Τα 10 δέντρα στο στρέμμα δίνουν δικαίωμα ενιαίας ενίσχυσης

Φράκτες και μαντρότοιχοι προσμετρούνται στον υπολογισμό του τσεκ Επιλέξιµη έκταση για ενιαία ενίσχυση θεωρείται ένα αγροτεµάχιο µε...

Φράκτες και μαντρότοιχοι προσμετρούνται στον υπολογισμό του τσεκ


Επιλέξιµη έκταση για ενιαία ενίσχυση θεωρείται ένα αγροτεµάχιο µε διάσπαρτα δέντρα, στο οποίο µπορούν να ασκούνται γεωργικές δραστηριότητες αντίστοιχες µε εκείνες των αγροτεµαχίων της ίδιας περιοχής χωρίς δένδρα και ο αριθµός των δέντρων δεν υπερβαίνει τη µέγιστη πυκνότητα, δηλαδή τα 10 δέντρα ανά στρέµµα.

Η µέγιστη πυκνότητα των δέντρων ανά εκτάριο καθορίζεται από τα κράτη µέλη και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 δένδρα ανά εκτάριο. Αυτό αναφέρει η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη µε αριθµό 7642/2014, στην οποία καθορίζεται το αποδεκτό εύρος των χαρακτηριστικών τοπίου του αγρού, όπως φράκτες, τάφροι και πέτρινοι τοίχοι, που πρέπει να θεωρούνται τµήµα της επιλέξιµης έκτασης για άµεσες στρεµµατικές ενισχύσεις, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει τα 2 µέτρα.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τα αγροτεµάχια µε χαρακτηριστικά τοπίου και δέντρα, σύµφωνα µε το Άρθρο 9, προσδιορισµός των εκτάσεων στις οποίες το αγροτεµάχιο περιλαµβάνει χαρακτηριστικά τοπίου και δέντρα, ισχύουν τα εξής: 
1. Σε περίπτωση που ορισµένα χαρακτηριστικά τοπίου, ειδικότερα φράκτες, τάφροι και τοιχία, θεωρούνται κατά παράδοση ως ορθές πρακτικές καλλιέργειας ή γεωργικής εκµετάλλευσης στις γεωργικές εκτάσεις ορισµένων περιφερειών, τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν ότι η αντίστοιχη επιφάνεια αποτελεί τµήµα της επιλέξιµης έκτασης του αγροτεµαχίου κατά την έννοια του άρθρου 67 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνει ένα συνολικό πλάτος που καθορίζεται από το οικείο κράτος µέλος. Το πλάτος αυτό αντιστοιχεί στο παραδοσιακό πλάτος στη συγκεκριµένη περιφέρεια και δεν υπερβαίνει τα 2 µέτρα.

Εντούτοις, εφόσον το κράτος µέλος κοινοποίησε στην Επιτροπή πριν τις 9 ∆εκεµβρίου 2009 πλάτος µεγαλύτερο από δυο µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 30 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 796/2004, µπορεί να συνεχίσει να εφαρµόζει αυτό το πλάτος.
2. Τα χαρακτηριστικά τοπίου που διέπονται από τις διατάξεις και τα πρότυπα του παραρτήµατος II του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, τα οποία αποτελούν τµήµα της συνολικής επιφάνειας ενός αγροτεµαχίου θεωρούνται τµήµα της επιλέξιµης έκτασης του εν λόγω αγροτεµαχίου.
3. Αγροτεµάχιο που περιέχει διάσπαρτα δέντδρα θεωρείται επιλέξιµη έκταση, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) µπορούν να ασκούνται γεωργικές δραστηριότητες υπό συνθήκες αντίστοιχες µε εκείνες των αγροτεµαχίων της ίδιας περιοχής χωρίς δέντρα• και
β) ο αριθµός των δένδρων ανά εκτάριο δεν υπερβαίνει τη µέγιστη πυκνότητα.


∆εν ισχύει για δέντρα πολλαπλής συγκοµιδής

Η µέγιστη πυκνότητα των δέντρων ανά εκτάριο καθορίζεται από τα κράτη µέλη και κοινοποιείται βάσει των παραδοσιακών πρακτικών καλλιέργειας, των φυσικών συνθηκών και περιβαλλοντικών λόγων. ∆εν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 δένδρα ανά εκτάριο. Ωστόσο, εφόσον το οικείο κράτος µέλος έχει αποφασίσει να εφαρµόσει αναλογικό σύστηµα (άρθρο 10), αυτό δεν ισχύει όσον αφορά τα διάσπαρτα οπωροφόρα δένδρα πολλαπλής συγκοµιδής, τα διάσπαρτα δέντρα τα οποία βρίσκονται σε µόνιµους λειµώνες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για βόσκηση.

Αναλογικό σύστημα για μόνιμους λειμώνες 

Τη µέγιστη πυκνότητα των δένδρων, που καθορίζεται βάσει των παραδοσιακών πρακτικών καλλιέργειας, φυσικών συνθηκών και περιβαλλοντικών λόγων για τα αγροτεµάχια που καλύπτονται από αρόσιµη γη ή µόνιµους λειµώνες µε δένδρα, προκειµένου αυτά να είναι επιλέξιµα για την ενιαία ενίσχυση, προσδιορίζει η εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Τα κράτη µέλη καλούνται να ακολουθήσουν το αναλογικό σύστηµα προσδιορισµού της επιλέξιµης έκτασης και εφαρµόζεται σταθερός συντελεστής µείωσης µε βάση το ποσοστό της µη επιλέξιµης έκτασης, ενώ σύµφωνα µε το Άρθρο 10, ισχύουν τα εξής: 
1. Για µόνιµους λειµώνες µε διάσπαρτα µη επιλέξιµα χαρακτηριστικά τα κράτη µπορούν να αποφασίσουν την εφαρµογή αναλογικού συστήµατος για την επιλέξιµη έκτασης εντός του αγροτεµαχίου αναφοράς. Η κατηγορία που αντιστοιχεί στο χαµηλότερο ποσοστό µη επιλέξιµης έκτασης δεν υπερβαίνει το 10% της µη επιλέξιµης έκτασης και δεν εφαρµόζεται συντελεστής µείωσης.
2. Τα χαρακτηριστικά τοπίου που διέπονται από τις διατάξεις και τα πρότυπα του παραρτήµατος II του κανονισµού (ΕΕ) αριθ.1306/2013 και αποτελούν τµήµα της συνολικής επιφάνειας ενός αγροτεµαχίου θεωρούνται τµήµα της επιλέξιµης έκτασης.
3. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για µόνιµους λειµώνες µε οπωροφόρα πολλαπλής συγκοµιδής.

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΔΟΥΣΚΑ 
douska@agronews.gr

Σχόλια