Επιστολή της ΠΕΠΤΕΓ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

  Επιστολή της ΠΕΠΤΕΓ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Η Θέση της Π.E.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήν...

 

Επιστολή της ΠΕΠΤΕΓ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Η Θέση της Π.E.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) για την Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου.


Κύριε Περιφερειάρχη,

κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι,

Η Π.E.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών) αποτελεί τον επιστημονικό και συνδικαλιστικό φορέα των Πτυχιούχων Γεωπόνων ΤΕ, αποφοίτων Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων Σχολών Γεωπόνων Τ.Ε., που εργάζονται στο Δημόσιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, στα Ν.Π.Δ.Δ. και διορίζονται στον κλάδο Τ.Ε. Γεωπόνων - Γεωτεχνικών (Τεχνολόγων Γεωπόνων).

Επειδή το προβάδισμα της κατηγορίας ΠΕ έναντι της ΤΕ είναι το έρεισμα της έπαρσης των κλαδικών συντεχνιών , σας επισημαίνουμε ότι τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), είναι Ανώτατα Ιδρύματα.

Οι Πτυχιούχοι του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ και των Σχολών Τεχνολογίας Γεωπονίας, μηδενός εξαιρουμένου, έχουν παρακολουθήσει βασικές τετραετείς σπουδές στο επιστημονικό τους πεδίο, λαμβάνοντας υψηλού επιπέδου επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση.

Ακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές σε επίπεδο ΜΔΕ και Διδακτορικού Διπλώματος, επομένως έχουν κάθε δικαίωμα, να ζητάνε από την Ελληνική Πολιτεία, να αξιοποιούνται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και όχι την αναχρονιστική αντίληψη του οποιουδήποτε συνδικαλιστικού φορέα.

Με την παρούσα επιστολή ζητούμε να σας ενημερώσουμε και να εκθέσουμε τις απόψεις μας σχετικά με το σοβαρό θέμα του Ο.Ε.Υ. το οποίο απασχολεί τους συναδέλφους μας ΤΕ Γεωπόνους και έχει άμεσο αντίκτυπο στην λειτουργία των υπηρεσιών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Γνωρίζουμε ότι έχετε δρομολογήσει τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας σας και σύμφωνα με πληροφορίες μας οι διατάξεις του νέου Ο.Ε.Υ. συνεπάγονται τον αποκλεισμό των ΤΕ Γεωπόνων από τη διαδικασία αξιολόγησης για την ανάληψη θέσεων ευθύνης.

Ενόψει αυτού θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι:

Στο Νόμο 3852/2010 (Καλλικράτης) προβλέπεται σαφέστατα ότι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος.

Οι Αποφάσεις του ΣτΕ για Οργανισμούς Περιφερειών, αναφέρονται σε μια δεδομένη χρονική περίοδο και σίγουρα δεν αποτυπώνουν τη μετέπειτα βούληση του νομοθέτη αφού έκτοτε έχουν γίνει άλλες τέσσερις βασικές τροποποιήσεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007):

1.με τον Νόμο 4024/2011
2.με τον Νόμο 4275/2014, ο οποίος προβλέπει ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης να επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ
3. με τον Νόμο 4369/2016 που προβλέπει ότι οι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας:

Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης.

Επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.

4. Το Υπουργείο Εσωτερικών με τον Νόμο 4674/2020 έχει καθορίσει νέο θεσμικό πλαίσιο και έχει εκδώσει διευκρινιστική εγκύκλιο στην οποία αναφέρονται με σαφήνεια οι όροι ,οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων(Εγκύκλιος ΓΑΔΔΔ/Φ.35.54/2611/9356 (25-06-20) ΑΔΑ: ΨΘΚ46ΜΤΛ67ΓΔ)

Οι παραπάνω νόμοι - ειδικά ο τελευταίος 4674/2020- και η Εγκύκλιος ΓΑΔΔΔ /Φ.35.54/2611/9356 (25-06-20) ΑΔΑ: ΨΘΚ46ΜΤΛ67ΓΔ αποτυπώνουν με απόλυτη σαφήνεια, χωρίς αστερίσκους και περίεργες πολύπλοκες ερμηνείες, ότι οι υπάλληλοι της ΠΕ και της ΤΕ κατηγορίας θεωρούνται και αντιμετωπίζονται ως στελέχη των Υπηρεσιών του Δημοσίου.

