Τα πρώτα ''Αγροτικά ΙΕΚ'' θα λειτουργήσουν στις ήδη υπάρχουσες ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ Δήμητρα...

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, βρίσκεται σε συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την ίδρυση Αγροτικών Δημ...


Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, βρίσκεται σε συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την ίδρυση Αγροτικών Δημόσιων Ι.Ε.Κ. και τη λειτουργία τους από το επόμενο σχολικό έτος, αρχικά στις περιοχές και με τις ειδικότητες των 6 Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) που έως σήμερα λειτουργεί (βλ. Πίνακα), σε εναρμόνιση και με το ισχύον νομικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας (ν. 4763-21.12.20 -ΦΕΚ A 254 "Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης").

Τα παραπάνω απαντά ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ, Σέρκος Χαρουτουνιάν, στην Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων, ο Βουλευτής Λάρισας και πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Ίδρυση Αγροτικών ΙΕΚ σε πεδινές Περιφέρειες και Ψηφιακής Ακαδημίας Αγροτικής Ανάπτυξης».

Από την πλευρά του, απαντώντας στην ίδια ερώτηση, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Οικονόμου, αναφέρει τα εξής:

Στο ν. 4763/20 (Α' 254/21-12-2020) «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» προβλέπονται τα σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τις βασικές ρυθμίσεις που αφορούν την ίδρυση των συγκεκριμένων δομών προβλέπεται ότι:

 1. Η τυπική επαγγελματική κατάρτιση του επιπέδου πέντε (5) παρέχεται από τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.
 2. Σκοπός των Ι.Ε.Κ. είναι μεταξύ άλλων η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων.
 3. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των δημοσίων Ι.Ε.Κ. ανήκει στον καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργό, ενώ η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στον/στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. Είναι δυνατή η ίδρυση Ι.Ε.Κ. και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).
 5. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί κατ' ελάχιστον τέσσερα (4) και δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σ' αυτά της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Η φοίτηση στα δημόσια I.E.K. παρέχεται δωρεάν.
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να ιδρύσει δημόσια Ι.Ε.Κ. Στη σχετική απόφαση ρυθμίζεται και ο τρόπος και η διαδικασία κάλυψης των δαπανών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο
 7. Θεσμοθετήθηκαν διαδικασίες και όργανα προκειμένου να καταστεί πραγματική η διασύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασμό του συστήματος. Στόχος είναι η ορθολογική επιλογή ειδικοτήτων και εκπαιδευτών, η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων κ.ά. Ενδεικτικά αναφέρεται το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο αποτελεί τη βασική δομή διακυβέρνησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης και διά βίου μάθησης, σε κεντρικό επίπεδο, με συμβουλευτικό και εισηγητικό ρόλο αναφορικά με την ενίσχυση της ευελιξίας και της εξωστρέφειας του συστήματος. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η συστηματική παρακολούθηση των αναγκών του συστήματος και η βελτίωση της σύζευξης μεταξύ ζήτησης και προσφοράς δεξιοτήτων και ως εκ τούτου η ουσιαστική διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το θιγόμενο από τη συγκεκριμένη ερώτηση ζήτημα είναι πολυπαραγοντικό, καθώς πρέπει να συνεκτιμηθούν σειρά παραμέτρων όπως:

 • Αναγκαιότητα σύμφωνα με τα στοιχεία παραγωγής της κάθε περιοχής.
 • Υφιστάμενες αντίστοιχες δομές στην περιοχή.
 • Ειδικότητες ΙΕΚ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας ανά περιοχή.
 • Υποδομές για στέγαση που πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές.
 • Κόστος.
 • Κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό.
 • Εποπτικά μέσα διδασκαλίας, εργαστηριακός εξοπλισμός κ.ά.

Συνοδευτικά αρχεία
 
 
 
 Αν βρήκατε το άρθρο ενδιαφέρον κλικ ΕΔΩ
Για άμεση ενημέρωση ακολουθήστε μας στο facebook και στο twitter

Σχόλια