Αποστόλου: Δημόσια δαπάνη για Αγροτική Ανάπτυξη 5,8 δισ. ευρώ

Τους βασικούς άξονες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 παρουσίασαν, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου και...


Τους βασικούς άξονες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 παρουσίασαν, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου και ο αρμόδιος γραμματέας του υπουργείου Χαράλαμπος Κασίμης.

Όπως επισημάνθηκε βασικός στόχος για τον πρωτογενή τομέα είναι η μεταστροφή από μια συμβατική γεωργία σε μια γεωργία ποιότητας και ταυτότητας, αφού εκτιμάται ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η ζήτηση των προϊόντων ποιότητας αναμένεται να αυξηθεί κατά 50% τα επόμενα χρόνια.Η δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 5,8 δισ. ευρώ, που μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 7 δισ. ευρώ, ενώ το περίπου 37% των συνολικών πόρων θα το διαχειρίζονται οι Περιφέρειες.

Στο νέο Πρόγραμμα ενσωματώνονται οι βασικές αρχές για την Αγροτική Ανάπτυξη, και συγκεκριμένα η οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης ως δομικό στοιχείο της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια, η αύξηση ή/και διατήρηση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές και η κοινωνική συνοχή.Τα μέτρα και οι δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 δομούνται γύρω από τις έξι βασικές προτεραιότητες.
  1. Στην προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στον γεωργικό τομέα, με κατανομή του 6,2% της κοινοτικής συμμετοχής, ήτοι 292 εκατ. ευρώ.
  2. Στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς επίσης την προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, με κατανομή του 15,11% των κοινοτικών πόρων, ήτοι 713 εκατ. ευρώ.
  3. Στην προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, με κατανομή του 7,4%, ήτοι 347,7 εκατ. ευρώ κοινοτικής συμμετοχής.
  4. Στην αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με την γεωργία και τη δασοπονία, όπου αφιερώνεται το 38,7%, ήτοι 1.825 εκατ. ευρώ κοινοτικής συμμετοχής.
  5. Στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, τη στήριξη του προσανατολισμού προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ανθεκτικότητα των τομέων της γεωργίας, των τροφίμων και των δασών στην κλιματική αλλαγή, με την κατανομή του 19,01%, ήτοι 897 εκατ. ευρώ κοινοτικής συμμετοχής.
  6. Στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, με το 12,4%, ήτοι 584,3 εκατ. ευρώ κοινοτικής συμμετοχής.
Τα κονδύλια που θα εισρεύσουν στον πρωτογενή τομέα ενισχύονται και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, του οποίου οι συνολικά διατιθέμενοι κοινοτικοί (388,8 εκατ. ευρώ) και εθνικοί πόροι θα ανέλθουν σε 523,4 εκατ. ευρώ.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για τη χώρα, εξασφαλίζοντας για το διάστημα αυτό τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και της διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών.

Το ΕΠΑλΘ 2014-2020 οικοδομείται γύρω από τις έξι βασικές προτεραιότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη της αλιείας, και συγκεκριμένα τον τομέα της αλιείας (186,2 εκατ. ευρώ), τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας (89,7 εκατ. ευρώ), τον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (78,2 εκατ. ευρώ), την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (54,1 εκατ. ευρώ), την ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (92 εκατ. ευρώ) και τέλος την ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (6 εκατ. ευρώ).

enikonomia.gr

Σχόλια