ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: Το Δεκαμελές επιστημονικό Συμβούλιο Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Δεκαμελές επιστημονικό Συμβούλιο Παροχής Γεωργικών Συμβουλών Την σύνθεση και τις αρμοδιότητες του δεκαμελούς Επιστημονικού Συμβουλίου Εθνικο...


Δεκαμελές επιστημονικό Συμβούλιο Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Την σύνθεση και τις αρμοδιότητες του δεκαμελούς Επιστημονικού Συμβουλίου Εθνικού Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών καθορίζει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-Δήμητρα.

Η σχετική απόφαση, που υπογράφει ο πρόεδρος του Δ.Σ του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν και η γραμματέας κ. Αικατερίνη Νίκου, τροποποιεί την αριθ. 69 απόφαση της 08ης/17.06.2020 Συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα «Σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου Εθνικού Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών».

Χρέη Προέδρου ασκεί η κα Αικατερίνη Αλεξάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης μια φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.

Στα καθήκοντα της επιστημονικής επιτροπής η γνωμοδότηση επί ειδικών ερωτημάτων που υποβάλλονται από υποψηφίους για πιστοποίηση και εγγραφή στα Μητρώα Γεωργικών Συμβουλών και Φορέων Πιστοποίησης Γεωργικών Συμβουλών κατά την υποβολή των αιτήσεων. Στις αρμοδιότητες και η γνωμοδότηση για την ανάθεση της εκπόνησης ή και της επικαιροποίησης του εκπαιδευτικού υλικού του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης και των προγραμμάτων επανακατάρτισης των Γ.Σ. καθώς και για την αξιολόγηση και τον έλεγχο συμμόρφωσης του περιεχομένου του με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Αναλυτικά η απόφαση του ΕΛΓΟ-Δήμητρα προβλέπει:

1.Τη σύσταση και τη λειτουργία στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Επιστημονικού Συμβουλίου Εθνικού Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Ε.Σ.Ε.Σ.Π.Γ.Σ.), ως γνωμοδοτικού οργάνου της Διοίκησης, σε θέματα που αφορούν τη χάραξη νέας αναπτυξιακής στρατηγικής, την εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής και την επίλυση τεχνικής φύσεως θεμάτων του Εθνικού Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.) που απορρέουν από τις αρμοδιότητες του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, ως:

α) Φορέα πιστοποίησης και εγγραφής στα Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.) και Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) καθώς και ελέγχου αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 163/13692/01.02.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 267 Β΄), όπως ισχύει

β) Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) για το Υπο-μέτρο 2.3 «Επιμόρφωση των Γεωργικών Συμβούλων» του Μέτρου 2 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (Π.Α.Α. 2014-2020), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 1885/26.06.2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2440 Β΄), όπως ισχύει καθώς και σε θέματα

γ) συνεργειών για την προώθησης της έρευνας, της καινοτομίας, της γνώσης και των νέων τεχνολογιών στον αγροτοδιατροφικό τομέα, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της νέας ΚΑΠ για μια έξυπνη και ανθεκτική γεωργία.To Επιστημονικό Συμβούλιο Εθνικού Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Ε.Σ.Ε.Σ.Π.Γ.Σ.) είναι δεκαμελές και αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

  1. Αικατερίνη Αλεξάκη, Γεωπόνο υπάλληλο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με αναπληρώτρια την Αθανασία Παπαροκά, Χημικό, υπάλληλο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
  2. Αναστασία Σαρχόσογλου, Γεωπόνο, Τακτικό μέλος του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με αναπληρώτρια την Μαρία Ζάβαλη, Γεωπόνο, Τακτικό μέλος του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
  3. Έναν εκπρόσωπο του ΓΕΩΤΕΕ, με τον αναπληρωτή του.
  4. Κωνσταντίνο Τσιμπούκα, Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Κουτσούρη, Καθηγητή του ιδίου Πανεπιστημίου.
  5. Μαρία Παρταλίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
  6. Ειρήνη Τζουραμάνη, Κύρια Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Ράγκο, Εντεταλμένο Ερευνητή του ιδίου Ινστιτούτου.
  7. Στυλιανό Δρυ, Γεωπόνο.
  8. Βασίλειο Τζιάκα, Γεωπόνο-Περιβαλλοντολόγο MSc.
  9. Σωτήρη Κουτσομήτρο, Γεωπόνο-Μηχανικό Περιβάλλοντος MSc, Σύμβουλο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την ανάπτυξη της υπαίθρου.
  10. Χαράλαμπο Πέρο Γεωπόνο Τ.Ε. M.Sc., με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Καρύδη Γεωπόνο Τ.Ε. M.Sc. (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών)