Ως απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα πτυχία τους μοριοδοτούνται με την ίδια διαδικασία και η επιλογή προϊσταμένων στηρίζεται στην αξιολόγηση που περιλαμβάνει αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και συγκεκριμένα:

α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης.
β) Μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης.

γ) Μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης έχοντας στόχο να αναδειχθούν σε θέσεις ευθύνης οι πλέον άξιοι και ικανοί υπάλληλοι.

Η εγκύκλιος υπ’ αριθμ. ΓΑΔΔΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-05-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ) «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα», αναφέρει ξεκάθαρα ότι για τις θέσεις ευθύνης οργανικών μονάδων (Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος) επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE.

Επίσης παρέχονται πρόσθετες οδηγίες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων, που αφορούν τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο του Νόμου 4674/2020 και με τις εγκυκλίους Α.Π. 40738/3-8-2018 (ΑΔΑ 7ΝΘ3465ΧΘ7-1ΑΟ) και Α.Π. 71430/27-10-20 (ΑΔΑ ΩΝΚ846ΜΤΛ6-Θ59).

Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και στη δημιουργία ενός συστήματος επιλογής προϊσταμένων με κοινά κριτήρια σε Κεντρική Διοίκηση και ΟΤΑ.

Ειδικότερα προβλέπεται:

Προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα, εκλογικευμένα και σταθμισμένα, σε όλους τους υπαλλήλους να μετέχουν στις διαδικασίες επιλογής ανάλογα με την υπηρεσιακή τους πορεία, με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των φορέων του δημοσίου και άρα και της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, προσδιορίστηκαν επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής:

Η εργασιακή απόδοση των υποψηφίων, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις αξιολόγησης της τελευταίας 3ετίας σε όλα τα επίπεδα θέσεων ευθύνης, ή

Η προηγούμενη άσκηση καθηκόντων ευθύνης, τουλάχιστον επιπέδου Τμήματος στα επίπεδα προϊσταμένων Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης.

2.Ως προς τις ομάδες κριτηρίων τυπικών προσόντων και εργασιακής εμπειρίας:

Σταθμισμένη μοριοδότηση των τυπικών προσόντων (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διδακτορικός τίτλος σπουδών)

Μοριοδότηση και των μη συναφών μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων, καθώς η απόκτηση οιουδήποτε μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αποδεικνύει ικανότητες και δεξιότητες, όπως ο προγραμματισμός έργων, η διαχείριση χρόνου και πίεσης, καθώς και η κριτική σκέψη, ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου, με μικρότερη στάθμιση

Μείωση μοριοδότησης των σεμιναρίων προς αποφυγή του φαινομένου της συγκέντρωσης πιστοποιήσεων για ιδιοτελείς λόγους και αλυσιτελείς ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό που άπτεται πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος

Καλύτερη στάθμιση του επιπέδου της γνώσης των ξένων γλωσσών

Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται διακριτά, ξεχωριστά ο χρόνος που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης και ξεχωριστά ο χρόνος που έχει διανυθεί με την ιδιότητα του υπαλλήλου, ενώ διαβαθμίζεται η μοριοδότηση σε θέσεις ευθύνης ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο

Ο υπολογισμός για το χρόνο υπηρεσίας και σε θέσεις ευθύνης μοριοδοτείται σε μήνες έναντι ετών, προς όφελος των υποψηφίων.

3.Εναρμόνιση των διατάξεων του Κώδικα ΟΤΑ όσον αφορά στις προϋποθέσεις, τα κριτήρια, τη διαδικασία και τα όργανα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α’ βαθμού.


Είναι ξεκάθαρη επομένως η βούληση της Πολιτείας να αξιοποιήσει το σύνολο του στελεχιακού της δυναμικού και μάλιστα επεκτείνει τη δυνατότητα αυτή σε αποφοίτους κολεγίων, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί μόνο επαγγελματική και όχι ακαδημαϊκή ισοτιμία (Π.Δ. 50/2001 Κωδικοποίηση προσοντολογίου αρθ. 26 παρ.11).

Είναι επίσης γνωστό ότι:

➢ Τα ΤΕΙ όπως και τα Πανεπιστήμια ανήκουν στην Τριτοβάθμια Ανώτατη Εκπαίδευση, το πτυχίο τους αποτελεί βασικό τίτλο σπουδών και οι απόφοιτοί τους αμφότεροι έχουν την δυνατότητα σπουδών μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου (Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Νόμος 3685/2008). Ο Νόμος 4009/2011 αναφέρει ότι: Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς:


α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως«Πανεπιστήμια» και
β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως «Τ.Ε.Ι.».

