ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 20 - Οδηγίες προς περιφέρειες (εγκύκλιος)

Εγκύκλιος με οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 20 εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα: Η Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος Αγροτ...Εγκύκλιος με οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής του Μέτρου 20 εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα:

Η Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών και δραστηριοτήτων που αφορούν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, την παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς τους εμπλεκόμενους φορείς, τις δράσεις του ΕΑΔ και της Μονάδας Δικτύωσης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ, την υποστήριξη και υποβοήθηση όλων των διοικητικών δομών και μηχανισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την αποτελεσματική και ορθολογική εφαρμογή του συνόλου του προγράμματος, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του.

Με την παρούσα Εγκύκλιο προσδιορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εκτέλεση των πληρωμών των ενεργειών τεχνικής βοήθειας από τον Οργανισμό Πληρωμών-ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η καταβολή της ενίσχυσης επί της αίτησης πληρωμής του δικαιούχου κάθε πράξης θα πραγματοποιείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο λογαριασμό του δικαιούχου ή του εντολοδόχου του (αναδόχου, μετακινούμενου), ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαιούχοι πράξεων Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ 2014-2020 είναι:

• Η ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, δια των αρμόδιων μονάδων της.
• Η ΜΟΔ Α.Ε.
• Δικαιούχοι που έχουν οριστεί με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
α. ΟΠΕΚΕΠΕ – Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης
β. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
γ. Oι Περιφέρειες δια των αρμοδίων υπηρεσιών τους

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει αναθέσει μέρος των καθηκόντων του, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020/Μονάδα Ελέγχων (ΕΥΕ ΠΑΑ/Μονάδα Ελέγχων) και σε Υπηρεσίες των Περιφερειών (Εξουσιοδοτημένοι Φορείς). Οι Εξουσιοδοτημένοι Φορείς έχουν δεσμευτεί να ακολουθούν τις διαδικασίες που διέπουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως διαπιστευμένο Οργανισμό Πληρωμής του ΕΓΤΑΑ, όσον αφορά στην υποβολή της αίτησης πληρωμής, τον διοικητικό έλεγχο και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης) των αιτήσεων πληρωμής.

Στην ΕΥΕ ΠΑΑ/Μονάδα Ελέγχων (Εξουσιοδοτημένος Φορέας) υποβάλλονται τα αιτήματα πληρωμής όλων των δικαιούχων εκτός των περιπτώσεων που Δικαιούχοι Τεχνικής Βοήθειας έχουν ορισθεί Υπηρεσίες των Περιφερειών.

Οι Εξουσιοδοτημένοι Φορείς για τις περιπτώσεις που Δικαιούχοι Τεχνικής Βοήθειας έχουν ορισθεί Υπηρεσίες των Περιφερειών φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα:Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις πληρωμής αφορούν σε πράξεις που περιγράφονται στην ετήσια απόφαση έγκρισης του προγράμματος τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (υποπρόγραμμα Α’) και έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣΑΑ.

3) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 ΩΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 η ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020:

• Αποστέλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ την ετήσια απόφαση έγκρισης του προγράμματος τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.
• Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες καταχωρίσεις στο ΟΠΣΑΑ για όλες τις πράξεις του Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020 και στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων ένταξης.
• Εκδίδει τις Αποφάσεις Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, μετά την επιβεβαίωση ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων στο ΠΔΕ, τις αναρτά στο ΟΠΣΑΑ και τις κοινοποιεί στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και ΟΠΣΑΑ της ΕΥΔ ΠΑΑ.

4) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Για την έγκριση δαπανών πράξεων για τη συγχρηματοδότησή τους από το ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Μέτρου 20 «Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών» του ΠΑΑ 2014-2020, οι Δικαιούχοι υποβάλλουν Αίτηση Πληρωμής στον Εξουσιοδοτημένο Φορέα.

Ο Δικαιούχος

• δημιουργεί αίτημα πληρωμής και εισάγει τα απαιτούμενα στοιχεία στο ΟΠΣΑΑ,

• επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΟΠΣΑΑ, ανά είδος/κατηγορία πράξης, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α (Πίνακες 1-2-3-4-5) και σύμφωνα με τη στήλη «Ηλεκτρονική

Υποβολή στο ΟΠΣΑΑ» και
• οριστικοποιεί το αίτημα πληρωμής.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή ο Δικαιούχος αποστέλλει στον Εξουσιοδοτημένο Φορέα το φάκελο του αιτήματος πληρωμής, ο οποίος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά, ανά είδος/κατηγορία πράξης, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α (Πίνακες 1-2-3-4-5 και παράρτημα Γ) και σύμφωνα με τη στήλη «Ταχυδρομική υποβολή στον Εξουσιοδοτημένο Φορέα».

