διπλωματούχους Γεωπόνους και Δασολόγους. 
Τουναντίον, θα ασκήσουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο τον θεσμικό, επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο ώστε η πολιτική άκριτης εμπορευματοποίησης της παιδείας και νομοθετικής εξίσωσης διαφορετικών επιπέδων επιστημονικής γνώσης να καταργηθεί στην πράξη. Οι όποιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με μελέτη, προετοιμασία, διεξοδικές συζητήσεις και τεκμηρίωση, προκειμένου να υπάρξει μια ουσιαστική τριτοβάθμια εκπαίδευση και να αποφεύγονται οι συγχύσεις όπως έχει επιφέρει η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση εξίσωσης Πανεπιστημίων και Α.Τ.Ε.Ι και τώρα πλέον και των ιδιωτικών Κολεγίων .

Τέλος, όπως και με το με αρ. 1350/10-12-2019 πρόσφατο έγγραφό μας προς τον κ. Υπ. Εσωτερικών επισημάναμε, η απαξίωση και ισοπέδωση των πενταετών πτυχίων μας συνεχίζεται περαιτέρω και επεκτείνεται στην αντιμετώπισή τους εντός του δημοσίου τομέα. 
Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που μεταξύ άλλων θα αφορά και τις κρίσεις και την μοριοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων για την κατάληψη θέσεων ευθύνης υποβαθμίζει τον ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ( integrated master) που λαμβάνουν οι απόφοιτοι των πενταετούς διάρκειας σπουδών γεωτεχνικών και πολυτεχνικών σχολών της χώρας ( δηλ. κυρίως οι Γεωπόνοι, Δασολόγοι και οι Μηχανικοί). 
Ουσιαστικά με την ύποπτη και περίεργη αυτή μεθόδευση ένας 3 υπάλληλος απόφοιτος πενταετούς πανεπιστημιακής σχολής με integrated master (π.χ Γεωπόνος ή Δασολόγος), όταν πρόκειται να κριθεί για μία θέση ευθύνης που έχει δικαίωμα να συμμετέχει και απόφοιτος ΤΕΙ ( π.χ τεχνολόγος γεωπονίας ή Δασοπόνος), είναι δυνατόν να έχει λιγότερα μόρια εάν ο τεχνολόγος κατέχει ένα ετήσιας διάρκειας μεταπτυχιακό τίτλο. 
Δηλαδή ο απόφοιτος ΤΕΙ, με πέντε – πιθανά και λιγότερα εάν είναι απόφοιτος παλαιότερων ετών – συνολικά μαζί με το μεταπτυχιακό του έτη σπουδών, λαμβάνει περισσότερα μόρια από τον απόφοιτο ΑΕΙ με τα ίδια και περισσότερα έτη σπουδών και ενώ και οι δύο κατέχουν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο. Το αποτέλεσμα αυτής της στρέβλωσης είναι κάποιος που έχει τελειώσει ΤΕΙ σε τρία ή τέσσερα χρόνια και έχει κάνει ένα χρόνο μεταπτυχιακό λαμβάνει 100+150=250 μόρια, ενώ ένας Γεωπόνος ή Δασολόγος που έχει σπουδάσει 5 χρόνια λαμβάνει 100 μόρια για το πτυχίο και 50 μόρια για το integrated master, άρα στο σύνολο 150 μόρια. 
Δεν είναι παράλογο και εντελώς αναξιοκρατικό αυτό; Εννοείται πως υποστηρίζουμε πως το integrated master πρέπει να λαμβάνει τα ίδια μόρια που έχουν όλοι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι και συγκεκριμένα να θεωρείται για όσους τον κατέχουν ως ο πρώτος μεταπτυχιακός τίτλος και συνολικά ως ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος να λαμβάνει τουλάχιστον 250 μόρια (100 ως βασικός τίτλος και 150 ως πρώτος μεταπτυπτυχιακός).

Κυρία και Κύριοι Υπουργοί

Από την παράθεση των ανωτέρω γίνεται αντιληπτό πως μία κυβέρνηση που διακηρυγμένη θέση της είναι η επίτευξη της ΄΄ Αριστείας ΄΄ και προφανώς αυτών που την προσεγγίζουν, τα πολιτικά στελέχη της από διαφορετικά υπουργεία προωθούν συντεταγμένα την απαξίωση και την υποβάθμιση των ακαδημαϊκών προσόντων, την αμοιβή της μετριότητας και την προώθηση ΄΄ επιστημόνων΄΄ με πτυχία από τα ΄΄ πανέρια ΄΄ των ιδιωτικών Κολεγίων!

Σας καλούμε να σταματήσετε την απαξίωση της δημόσιας παιδείας, την ισοπέδωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των Γεωτεχνικών επιστημόνων και την περίεργη αντιμετώπιση και υποβάθμιση των σπουδών πενταετούς διάρκειας των Γεωπόνων και Δασολόγων ειδικότερα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και συνεργασία.
  Συνημμένα αρχεία: ANAKOINWSH_POGEDY_GIA_KOLEGIA_TEI.pdf 

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Σε παράλληλο σύμπαν η ΠΟΓΕΔΥ...Ανακοίνωση για τα κολέγια με ολίγον ΤΕΙ... Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 9:22 π.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: