ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

recent

Η πρόταση της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. για την αντιστοίχιση των Πτυχίων Τ.Ε.Ι. με τα Πτυχία των Πανεπιστημιακών Τμημάτων


Η πρόταση της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) για την αντιστοίχιση των Πτυχίων Τ.Ε.Ι. με τα Πτυχία των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που ιδρύθηκαν μετά από κατάργηση , απορρόφηση, ή συγχώνευση ιδρυμάτων και Τμημάτων Τ.Ε.Ι. και η ένταξη τους στον Πανεπιστημιακό Τομέα των Α.Ε.Ι.

                                                                                                      Αθήνα , 25 Ιουνίου 2020

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ.

(Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών)

για την

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΕΙ και ιδιαίτερα των ΠΤΥΧΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

προς τα πτυχία των νέων ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΑΝ

ΜΕΤΑ ΑΠΌ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Ή ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

και ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

και ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Το ζητούμενο της πρότασης είναι η αποκατάσταση της σύνδεσης των Πτυχιούχων των καταργηθέντων Ιδρυμάτων και Τμημάτων του Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) με τα Πανεπιστήμια και Πανεπιστημιακά Τμήματα, ίδιου, όμοιου ή συναφούς ή σχετικού επιστημονικού πεδίου, όπως ακριβώς έχει συμβεί στο παρελθόν σε όμοιες ή ανάλογες περιπτώσεις.

Στην προκειμένη περίπτωση, και όσον αφορά τα Τμήματα Γεωπονίας, η αντιστοίχιση αφορά αποφοίτους από την ίδρυση των Τμημάτων με τον Ν. 1404, και αποφοίτους μετά τον Ν. 2916 και το «Σχέδιο Αθηνά» (2013), που οδήγησαν σε μετονομασίες Τμημάτων και τελικά στην Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων με συγχώνευση Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές της πρότασης της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. αφορούν όλα τα καταργηθέντα τμήματα Τ.Ε.Ι., και γεφυρώνουν τις διαφορές για τμήματα τετραετούς και πενταετούς φοίτησης, όπως έγινε κατά το παρελθόν.

Ζητούμενα Προβλήματα προς επίλυση

1. Οι αλλεπάλληλες μετονομασίες Τμημάτων ΤΕΙ, που έγιναν στην προσπάθεια επικαιροποίησης του επιστημονικού πεδίου που θεράπευαν, οδήγησαν σε προβλήματα μη αντιστοίχισης επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους τους, όσον αφορά τα υφιστάμενα επαγγελματικά δικαιώματα παλαιότερων αποφοίτων που προέκυπταν από τα ψηφισθέντα από το 1989 και μετά Προεδρικά Διατάγματα(ΠΔ).

Σε αυτή την περίπτωση, ενώ μεν το επιστημονικό αντικείμενο ήταν σχεδόν ίδιο, η μεταβολή της ονομασίας από την Πολιτεία, δεν προέβλεψε την σύνδεση με τα δεδομένα της προηγούμενης ονομασίας (μεταβατικές διατάξεις).

2. Η κατάργηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα με την νομοθεσία που υιοθετήθηκε για τα ΑΕΙ μετά το 2018, οδήγησε στην δημιουργία Πανεπιστημιακών Τμημάτων που απορρόφησαν το επιστημονικό πεδίο των καταργηθέντων Τεχνολογικών Τμημάτων.

Σε αυτή την περίπτωση, η κατάργηση αφορούσε Τμήματα Α.Ε.Ι. (Τεχνολογικού Τομέα) και η ίδρυση αφορούσε Τμήματα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημιακού Τομέα).

Η περίπτωση αυτή είναι απολύτως ταυτόσημη με την περίπτωση των Σχολών Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Α.Β.Σ.Π., Π.Σ.Π.Ε. , Χ.Σ.Ο.Ο., Α.Γ.Σ. και Α.Γ.Σ.Α. (δεκαετία 80΄) που εντάχθηκαν στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Σε αυτές τις περιπτώσεις Ιδρύματα και Σχολές Α.Ε.Ι. μη πανεπιστημιακές, μετατράπηκαν σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με ανάλογη διάρθρωση. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι απόφοιτοι και οι φοιτητές των Τμημάτων που καταργήθηκαν, ακολούθησαν με νομοθετικές ρυθμίσεις (μεταβατικές διατάξεις και Προεδρικά Διατάγματα) τα νέα Τμήματα στα Ιδρύματα που δημιουργήθηκαν, χωρίς εμπόδια.

Την ίδια εποχή (δεκαετία 80’), επίσης συνέβησαν και οι εξής αλλαγές :

α. Σχολές Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, (ΚΑΤΕΕ) που ανήκαν στην επαγγελματική εκπαίδευση, μη τριτοβάθμια, καταργήθηκαν και οι φοιτητές και απόφοιτοι τους εντάχθηκαν μέσα από νομοθετικά καθορισμένες διαδικασίες Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.) στα νέα Τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που Ιδρύθηκαν στην Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση που πλέον θεράπευε επιστημονικά αντικείμενα.

β. Καταργήθηκαν οι Εθνικές Ακαδημίες Σωματικής αγωγής (τριετούς φοιτήσεως μη ανώτατες) και εντάχθηκαν στα Τμήματα Φυσικής Αγωγής των Πανεπιστημίων (τετραετούς φοιτήσεως). Η περίπτωση των Ε.Α.Σ.Α. έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενώ στην αρχή ιδρύθηκαν με τριετή διάρκεια και πρόθεση να είναι Α.Ε.Ι. , αυτό δεν έγινε δυνατό, καθώς το Σύνταγμα (αρ. 16) ορίζει ότι η Ανώτερη Εκπαίδευση είναι έως τρία έτη.

- Σημείωση : Στην λεπτομέρεια αυτή, εδράζεται και το «επιχείρημα» που υποστήριζε ότι τα Τ.Ε.Ι. δεν ήταν εξ αρχής ανώτατες σχολές, το οποίο όμως λύνεται με τον Ν 2916. Ο Ν 1404 περιγράφει σαφώς ότι τα Τμήματα Τ.Ε.Ι .ήταν από την αρχή Ανώτατα καθώς στο 7ο εξάμηνο σπουδών προβλέπεται η άσκηση στο επάγγελμα και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, και ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος σπουδών. Επομένως αφού η συνολική διάρκεια σπουδών είναι άνω τα τριών ετών, τα Τεχνολογικά Ιδρύματα ήταν ανώτατα και πριν το 2001, και η αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών που έγινε μετά το 2001 αφορούσε τα ίδια τμήματα, όπως ακριβώς συνέβη με την Φυσικομαθηματική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. την δεκαετία του 70’, και τις πολυτεχνικές και γεωπονικές σχολές που έγιναν πενταετείς από τετραετείς ( Ε.Μ.Π. , Α.Γ.Σ. κλπ) την δεκαετία του 70’ -

Για την περίπτωση των αποφοίτων των Ε.Α.Σ.Α. , ορίσθηκαν νομοθετικά προϋποθέσεις αναβάθμισης του πτυχίου τους με τα πτυχία των Τ.Ε.Φ.Α.Α. , μέσα από μικρό αριθμό μαθημάτων που αναφέρθηκαν σαφώς σε νόμο.

γ. Καταργήθηκαν οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες (διετούς φοίτησης) και εντάχθηκαν στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων. Ομοίως, όπως συνέβη με τις σχολές Ε.Α.Σ.Α., οι απόφοιτοι Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ορίσθηκε νομοθετικά ότι είχαν την επιλογή να ακολουθήσουν την διαδικασία αναβάθμισης του πτυχίου τους μέσω σεμιναρίων που θα διοργάνωναν τα νέα Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα. Όπως και συνέβη.

Στις παραπάνω περιπτώσεις (β) και (γ), οι υφιστάμενοι απόφοιτοι που δεν θέλησαν να ακολουθήσουν διαδικασία ισοτίμησης τους πτυχίου τους με τα ανώτερα Πανεπιστημιακά πτυχία, δεν αντιμετώπισαν προβλήματα στην άσκηση του επαγγέλματος τους και είχαν ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα. Επιπρόσθετα η εμπειρία τους βοήθησε την συνέχιση της ανάπτυξης της ποιοτικής διδασκαλίας και την ομαλή ένταξη των νέων πτυχιούχων των πανεπιστημιακών τμημάτων στο επάγγελμα.


Η περίπτωση των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και η αιφνίδια κατάργησή τους

Η νομοθεσία που θεσπίστηκε μετά το 2018 οδήγησε σταδιακά στην κατ’ ουσίαν κατάργηση του Τεχνολογικού τομέα των Α.Ε.Ι. δηλαδή των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η απορρόφηση ή συγχώνευση Τ.Ε.Ι. από Πανεπιστήμια ή η κατάργηση Τ.Ε.Ι. και η ίδρυση Πανεπιστημίου στην θέση του.

Σε αντίθεση με τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πριν, οι πτυχιούχοι των καταργηθέντων Τ.Ε.Ι. δεν «συνδέθηκαν» με τα νέα συναφή ή ομοειδή τμήματα πανεπιστημίων μέσω μεταβατικών διατάξεων, γεγονός που θα τους έδινε το δικαίωμα να ακολουθήσουν διαδικασίες μετατροπής του ανώτατου τεχνολογικού πτυχίου τους σε πτυχίο πανεπιστημιακού τομέα. Η μοναδική διέξοδος που δίνεται με την νομοθεσία είναι οι κατατακτήριες εξετάσεις.