Στην περίπτωση που Υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, αποτελούν τον Δικαιούχο, δύναται, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1357/62083/8-6-2017 (ΦΕΚ 2028/B/13-6-2017) ΚΥΑ, να χορηγείται εκ των προτέρων τμηματική ή συνολική προπληρωμή η οποία βαρύνει το ΠΔΕ, όπως κάθε φορά ορίζεται στην απόφαση ένταξης της κάθε πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020, βάσει του άρθρου 72 του Νόμου 4314/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία οριστικοποιείται ως δημόσια δαπάνη στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου/υποέργου-ενέργειας και την υποβολή εξοφλημένων παραστατικών.

Η διαδικασία χορήγησης και εκκαθάρισης της προπληρωμής περιγράφεται στο Παράρτημα Γ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ

5) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

Ο Εξουσιοδοτημένος φορέας παραλαμβάνει το φάκελο πληρωμής από τον Δικαιούχο και προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες:

• Διενεργεί διοικητικό έλεγχο του φακέλου πληρωμής που υποβάλλεται από το Δικαιούχο, ελέγχοντας την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών που τον συνοδεύουν καθώς και των αντίστοιχων καταχωρήσεων και επισυνάψεων στο ΟΠΣΑΑ, και προσδιορίζει το ακριβές ποσό πληρωμής.Συντάσσει Λίστα Διοικητικού Ελέγχου (Ε_2α για τις πράξεις που αφορούν σε μετακινήσεις, ή Ε_2β για τις πράξεις που αφορούν σε αξιολογητές/εμπειρογνώμονες/μέλη επιτροπών και τη Νομοτεχνική Επιτροπή ή Ε_2γ για όλες τις λοιπές πράξεις και τη ΜΟΔ), σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων επιλεξιμότητας της αίτησης πληρωμής. Η Λίστα Διοικητικού Ελέγχου υπογράφεται από τον αρμόδιο ελεγκτή και από τον Προϊστάμενό του.

• Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες καταχωρίσεις στο ΟΠΣΑΑ (διοικητικός έλεγχος, καταχώριση κρατήσεων και παρακρατήσεων, κλπ).
• Δημιουργεί παρτίδα πληρωμής ανά Δικαιούχο /Πράξη / Κατηγορία ενέργειας.
• Τέλος, αποστέλλει φάκελο πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το Παράρτημα Β.

Ο φάκελος πληρωμής διαβιβάζεται στο Τμήμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ ταχυδρομικά, σε διπλούς φακέλους (ή πακέτα), εκ των οποίων:
• Ο εσωτερικός φάκελος αλληλογραφίας (ή πακέτο) αναγράφει τον αποστολέα και τον τελικό παραλήπτη και επίσης φέρει σήμανση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ στην κορυφή του.
• Ο εξωτερικός φάκελος αλληλογραφίας (ή πακέτο) αναγράφει τον αποστολέα, τον τελικό παραλήπτη, το Μέτρο χωρίς να φέρει καμία σήμανση διαβάθμισης.

6) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΠΕΚΕΠΕ

Το Τμήμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί έλεγχο πληρότητας και κανονικότητας του φακέλου πληρωμής καθώς και έλεγχο των φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων που πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την πληρωμή. Εάν οι φορολογικές ή/και ασφαλιστικές ενημερότητες έχουν λήξει, η προσκόμιση νέων ενημεροτήτων μπορεί να γίνει και σε αυτό το στάδιο εκτέλεσης της πληρωμής.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται με βάση τη Λίστα Ελέγχου Φακέλου Πληρωμής (Ε_5), η οποία υπογράφεται από τον αρμόδιο ελεγκτή καθώς και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας ή/και τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.

Στη συνέχεια, στο ΟΠΣΑΑ, επιβεβαιώνεται το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών και εγκρίνεται η παρτίδα πληρωμής.

Τέλος, το Τμήμα Ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας συντάσσει διαβιβαστικό έγγραφο (Ε_6) με το οποίο προωθεί το φάκελο πληρωμής στο Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πραγματοποίηση της πληρωμής.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 
 
 
 
Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ 
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια

[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ][gallery][#266d07]