ΥπΑΑΤ - Στάβλοι: Παράταση αναστολής κατεδαφίσεων & αλλαγή προστίμων στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις -Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Νόμου

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα “Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυ...


Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα “Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων”.

Στο Σχέδιο Νόμου έχουν συμπεριληφθεί (όπως αναμενόταν και από τη δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε), διατάξεις που αφορούν στο χρονικό διάστημα αναστολής κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής κτηνοτροφικής εγκατάστασης και στον επαναπροσδιορισμό του επιβαλλόμενου πρόστιμου ανέγερσης της έκθεσης αυτοψίας και διατήρησης, από τη διαπίστωση του αυθαιρέτου έως την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Αναλυτικά, με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται ότι σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, η οποία περιέχει αίτημα έκδοσης αδείας νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών κτηνοτροφικής εγκατάστασης, χορηγείται προθεσμία αναστολής κατεδάφισης εννέα (9) μηνών για την προσκόμιση άδειας νομιμοποίησης. Το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 93 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) δεν επαρκεί, ενόψει των ιδιαιτεροτήτων και της σημασίας που παρουσιάζουν οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Ακολούθως, εισάγεται ειδικότερη διάταξη από αυτή της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017, όσον αφορά στο πρόστιμο επί νομιμοποίησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η οποία παρίσταται αναγκαία, προκειμένου να καταστεί εφικτή η νομιμοποίηση των κατασκευών κτηνοτροφικής εγκατάστασης και η συνακόλουθη έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας αυτών, το οποίο θα συμβάλλει τα μέγιστα στη χαρτογράφηση και στη χωροταξική οργάνωσή τους.


Διαβάστε παρακάτω το περιεχόμενο της επίμαχης διάταξης:


Άρθρο 11
Κατασκευές κτηνοτροφικής εγκατάστασης

1. Αν κατά της έκθεσης αυτοψίας του άρθρου 92 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), με την οποία κατασκευές κτηνοτροφικής εγκατάστασης διαπιστώνονται και χαρακτηρίζονται ως αυθαίρετες, ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ως άνω νόμου, η οποία περιέχει αίτημα έκδοσης άδειας νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, η επιτροπή εξέτασης προσφυγών αυθαιρέτων του άρθρου 17 του ν. 4495/2017, υπολογίζει τα πρόστιμα και χορηγεί προθεσμία αναστολής κατεδάφισης εννέα (9) μηνών για την προσκόμιση άδειας νομιμοποίησης, η οποία σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί για επιπλέον τρεις (3) μήνες, κατά παρέκκλιση της περ. β)της παρ. 5 του άρθρου 93 του ν. 4495/2017. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η κατασκευή κρίνεται κατεδαφιστέα και οριστικοποιούνται τα πρόστιμα.

2. Αν ο ιδιοκτήτης κτηνοτροφικής εγκατάστασης προβεί σε νομιμοποίηση των σχετικών αυθαίρετων κατασκευών μέσα σε ένα (1) έτος από την κοινοποίηση ή από τον χρόνο γνώσης με οιονδήποτε τρόπο της έκθεσης αυτοψίας, επιβάλλεται, σύμφωνα με το Τμήμα Δ΄ του ν. 4495/2017, πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του προστίμου ανέγερσης της έκθεσης αυτοψίας και διατήρησης από τη διαπίστωση του αυθαιρέτου έως την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας, κατά παρέκκλιση της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017.

Γενικότερα, με το νέο σχέδιο νόμου προβλέπονται τα ακόλουθα:
Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4056/2012 σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

α. Επικαιροποιείται η έννοια των ορισμών που αφορούν τα πρόχειρα καταλύματα ζώων, την άδεια εγκατάστασης και τον λειτουργικό χώρο των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

β. Επιτρέπεται η μείωση της ελάχιστης απόστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) από τα οριζόμενα σημεία αναφοράς, εφόσον αυτές βρίσκονται σε απόσταση έως και δέκα (10) χιλιόμετρα από τα σύνορα της ηπειρωτικής χώρας.

γ. Απλοποιείται η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β, με την κατάργηση μέρους των δικαιολογητικών ίδρυσής τους (για περιοχές του δικτύου Natura 2000 η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση και η σχετική απόφαση Περιφερειάρχη με τυχόν πρόσθετους όρους κ.α.)

δ. Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης της άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, για τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών υγιεινής του ζωικού κεφαλαίου ή τον εκσυγχρονισμό δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση μη αύξησης του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων ή αλλαγής της σύνθεσης του ζωικού κεφαλαίου ή επέκτασης, πέραν των απαιτουμένων για τον εν λόγω σκοπό, εγκαταστάσεων.
(άρθρα 1-9)
α. Ορίζεται, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 93 ν.4495/2017), το χρονικό διάστημα αναστολής κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής κτηνοτροφικής εγκατάστασης, σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, η οποία περιέχει αίτημα έκδοσης άδειας νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών της κτηνοτροφικής εγκατάστασης [εννέα (9) μήνες για την προσκόμιση άδειας νομιμοποίησης με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρεις (3) μήνες, αντί των ισχυουσών εξήντα (60) ημερών για την αναστολή κατεδάφισης με δυνατότητα παράτασης για επί πλέον τριάντα (30) μέρες

πηγή: B2Green

Σχόλια