Παράλληλα, ενώ όλα τα Τεχνολογικά Ιδρύματα ουσιαστικά καταργήθηκαν μετά το 2018, η ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), παρέμεινε, και σήμερα είναι το μοναδικό ίδρυμα Τεχνολογικού Τομέα στην Ελλάδα.

Η πρόταση της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. βασίζεται στον συνδυασμό της εμπειρίας από το παρελθόν, όταν το αντικείμενο κατώτερων ή ανώτερων σχολών εντάχθηκε στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, και όταν ήδη ανώτατες σχολές μετατράπηκαν σε Πανεπιστημιακές Σχολές ή Τμήματα.

Επιπλέον, συσχετίζεται με το υφιστάμενο ακόμη και σήμερα πλαίσιο των Ανώτατων Τεχνολογικών Σπουδών στην Ελλάδα, καθώς τυπικά ο Τεχνολογικός Τομέας των Α.Ε.Ι. δεν έχει καταργηθεί.

Λαβάνοντας υπ’ όψιν ότι :

-Τα Τ.Ε.Ι. με τους Ν. 1404, Ν.2916 και μεταγενέστερους, αναγνωρίζονται ως Τριτοβάθμια Ανώτατα Ιδρύματα, ισότιμα των Πανεπιστημίων και εκ της φύσεως τους με την δική τους αποστολή ως Α.Ε.Ι. στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύουν,

- Τα Τ.Ε.Ι. καταργήθηκαν ως Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης,

- Τα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα που Ιδρύθηκαν, θεραπεύουν επιστημονικά πεδία συναφή με των καταργηθέντων τμημάτων Τ.Ε.Ι.,

- Τα Τμήματα Τ.Ε.Ι. ήταν Τμήματα τετραετούς φοίτησης, απέδιδαν πτυχίο επιπέδου 6, ισότιμο των τετραετούς φοίτησης Πανεπιστημιακών Τμημάτων, με προγράμματα σπουδών που αντιστοιχούσαν σε 240 ECTS,

- Οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα, δικαιούνται να διασυνδεθούν με την εξελικτική πορεία των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης από τα οποία προέρχονται,

- Οι φοιτητές Τ.Ε.Ι., ανεξαρτήτως έτους σπουδών, δικαιούνται να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες όπως φοιτητές και σπουδαστές σχολών κατώτερων, ανώτερων και ανώτατων που καταργήθηκαν στην δεκαετία του 80’ και μεταγενέστερα και να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα σπουδών των νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων,

- Οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα, έχουν ακαδημαϊκό δικαίωμα να είναι κάτοχοι Τίτλων Μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, και Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών, ήδη από την εποχή των πρώτων αποφοίτων μετά το 1988-89,

- Οι Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. αναγνωρίζονται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. ως Απόφοιτοι Πανεπιστημιακού Επιπέδου,

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η εξής γενική μεθοδολογία αντιστοίχισης των Πτυχίων Τεχνολογικού Τομέα με τα Πτυχία Πανεπιστημιακού Τομέα, όσον αφορά νέα Τμήματα Πανεπιστημίων που θεραπεύουν ομοειδές ή συναφές ή ίδιο επιστημονικό πεδίο :

Αντιστοίχιση Τετραετών Τμημάτων προς Τετραετή Τμήματα

1. Για αντιστοίχιση τετραετών Τμημάτων Τ.Ε.Ι. προς Τετραετή Τμήματα Πανεπιστημίων να ορίζεται ένας μέγιστος αριθμός μαθημάτων (έως 5) τα οποία θα πραγματοποιούνται μέσω μεθόδου επιμόρφωσης ή άλλης, διάρκειας ενός εξαμήνου. Το είδος των μαθημάτων θα ορίζεται από τα Τμήματα Πανεπιστημίου με βάση το Τμήμα προέλευσης του Πτυχιούχου Τ.Ε.Ι.

2. Όσοι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι επιθυμούν, να έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα επιλογής στο νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα ως επιπλέον επιμόρφωση.

3. Τα πέντε μαθήματα θα εξετάζονται ως μαθήματα σε εξαμηνιαίες εξετάσεις.

4. Οι Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα που έχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών θα λαμβάνουν την αντιστοίχιση με το νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα χωρίς την προϋπόθεση παρακολούθησης των 5 υποχρεωτικών μαθημάτων, χωρίς να χάνουν την δυνατότητα χρήσης του Μεταπτυχιακού Τίτλου σπουδών, ανεξάρτητα εάν αυτός είναι μονοετούς ή διετούς διάρκειας (ένας τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών αντιστοιχεί σε 7 – 14 μαθήματα κατά μέσο όρο).

