Καμία πρόσθετη επιδότηση της αγροτικής παραγωγής στα νησιά

Καμία πρόσθετη επιδότηση της αγροτικής παραγωγής στα νησιά -Τέλος στα ιστορικά δικαιώματα βάζει το σχέδιο της κυβέρνησης για την νέα ΚΑΠ Η σ...


Καμία πρόσθετη επιδότηση της αγροτικής παραγωγής στα νησιά -Τέλος στα ιστορικά δικαιώματα βάζει το σχέδιο της κυβέρνησης για την νέα ΚΑΠ

Η συμφωνία των κρατών μελών της Ε.Ε. για την νέα ΚΑΠ, τον περασμένο Ιούνιο, ουσιαστικά προσδιόρισε τις βασικές αρχές του πλαισίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια. Με δύο λόγια η νέα ΚΑΠ προβλέπει λιγότερες άμεσες ενισχύσεις για τους αγρότες και περισσότερες προϋποθέσεις για την χορήγηση αυτών των επιδοτήσεων.

Αυτή την περίοδο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον τρόπο που θα εφαρμοστεί η ΚΑΠ στην Ελλάδα, καθώς υπάρχουν σημαντικά περιθώρια το κάθε κράτος μέλος να εφαρμόσει ένα πλαίσιο ανάλογα με τις δικές του προτεραιότητες. 


Μελετώντας το 26 σελίδων κείμενο της ενδιάμεσης διαβούλευσης διαπιστώνουμε πως ο σχεδιασμός του υπουργείου δεν προβλέπει καμία ιδιαίτερη μεταχείριση για τους νησιώτες παραγωγούς σε ότι αφορά την βασική αλλά και την αναδιανεμητική ενίσχυση. Η χώρα χωρίζεται σε τρεις αγρονομικές περιφέρειες α) βοσκότοποι, β) Αρόσιμες εκτάσεις, γ) Δενδρώνες και αμπέλια. Το ύψος της βασικής ενίσχυσης θα είναι διαφορετικό σε κάθε μια από αυτές τις Περιφέρειες. Ωστόσο στο κείμενο δεν γίνεται καμία αναφορά στο ύψος της επιδότησης.

Αν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το ήθελε θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα τέταρτη αγρονομική περιφέρεια που να περιλαμβάνει όλα τα νησιά της χώρας και όλους τους παραγωγικούς κλάδους του πρωτογενή τομέα. Μια άλλη επιλογή θα ήταν η δημιουργία υποπεριφερειών μέσα στις τρεις αγρονομικές περιφέρειες ώστε δοθούν ενισχυμένες επιδοτήσεις στα νησιά.
Το υπουργείο προτείνει την κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων επιδότησης, μέσω της εφαρμογής της διαδικασίας πλήρους σύγκλισης της αξίας τους. Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει από το έτος 2022 και θα ολοκληρωθεί το 2026, ώστε στο τέλος του 2026 όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης της ίδιας αγρονομικής περιφέρειας να έχουν την ίδια αξία (100% του προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού της αξίας του δικαιώματος).

Η εφαρμογή της πρότασης αυτής σημαίνει ότι ένας 10 στρέμματα ελαιώνα, στην Λέσβο, την Άμφισσα και το Ηράκλειο θα λαμβάνουν ακριβώς το ίδιο ποσό επιδότησης. Χωρίς να συνεκτιμάται ότι οι ελαιώνες της Λέσβου και ενδεχόμενα ορισμένοι ελαιώνες της Κρήτης έχουν μειωμένη παραγωγικότητα και δεν είναι δίκαιο να επιδοτούνται με το ίδιο ποσό που επιδοτούνται οι ελαιώνες της Άμφισσας.

 Γράφει ο Νίκος Μανάβης

 

πηγή:stonisi.gr

Σχόλια