Χρέη Προέδρου ασκεί η κα Αικατερίνη Αλεξάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων.

Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης μια φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.
Για τη συγκρότηση, τις συνεδριάσεις - λειτουργία και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων του Συμβουλίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
Στο Συμβούλιο μπορεί να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση σε θέματα ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα.
Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Γνωμοδοτεί επι ειδικών ερωτημάτων που υποβάλλονται από υποψηφίους για πιστοποίηση και εγγραφή στα Μητρώα Γ.Σ και Φ.Π.Γ.Σ κατά την υποβολή των αιτήσεων.

β) Γνωμοδοτεί για την ανάθεση της εκπόνησης ή και της επικαιροποίησης του εκπαιδευτικού υλικού του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης και των προγραμμάτων επανακατάρτισης των Γ.Σ. καθώς και για την αξιολόγηση και τον έλεγχο συμμόρφωσης του περιεχομένου του με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

γ) Υποβάλλει προτάσεις για το είδος των αρχείων που πρέπει να τηρούν οι Γ.Σ. και οι Φ.Π.Γ.Σ. και για την επικαιροποίηση αυτών.

δ) Γνωμοδοτεί για τους δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των παρεχόμενων συμβουλών από τους Γ.Σ και τους Φ.Π.Γ.Σ. που αφορούν στον αντίκτυπο στη γεωργική εκμετάλλευση από άποψη αλλαγής της συμπεριφοράς του γεωργού ή των εφαρμοζόμενων πρακτικών, στον αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην αποτελεσματικότητα των προσεγγίσεων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται.

ε) Υποβάλλει προτάσεις για τη δημιουργία – ανάπτυξη - βελτίωση του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Γ.Σ και των Φ.Π.Γ.Σ. καθώς και για την έκδοση οδηγού εφαρμογής του.

στ) Υποστηρίζει, εφόσον απαιτείται, τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εφαρμογών στο σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) του Π.Α.Α. 2014-2020 για την υλοποίηση του υπομέτρου 2.3 «Επιμόρφωση των Γεωργικών Συμβούλων».

ζ) Παρακολουθεί και αποτιμά τη λειτουργία του Σ.Π.Γ.Σ. και του Μέτρου 2 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση» του ΠΑΑ 2014-2020, την πορεία υλοποίησης των συναφών αρμοδιοτήτων του Οργανισμού, τις σχετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τακτικές αναφορές και προτάσεις βελτίωσης για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

η) Υποστηρίζει την προσαρμογή της στρατηγικής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην κατεύθυνση ενός ενιαίου πλέγματος προσφοράς υπηρεσιών κατάρτισης – συμβουλών - μεταφοράς τεχνογνωσίας, μέσω του «Agricultural Knowledge Innovation System (AKIS)» στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2021-2027.

agronews.gr

Τροποποίηση της αριθ. 69 απόφασης της 08ης/17.06.2020 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του με θέμα «Σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου Εθνικού Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών».


Λήψη αρχείου


Συνημμένα αρχεία:
SYSTASH-EPISTHMONIKOY_SYMBOYLIOY_ETHNIKOY-SYMBOYLIOY _SYSTHMATOS_PAROXHS_GEWRGIKWN_SYMBOYLWN.pdf 

 

pepteg.gr

 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

 

 

Σχόλια

[ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ][gallery][#266d07]