➢ Οι γνωμοδοτήσεις του ΣΤΕ, ενδεικτικά η υπ’ αρ. 256/2010 για τον Ο.Ε.Υ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, όπου αναφέρεται ότι:

➔ Άρθρο 24 «…νομίμως και σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη……..ορίζεται στο άρθρο 21 του …….στις Διευθύνσεις της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας προΐστανται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ. Επίσης για τους
ίδιους λόγους νομίμως ορίζεται …….ότι στα Τμήματα των Διευθύνσεων προΐστανται κατά κανόνα υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ …….και εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ».

➔ Άρθρο 25 «……συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, στη δημόσια διοίκηση, είναι, καταρχήν, επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ μόνον, όμως εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι κατέχουν τον ίδιο τουλάχιστο βαθμό…… και να ορισθεί ότι εν ελλείψει των κατηγοριών αυτών υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ».

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφέστατα ότι ο όρος «εν ελλείψει» δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την ΤΕ κατηγορία και αντίστοιχο θέμα που δημιουργήθηκε στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων, αντιμετωπίσθηκε και επιλύθηκε με τον Νόμο 4272/2014, αρθρ. 26 που αναφέρει ότι: ….«για τις θέσεις ευθύνης……για τις οποίες προβλέπεται να καταλαμβάνονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ ισχύει η διαζευκτική δυνατότητα επιλογής των προϊσταμένων αυτών».


Κύριε Περιφερειάρχη,
κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι,Επειδή το προβάδισμα των κατηγοριών εφαρμόζεται καθολικά μέσω της διαφορετικής βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης στους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.

Επειδή είναι απολύτως ασύμβατο και αδιανόητο στους υπαλλήλους της ΤΕ κατηγορίας οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο επιτελικών στελεχών και την δυνατότητα να επιλέγονται σε θέσεις Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, να αμφισβητείται το δικαίωμα συμμετοχής τους στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων ακόμα και για οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος,

Σας ζητούμε να μην ενδώσετε σε τακτικές εξυπηρέτησης μικροσυμφερόντων, τακτικές που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το Δημόσιο συμφέρον, αλλά να διασφαλίσετε ότι τις θέσεις προϊσταμένων θα προβλέπεται να καταλαμβάνουν υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, ώστε να έχουν και οι ΤΕ υπάλληλοι τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων , με απώτερο σκοπό στις θέσεις ευθύνης να επιλέγονται οι πλέον ικανοί, γεγονός που θα συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη.


Η Π.Ε.Π.Τ.Ε.Γ. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών), ως η επίσημη Επαγγελματική και Επιστημονική Ένωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Γεωπονίας του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ, αναμένει από τον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο να μην παρεκκλίνει από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου .

Να αναβάλει την προγραμματισμένη συζήτηση και να μην προχωρήσει στην ψήφιση του Ο.Ε.Υ , καθώς όπως αναλύσαμε παραπάνω ο όρος «εν ελλείψει» δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την ΤΕ κατηγορία εργαζομένων, προς εξυπηρέτηση πρωτίστως του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα των υπαλλήλων Τ.Ε. για υπηρεσιακή εξέλιξη βάση του Νόμου 4674/2020 και των διευκρινιστικών Εγκυκλίων και διευκρινιστικών εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών :

Η Εγκύκλιος ΓΑΔΔΔ /Φ.35.54/2611/9356 (25-06-20) ΑΔΑ: ΨΘΚ46ΜΤΛ67ΓΔ ,

Η Εγκύκλιος Α.Π. 40738/3-8-2018 (ΑΔΑ 7ΝΘ3465ΧΘ7-1ΑΟ)

Η Εγκύκλιος Α.Π. 71430/27-10-20 (ΑΔΑ ΩΝΚ846ΜΤΛ6-Θ59)

Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου προς ενημέρωση της , και κυρίως στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου οι μεθοδεύσεις που παρατηρούνται από τις γνωστές Συντεχνίες να σταματήσουν, και ο όρος ‘’εν ελλείψει ’’ να πάψει οριστικά και αμετάκλητα να υφίσταται και να εφαρμόζεται στο σύνολο των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και κατ’ επέκταση σε όλες της υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. -

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και συνεργασία.ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΠΤΕΓ

pepteg neo logotypo 2020

pepteg.gr

 

  Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια

[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ][gallery][#266d07]