Τι προβλέπει η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα

Μόνο ηλεκτρονικά θα γίνονται οι αιτήσεις αναθεώρησης για δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα. Αυτό αναφέρει σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ που α...


Μόνο ηλεκτρονικά θα γίνονται οι αιτήσεις αναθεώρησης για δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα. Αυτό αναφέρει σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναρτήθηκε την περασμένη Δευτέρα 1 Μαρτίου, και στην οποία ορίζεται το πλαίσιο σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα.


Όπως ξεκαθαρίζεται, εξάλλου, με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθούν οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα.
Μεταξύ άλλων, στην εγκύκλιο αναφέρονται για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης αναθεώρησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα εξής:

1. Ως αρμόδιος φορέας υποβολής των αιτήσεων αναθεώρησης ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

2. Η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Καρτέλα Αγρότη», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login.

3. Η αίτηση αναθεώρησης συμπληρώνεται και οριστικοποιείται στη σχετική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης αναθεώρησης επισυνάπτεται στην επιλεγμένη κατηγορία αίτησης αναθεώρησης ηλεκτρονικό αρχείο (από σαρωτή/scanner), το οποίο περιλαμβάνει τα τυχόν απαραίτητα για την επιλεγμένη κατηγορία αίτησης δικαιολογητικά. Μετά την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών, η αίτηση αναθεώρησης αποθηκεύεται και οριστικοποιείται.

4. Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης αναθεώρησης, ο γεωργός έχει τη δυνατότητα να τη διαγράψει ή και να την τροποποιήσει. Με την οριστικοποίηση της αίτησης αναθεώρησης, η αίτηση υποβάλλεται αυτόματα στην αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση αναθεώρησης λαμβάνει αυτόματα εσωτερικό αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου. Οι συμβαλλόμενοι εκτυπώνουν την οριστικοποιημένη αίτηση αναθεώρησης, η οποία φυλάσσεται υποχρεωτικά τουλάχιστον για μια πενταετία στο προσωπικό τους αρχείο, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν ανά πάσα στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον ζητηθούν στα πλαίσια ελέγχου.

6. Δίνεται η δυνατότητα ακύρωσης οριστικής υποβληθείσας αίτησης αναθεώρησης και υποβολής νέας αίτησης εντός του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων αναθεώρησης. Η νέα αίτηση αναθεώρησης λαμβάνει αυτόματα νέο εσωτερικό αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου.

7. Η ακρίβεια των στοιχείων του αιτήματος αναθεώρησης βαρύνει τους ίδιους τους δικαιούχους. Σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστών στοιχείων κατά την υποβολή του αιτήματος αναθεώρησης κινούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλες οι νόμιμες διαδικασίες παραπομπής στη Δικαιοσύνη κατά τα οριζόμενα στον Ποινικό Κώδικα.

8. Στην περίπτωση των γεωργών που δεν κρίθηκαν δικαιούχοι δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό απόθεμα κατόπιν διασταύρωσης με βάσεις δεδομένων που τέθηκαν στη διάθεση του Οργανισμού από κάθε δημόσια Αρχή – ενδεικτικά το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή άλλης δημόσιας Αρχής – και θεωρούν ότι αυτές οι βάσεις δεδομένων φέρουν λανθασμένες καταχωρίσεις, τότε δύνανται να προβούν σε διόρθωση των σχετικών καταχωρίσεων στις εν λόγω αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες διόρθωσης.

9. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβεί σε νέα διασταύρωση στοιχείων με κάθε πηγή πληροφοριών και βάση δεδομένων που διαθέτει ή παρέχεται σ’ αυτόν από άλλη δημόσια Αρχή, βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της αριθ. 104/7056/21.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 147/22.1.2015), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό την ορθή χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους Ν.

10. Η έγκριση των αιτήσεων αναθεώρησης κατά το στάδιο του διοικητικού ελέγχου αυτών δε συνεπάγεται αυτόματα τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα. Συνεπώς, το οριστικό αποτέλεσμα χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα θα εξαχθεί μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων.

Λόγοι αναθεώρησης

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους λόγους:
I. Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα λόγω μη ένταξης του γεωργού στην κατηγορία των γεωργών νεαρής ηλικίας.
II. Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα λόγω μη ένταξης του γεωργού στην κατηγορία των νεοεισερχόμενων γεωργών.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΓΚΛΥΚΛΙΟΣ

Ποιοι δικαιούνται τη χορήγηση των δικαιωμάτων

Γεωργοί που δικαιούνται τη χορήγηση Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (ΔΒΕ) ή την αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους ως το ύψος του Περιφερειακού Μέσου Όρου (ΠΜΟ) Εθνικού Αποθέματος (Ε.Α.) από το Εθνικό Απόθεμα τρέχοντος έτους (έτους ενίσχυσης) είναι οι κάτωθι:
Α) Γεωργός νεαρής ηλικίας, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που δημιουργεί για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης το έτος ενίσχυσης ή έχει ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και είναι ενήλικος και έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.
Υπό τους εξής όρους:

* Στα φυσικά πρόσωπα ως έτος δημιουργίας για πρώτη φορά της γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας μεταξύ της πρώτης υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ή/και της έναρξης ζωικής εκμετάλλευσης.
Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο έχει εγκατασταθεί ως οικονομικός διαχειριστής σε νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα ή/και είχε ζωική εκμετάλλευση, προγενέστερα του έτους που έχει υποβάλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ή/και έχει δημιουργήσει ζωική εκμετάλλευση ως φυσικό πρόσωπο, τότε ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του φυσικού προσώπου θεωρείται το έτος εγκατάστασής του στο νομικό πρόσωπο και το φυσικό πρόσωπο δεν κρίνεται δικαιούχος.

* Το φυσικό πρόσωπο δύναται να κριθεί δικαιούχος Εθνικού Αποθέματος ως γεωργός νεαρής ηλικίας, εφόσον πληρούνται όλοι οι παραπάνω όροι. Το νομικό πρόσωπο νοείται ως γεωργός νεαρής ηλικίας, όταν το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου είναι γεωργός νεαρής ηλικίας, δηλαδή: είναι ενήλικος και έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Β) Νεοεισερχόμενος γεωργός, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που άρχισε τη γεωργική του δραστηριότητα μεταξύ των ετών ενίσχυσης και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας δεν άσκησε γεωργική δραστηριότητα στο όνομά του και υπ’ ευθύνη του ούτε ήλεγχε νομικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και είναι ενήλικος.
 

neakriti.gr

Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

 

Σχόλια