Αγροτικός Συν/σμός Αγίου Βασιλείου Κορινθίας - Προσοχή στην απασχόληση των μεταναστών ...

Προς ενημέρωση των παραγωγών Ο Α. Σ. έχοντας υπ' όψιν ότι αυτή την περίοδο και για τους επόμενους μήνες θα υπάρχει αυξημένη ζή...


Προς ενημέρωση των παραγωγών
Ο Α. Σ. έχοντας υπ' όψιν ότι αυτή την περίοδο και για τους επόμενους μήνες θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε εργάτες γης, κυρίως για τη συλλογή του καρπού σε ελιές, αλλά και το γεγονός ότι στην αναζήτηση Ελλήνων εργατών η ανταπόκριση είναι ελάχιστη, εφιστά την προσοχή, καθώς στην περίπτωση απασχόλησης παράνομων μεταναστών προβλέπονται εξοντωτικά πρόστιμα, που φτάνουν τις 10.500 ευρώ για κάθε παράνομο εργάτη γης που θα διαπιστωθεί ότι απασχολούν.

Κάθε εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει προσωπικό για εποχική εργασία, με βάση τις θέσεις εργασίας οι οποίες περιλαμβάνονται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, καταθέτει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα στοιχεία και η ιθαγένεια των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης.
Μαζί με την αίτηση, ο εργοδότης καταθέτει:


α) Αποδεικτικό καταβολής τέλους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας, που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται.

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν.3386/2005.

γ) Σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραμμένη από τον ίδιο, για κάθε εργαζόμενο, και θεωρημένη από την οικεία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας. Στη σύμβαση αναγράφονται το είδος της απασχόλησης, η διάρκεια και η αμοιβή του εργαζόμενου, η οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζόμενου.

δ) Αντίγραφο δήλωσης προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία φαίνεται η καλλιεργήσιμη έκταση που είναι στην κατοχή του ενδιαφερομένου ή το ζωικό κεφάλαιο.

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσει στον εργαζόμενο κατάλληλο κατάλυμα, όπως αυτό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 43 του ν.4025/2011 (Α' 228), όπως ισχύει.

Tέλος, επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση ενοικίασης χώρου διαμονής για τους εργάτες γης, θα πρέπει να πληρούνται απόλυτα οι προϋποθέσεις αξιοπρεπούς διαβίωσης. Και φυσικά, η διαδικασία ενοικίασης ή παραχώρησης, να γίνεται σύμφωνα με το νόμο.

https://www.facebook.com/agrbas?fref=nf

Σχόλια