5. Οι Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, θα λαμβάνουν την αντιστοίχιση με το Πτυχίο Πανεπιστημιακού Τμήματος, αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η παρακολούθηση μαθημάτων (η διάρκεια σπουδών σε επίπεδο διδακτορικού είναι 3 – 9 έτη).

Αντιστοίχιση Τετραετών Τμημάτων προς Πενταετή Τμήματα

1. Οι Πτυχιούχοι Τεχνολογικού Τομέα τετραετούς φοίτησης θα έχουν την δυνατότητα αντιστοίχισης του πτυχίου τους με τα Πτυχία Πανεπιστημιακών Τμημάτων Πενταετούς φοίτησης, ομοειδούς ή συναφούς επιστημονικού πεδίου, μετά από την παρακολούθηση δύο εξαμήνων σπουδών στα νέα τμήματα, με μέγιστο αριθμό μαθημάτων συνολικά 8 για τα δύο εξάμηνα. Το είδος των μαθημάτων θα ορίζεται από τα Τμήματα Πανεπιστημίου με βάση το Τμήμα προέλευσης του Πτυχιούχου Τ.Ε.Ι.

2. Για τους Πτυχιούχους Τεχνολογικού Τομέα που είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών, η αντιστοίχιση με το Πτυχίο του Πενταετούς Τμήματος θα δίνεται αυτόματα, με βάση την συνάφεια του Τμήματος Προέλευσης.

3. Ειδικά για τα Τμήματα Γεωπονίας του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι. (Τμήματα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τμήματα Σχολής Τεχνολόγων Γεωπόνων) υπάρχει σαφής αντιστοίχιση με τα πενταετή τμήματα γεωπονικών σπουδών καθώς και με τα πεδία σπουδών.

4. Για όλα τα Τμήματα Τεχνολογικού Τομέα που καταργήθηκαν, η Πολιτεία θα ορίσει τις αντιστοιχίσεις με τα νέα Τμήματα Πανεπιστημίων, μέσω της λειτουργίας Ειδικής Επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα Πανεπιστήμια, τις Ενώσεις των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο για τις Ανώτατες Σπουδές..

5. Η ΑΣΠΑΙΤΕ αυτοδίκαια μετατρέπεται σε Πανεπιστήμιο με αντικείμενο την εκπαίδευση λειτουργών της Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για όλες τις ειδικότητες.

Κατάταξη Φοιτητών στα νέα Τμήματα

1. Οι φοιτητές των τμημάτων Τ.Ε.Ι., συνεχίζουν να φοιτούν στο πρόγραμμα Τ.Ε.Ι .του Τμήματος που καταργήθηκε, μέσα στο πλαίσιο του νέου Πανεπιστημίου.

2. Οι φοιτητές που δεν έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών, μπορούν αυτόματα να μεταπηδήσουν στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών.

3. Οι φοιτητές που έχουν ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών να έχουν το δικαίωμα με αίτηση τους να μεταπηδήσουν στο νέο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών.

Σημειωτέον, η πλειοψηφία τόσο των απόφοιτων όσο και των φοιτητών είναι ενήλικες εργαζόμενοι, οικογενειάρχες και αδυνατούν να παρακολουθήσουν την δια ζώσης Εκπαιδευτική διαδικασία στα νέα τμήματα. Συνεπώς, στα πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων τα μαθήματα θα διδάσκονται άνευ χρονικού ορίου με δωρεάν εξ αποστάσεως παρακολούθηση με την διαδικασία επιμόρφωσης.

Επιπροσθέτως, οι φοιτητές και οι απόφοιτοι που δεν επιθυμούν να μεταπηδήσουν στο νέο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών θα συνεχίσουν να έχουν πτυχίο Τ.Ε.Ι. με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα και εκπαιδευτικούς κωδικούς που απαιτούνται για την ορθή άσκηση επαγγέλματος.

Η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. καταθέτει στην δημοσιότητα την πρότασή της, και καλεί όλες τις Επιστημονικές Ενώσεις και Συλλόγους Πτυχιούχων Ανώτατου Τεχνολογικού Τομέα και τους φοιτητές των Τ.Ε.Ι. , να την πλαισιώσουν και να ζητήσουν την παρέμβαση της Ελληνικής Πολιτείας για την άρση των αδικιών που συσσωρεύτηκαν σε βάρος των Τ.Ε.Ι. , των Πτυχιούχων και των Φοιτητών τους.


Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών

Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα , 25 Ιουνίου 2020

 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter
Η πρόταση της Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. για την αντιστοίχιση των Πτυχίων Τ.Ε.Ι. με τα Πτυχία των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Reviewed by texnologosgeoponos.gr on 11:30 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: